Strefa nauczania

Materiały dydaktyczne

Poniżej udostępniamy link do prezentacji multimedialnej. Powstała ona w celu propagowania informacji  o Technice Bowena. Można jej używać podczas różnego rodzaju prezentacji, eventów a także rozmów z pacjentami. LINK DO PREZENTACJI
Czytaj więcej
Wykład „Te­ra­pia Bo­we­na – za­sto­so­wa­nie u dzie­ci z au­ty­zme­m” wygłoszony został 3 kwiet­nia 2017 r. podczas kon­fe­ren­cji „Przy­ja­zna edu­ka­cja i wspie­ra­nie roz­wo­ju dziec­ka z au­ty­zme­m”, któ­ra by­ła zor­ga­ni­zo­wa­na w ra­mach ob­cho­dów Świa­to­we­go Dnia Świa­do­mo­ści Au­ty­zmu przez Spe­cjal­ny Ośro­dek Sz­kol­no­-Wy­cho­waw­czy w Żu­ko­wie oraz Sto­wa­rzy­sze­nie „Świat Au­ty­zmu”. Głów­nym ce­lem by­ło po­ka­za­nie uczest­ni­kom kon­fe­ren­cji, czy­li na­uczy­cie­lom i ro­dzi­com dzie­ci au­ty­stycz­nych, ja­kie moż­li­wo­ści da­je i czym w ogó­le jest Tech­ni­ka Bo­we­na. Wy­kład skła­dał się z 3 czę­ści: Te­ore­tycz­nej: Tech­ni­ka Bo­we­na – czym jest, jak dzia­ła, głów­ne za­ło­że­nia te­ra­pii Prak­tycz­nej,...
Czytaj więcej
W cią­gu czte­rech do pię­ciu dni po zabiegu cia­ło pacjenta jeszcze reaguje na terapię. W związku z tym ważne jest przestrzeganie następujących zaleceń: W dniu za­bie­gu nie po­zo­sta­wanie w po­zy­cji sie­dzą­cej dłu­żej niż pół go­dzi­ny. Pod­czas co­dzien­nych czyn­no­ści robienie so­bie prze­rw, wstanie i prze­spa­ce­rowanie się kil­ka mi­nut. Nie upra­wianie spor­tów kon­tak­to­wych przez co naj­mniej dwa­dzie­ścia czte­ry go­dzi­ny po za­bie­gu. Za­leż­nie od te­go, jak po­waż­ny jest uraz, mo­że oka­zać się ko­niecz­ne za­wie­sze­nie tre­nin­gów na ca­ły ty­dzień. Aby wspo­móc cia­ło w wy­płu­ki­wa­niu tok­syn  wskazane jest picie 6-8 szkla­nek wo­dy dzien­nie....
Czytaj więcej
Za­bie­gi Tech­ni­ką Bo­we­na raz w ty­go­dniu. Po­mię­dzy za­bie­ga­mi, sa­mo­dziel­nie w do­mu, co­dzien­nie, z wy­jąt­kiem dnia za­bie­gu: Mo­cze­nie stóp: do mi­ski z cie­płą wo­dą wsy­pać 2 łyż­ki so­li siar­cza­no­wo – ma­gne­zo­wej (ina­czej sól gorz­ka, al­bo ep­som), mo­czyć sto­py przez 20 mi­nut. Wy­trzeć sto­py ręcz­ni­kiem i po­sma­ro­wać cien­ko kre­mem Io­de­x™  cho­ry staw. Na­ło­żyć sze­ro­ką, moc­ną opa­skę z gu­my pa­sman­te­ryj­nej na oba du­że pal­ce stóp, po­ło­żyć się na wznak i wy­ko­nać 20 na­cią­gnięć gu­my. Zw­ró­cić uwa­gę, że­by staw nie był na­pię­ty. Przy pra­wi­dło­wo wy­ko­na­nym ćwi­cze­niu oba pa­lu­chy...
Czytaj więcej
W codziennej diecie bardzo ważny jest zrównoważony sposób odżywiania 80/20, czyli 80% produktów zasadotwórczych i 20% produktów kwasotwórczych. Stany kwasowe: niepokój, niezadowolenie, niedostatek snu, napięcie, zazdrość, gniew, nadmiar pracy. Stany zasadowe: miłość, uściski, śmiech, czyste powietrze, zwierzęta domowe, zimny prysznic. Die­ta 80/20 jest za­le­ca­na przy mo­cze­niu noc­nym u dzie­ci. BARDZO KWAŚNE PH 5,0-5,5 ŚREDNIO KWAŚNE PH 6,0-6,5 OWOCE śliwka wiśniowa zielone banany surowy kokos WARZYWA pomidor (gotowany) ziemniaki bez skórki pikle MIĘSA wędliny galaretki mięsa...
Czytaj więcej
Przykładowa karta pacjenta na prośbę zainteresowanego może być wysłana przez biuro Bowen Polska. Moż­na sto­so­wać do­kład­nie ta­ką sa­mą for­mę, a moż­na przy­jąć in­ną, jed­nak mu­si ona obej­mo­wać wszyst­kie istot­ne in­for­ma­cje do­ty­czą­ce pa­cjen­ta. Na­le­ży prze­słać 10 przy­pad­ków, każ­dy po 3 za­bie­gi (je­śli są 2 za­bie­gi to mu­si być ko­niecz­nie za­zna­czo­ne, że po ostat­nim za­bie­gu był kon­takt z pa­cjen­tem i opi­sa­ny je­go stan). Opis za­bie­gu po­wi­nien być do­kład­nie roz­pi­sa­ny – czyn­no­ści wstęp­ne z nu­me­ra­mi ru­chów i na­zwa pro­ce­du­ry rów­nież z nu­me­ra­mi ru­chów. Przy­pad­ki mu­szą być na­pi­sa­ne na kom­pu­te­rze i za­pi­sa­ne...
Czytaj więcej
1 2

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów