Strefa nauczania

Materiały dydaktyczne

W obecnej sytuacji epidemiologicznej grupa instruktorów Bowen Polska rekomenduje zachowanie szczególnych środków ostrożności, podczas wykonywania pracy terapeutycznej: –  pacjent powinien być kwalifikowany do wizyty po uprzednio (telefonicznie) przeprowadzonej ankiecie dotyczącej ryzyka zakażenia koronawirusem – WZÓR ANKIETY – po wejściu do gabinetu Pacjent jest zobowiązany umyć i zdezynfekować ręce – po każdym pacjencie gabinet powinien być  wietrzony, a wszystkie powierzchnie m.in.: kozetka, krzesła, klamki, przyciski światła, urządzenia w toalecie dokładnie zdezynfekowane – należy rozważyć możliwość rozliczeń bezgotówkowych (przelewy, terminal płatniczy),...
Czytaj więcej
Wykład „Te­ra­pia Bo­we­na – za­sto­so­wa­nie u dzie­ci z au­ty­zme­m” wygłoszony został 3 kwiet­nia 2017 r. podczas kon­fe­ren­cji „Przy­ja­zna edu­ka­cja i wspie­ra­nie roz­wo­ju dziec­ka z au­ty­zme­m”, któ­ra by­ła zor­ga­ni­zo­wa­na w ra­mach ob­cho­dów Świa­to­we­go Dnia Świa­do­mo­ści Au­ty­zmu przez Spe­cjal­ny Ośro­dek Sz­kol­no­-Wy­cho­waw­czy w Żu­ko­wie oraz Sto­wa­rzy­sze­nie „Świat Au­ty­zmu”. Głów­nym ce­lem by­ło po­ka­za­nie uczest­ni­kom kon­fe­ren­cji, czy­li na­uczy­cie­lom i ro­dzi­com dzie­ci au­ty­stycz­nych, ja­kie moż­li­wo­ści da­je i czym w ogó­le jest Tech­ni­ka Bo­we­na. Wy­kład skła­dał się z 3 czę­ści: Te­ore­tycz­nej: Tech­ni­ka Bo­we­na – czym jest, jak dzia­ła, głów­ne za­ło­że­nia te­ra­pii Prak­tycz­nej,...
Czytaj więcej
W cią­gu czte­rech do pię­ciu dni po zabiegu cia­ło pacjenta jeszcze reaguje na terapię. W związku z tym ważne jest przestrzeganie następujących zaleceń: W dniu za­bie­gu nie po­zo­sta­wanie w po­zy­cji sie­dzą­cej dłu­żej niż pół go­dzi­ny. Pod­czas co­dzien­nych czyn­no­ści robienie so­bie prze­rw, wstanie i prze­spa­ce­rowanie się kil­ka mi­nut. Nie upra­wianie spor­tów kon­tak­to­wych przez co naj­mniej dwa­dzie­ścia czte­ry go­dzi­ny po za­bie­gu. Za­leż­nie od te­go, jak po­waż­ny jest uraz, mo­że oka­zać się ko­niecz­ne za­wie­sze­nie tre­nin­gów na ca­ły ty­dzień. Aby wspo­móc cia­ło w wy­płu­ki­wa­niu tok­syn  wskazane jest picie 6-8 szkla­nek wo­dy dzien­nie....
Czytaj więcej
Za­bie­gi Tech­ni­ką Bo­we­na raz w ty­go­dniu. Po­mię­dzy za­bie­ga­mi, sa­mo­dziel­nie w do­mu, co­dzien­nie, z wy­jąt­kiem dnia za­bie­gu: Mo­cze­nie stóp: do mi­ski z cie­płą wo­dą wsy­pać 2 łyż­ki so­li siar­cza­no­wo – ma­gne­zo­wej (ina­czej sól gorz­ka, al­bo ep­som), mo­czyć sto­py przez 20 mi­nut. Wy­trzeć sto­py ręcz­ni­kiem i po­sma­ro­wać cien­ko kre­mem Io­de­x™  cho­ry staw. Na­ło­żyć sze­ro­ką, moc­ną opa­skę z gu­my pa­sman­te­ryj­nej na oba du­że pal­ce stóp, po­ło­żyć się na wznak i wy­ko­nać 20 na­cią­gnięć gu­my. Zw­ró­cić uwa­gę, że­by staw nie był na­pię­ty. Przy pra­wi­dło­wo wy­ko­na­nym ćwi­cze­niu oba pa­lu­chy...
Czytaj więcej
W codziennej diecie bardzo ważny jest zrównoważony sposób odżywiania 80/20, czyli 80% produktów zasadotwórczych i 20% produktów kwasotwórczych. Stany kwasowe: niepokój, niezadowolenie, niedostatek snu, napięcie, zazdrość, gniew, nadmiar pracy. Stany zasadowe: miłość, uściski, śmiech, czyste powietrze, zwierzęta domowe, zimny prysznic. Die­ta 80/20 jest za­le­ca­na przy mo­cze­niu noc­nym u dzie­ci. BARDZO KWAŚNE PH 5,0-5,5 ŚREDNIO KWAŚNE PH 6,0-6,5 OWOCE śliwka wiśniowa zielone banany surowy kokos WARZYWA pomidor (gotowany) ziemniaki bez skórki pikle MIĘSA wędliny galaretki mięsa...
Czytaj więcej
Wzór stu­dium przy­pad­ku na prośbę zainteresowanego może być wysłany przez biuro Bowen Polska. Moż­na sto­so­wać do­kład­nie ta­ką sa­mą for­mę, a moż­na przy­jąć in­ną, jed­nak mu­si ona obej­mo­wać wszyst­kie istot­ne in­for­ma­cje do­ty­czą­ce pa­cjen­ta. Na­le­ży prze­słać 10 przy­pad­ków, każ­dy po 3 za­bie­gi (je­śli są 2 za­bie­gi to mu­si być ko­niecz­nie za­zna­czo­ne, że po ostat­nim za­bie­gu był kon­takt z pa­cjen­tem i opi­sa­ny je­go stan). Opis za­bie­gu po­wi­nien być do­kład­nie roz­pi­sa­ny – czyn­no­ści wstęp­ne z nu­me­ra­mi ru­chów i na­zwa pro­ce­du­ry rów­nież z nu­me­ra­mi ru­chów. Przy­pad­ki mu­szą być na­pi­sa­ne na kom­pu­te­rze i za­pi­sa­ne...
Czytaj więcej
1 2

Aktualności Bowen

Strona Bowen Polska na FB
17/01/2022
Spotkanie instruktorów
10/01/2022
Moduł 9 oraz 10 w Poznaniu
21/12/2021
Moduł 7 w Poznaniu
13/12/2021
Moduł 3+4 Warszawa
06/12/2021

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów