Tematyczne szkolenia

Lista artykułów

In­struk­tor: Michael Quinlivan & Karen Hedrick Australia  Są to 2-dniowe warsztaty, złożone z fascynującego połączenia teorii i praktyki dla terapeutów Bowena, dające umiejętności do natychmiastowego zastosowania w gabinetach. Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia: Odnajdywanie przyczyn dolegliwości. Pogłębienie umiejętności oceny: ruchomość rzepki, przykurcz kulszowo-goleniowy, długość łydki i Achillesa, cysta Bakera, skręcenie kostki, czworoboczny zstępujący, kark, dysfunkcję TMJ. Nabranie pewności w badaniu palpacyjnym tkanek...
Czytaj dalej
In­struk­tor: Michael Quinlivan & Karen Hedrick Australia  Są to 2-dniowe warsztaty, złożone z ciekawego połączenia teorii i praktyki dla terapeutów Bowena, dające umiejętności do natychmiastowego zastosowania w gabinetach. Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia: Analiza modelu posturalno-strukturalnego pod kontem diagnozy. Odnajdywanie przyczyn dolegliwości poprzez analizę dysfunkcji obręczy biodrowej, karku i klatki piersiowej – rozszerzenie umiejętności oceny: wysokości grzebieni biodrowych, stawów biodrowo-krzyżowych, spojenia łonowego,...
Czytaj dalej
In­struk­tor: Michael Quinlivan & Karen Hedrick Australia  Są to 2-dniowe warsztaty, dające ekscytującą mieszankę teorii i praktyki dla terapeutów Bowena, gdzie tematem przewodnim jest sport. Mimo, iż radzenie sobie z kontuzjami sportowymi będzie wyraźnie uwypuklone, to również program przewiduje omówienie kontuzji powstałych w życiu codziennym. Na przykład uraz barku jest tak samo urazem barku, niezależnie czy powstał na skutek uprawiania sportu, czy w miejscu pracy. Program...
Czytaj dalej
In­struk­tor: An­drew Zop­pos, Kurs 2-­dnio­wy (16 go­dzin) Ten kurs jest efek­tem zgro­ma­dze­nia 27-let­nie­go do­świad­cze­nia w pra­cy te­ra­peu­tycz­nej i dy­dak­tycz­nej z Tech­ni­ką Bo­we­na. Ce­lem jest udzie­le­nie od­po­wie­dzi na wszyst­kie py­ta­nia, ja­kie zra­dza­ją się pod­czas pra­cy w Wa­szych ga­bi­ne­tach, do­star­cze­nie wię­cej in­for­ma­cji i wska­zó­wek, by jak naj­le­piej za­re­ago­wać na po­trze­by pa­cjen­tów i osią­gnąć jak naj­lep­sze re­zul­ta­ty. Warsz­ta­ty: Czas tr­wa­nia – 2 dni (16 go­dzin) Ter­min od­by­cia – w do­wol­nym mo­men­cie po mo­du­le 8...
Czytaj dalej
In­struk­tor: John Wilks, Kurs 2-­dnio­wy (16 go­dzin) W tym se­mi­na­rium wy­raź­nie prze­wa­ża prak­ty­ka ma­nu­al­na. Adre­so­wa­ne jest do te­ra­peu­tów Bo­we­n’a, któ­rzy pra­cu­ją z pa­cjen­ta­mi skar­żą­cy­mi się na róż­ne­go ro­dza­ju symp­to­my po­wią­za­ne z bó­lem ple­ców. Zba­da­my kli­nicz­ne ob­ja­wy róż­nych scho­rzeń, uwzględ­nia­jąc spo­so­by ich le­cze­nia, z praw­dzi­wie ho­li­stycz­nej per­spek­ty­wy. Warsz­ta­ty: Czas tr­wa­nia – 2 dni (16 go­dzin) Ter­min od­by­cia – w do­wol­nym mo­men­cie po mo­du­le 8 Akre­dy­to­wa­ne przez Au­stra­lij­ską Aka­de­mię Te­ra­pii...
Czytaj dalej
In­struk­tor: John Wilks, Kurs 2-­dnio­wy (16 go­dzin) Warsz­ta­ty bę­dą skon­cen­tro­wa­ne na prze­glą­dzie od­mien­no­ści i kon­se­kwen­cji zdro­wot­nych dla nie­mow­ląt i ma­tek wy­ni­ka­ją­cych z róż­nych ro­dza­jów po­ro­dów i jak moż­na na nie wpły­wać za po­mo­cą róż­nych pro­ce­dur. Wie­lu te­ra­peu­tów od­czu­wa nie­chęć do pra­cy z ma­ły­mi dzieć­mi, czę­ścio­wo z po­wo­du bra­ku wpra­wy, ale też ze wzglę­du na brak wie­dzy, jak wy­ko­ny­wać im za­bie­gi. Ni­niej­sze warsz­ta­ty ma­ją na ce­lu zwięk­szyć ich pew­ność sie­bie w pra­cy z nie­mow­lę­ta­mi i po­móc...
Czytaj dalej
In­struk­tor: John Wilks, Kurs 2-­dnio­wy (16 go­dzin) Pod­czas warsz­ta­tów oma­wia­ne są róż­ne­go ro­dza­ju re­cep­to­ry znaj­du­ją­ce się w tkan­ce łącz­nej, a w szcze­gól­no­ści w po­wię­zi. Wy­ja­śnio­ne jest, jak re­agu­ją one na róż­ne ro­dza­je do­ty­ku sto­so­wa­ne­go pod­czas wy­ko­ny­wa­nia ru­chów Bo­we­na (tj. pręd­kość, głę­bo­kość, na­cisk itp.). Zw­ró­co­na jest uwa­ga w ja­ki spo­sób te­ra­peu­ta mo­że uży­wać ru­chów Bo­we­na w ce­lu osią­gnię­cia okre­ślo­ne­go efek­tu te­ra­peu­tycz­ne­go. Warsz­ta­ty obej­mu­ją za­gad­nie­nia prak­tycz­ne i teo­re­tycz­ne,...
Czytaj dalej
In­struk­tor: Ale­xia Mon­roe USA Kurs 2-­dnio­wy (16 go­dzin) To jest kurs in­for­ma­cyj­no­-dy­sku­syj­ny. Opar­ty on bę­dzie na bo­ga­tej w in­for­ma­cje pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej, in­struk­tor­ka bę­dzie też de­mon­stro­wać wy­bra­ne ru­chy i pro­ce­du­ry, ale BEZ ĆWICZENIA. Uczest­ni­cy otrzy­ma­ją ok 20-stro­ni­co­wy skrypt. Pod czas za­jęć kon­cen­tru­je­my się na wie­dzy i ro­zu­mo­wa­niu: wie­dzy na te­mat cho­rób prze­wle­kłych oraz ro­zu­mo­wa­niu w do­ko­ny­wa­niu wy­bo­rów w ce­lu osię­gnię­cia naj­lep­szych re­zul­ta­tów u każ­de­go pa­cjen­ta. Ba­da­my wzor­ce cho­rób prze­wle­kłych i za­sa­dy pra­cy...
Czytaj dalej
In­struk­tor: Ale­xia Mon­roe USA Kurs 2-­dnio­wy (16 go­dzin) Pa­cjen­ci ży­ją­cy z po­waż­ny­mi cho­ro­ba­mi prze­wle­kły­mi, są za zwy­czaj pod opie­ką le­kar­ską. Moż­li­we, że bę­dzie ona ko­niecz­na do koń­ca ich ży­cia. Te­ra­peu­ci Bo­we­na po­trze­bu­ją edu­ka­cji, by zro­zu­mieć wa­gę związ­ku pa­cjen­ta z le­ka­rzem, co po­zwo­li im  za­pew­nić prze­wle­kle cho­rym wła­ści­wą te­ra­pię uzu­peł­nia­ją­cą. Wszy­scy zga­dza­my się z twier­dze­niem, że spoj­rze­nie ho­li­stycz­ne jest bar­dzo war­to­ścio­we, nie za­po­mi­naj­my jed­nak, że obej­mu­je ono rów­nież...
Czytaj dalej

Aktualności Bowen

Moduł 3+4 w Gdyni
20/04/2021
Kurs pierwszej pomocy – zaawansowany – on-line
11/04/2021
Kursy PTC
06/04/2021
Moduł 8 w Lublinie
29/03/2021
Egzamin w Lublinie
24/03/2021

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów