Strefa Pacjenta

Studium przypadku

Sto­pa koń­sko­-sz­po­ta­wa, efek­ty te­ra­pii Wy­wiad z te­ra­peut­ką Tech­ni­ki Bo­we­na – Gra­ży­ną Ro­kosz, le­ka­rzem or­to­pe­dą – Lesz­kiem Gil i ma­mą Da­wid­ka – Mo­ni­ką Łyż­wą. Internetowa Telewizja Lublin
Czytaj dalej
Na­zy­wam sie Mar­ce­la Cam­pian. Miesz­kam w Klu­j-Na­po­ka ( Ru­mu­nia) i je­stem te­ra­peu­tą te­ra­pii Bo­we­na od czerw­ca 2011. Po­sta­no­wi­łam otwo­rzyć ga­bi­net za­raz po ukoń­cze­niu szko­le­nia. Ra­dy­kal­na prze­mia­na z pra­cow­ni­ka na kie­row­ni­czym sta­no­wi­sku w fir­mie pań­stwo­wej, 12 go­dzin na do­bę /7 dni w ty­go­dniu, na te­ra­peu­tę ma­nu­al­ne­go wy­da­wa­ła się naj­lep­szym wy­bo­rem, ja­ko, że od ra­zu Tech­ni­ka Bo­we­na wzbu­dzi­ła mo­je głę­bo­kie za­in­te­re­so­wa­nie. Roz­po­czę­cie prak­ty­ki Te­ra­pii Bo­we­na by­ło jed­nak dla mnie du­żym wy­zwa­niem. Wspa­nia­łe re­zul­ta­ty by­ły za­chę­ca­ją­ce, jed­nak licz­ba pa­cjen­tów by­ła po­ni­żej mo­ich ocze­ki­wań. Zda­łam so­bie spra­wę, że po­trze­bu­ję...
Czytaj dalej
Ce­lem  ar­ty­ku­łu jest przed­sta­wie­nie no­wej me­to­dy nie­ob­ja­wo­we­go le­cze­nia kol­ki u nie­mow­ląt. Ba­da­niem ob­ję­to 44 nie­mow­ląt w okre­sie od lu­te­go 2011 do wrze­śnia 2012 ro­ku. Wszyst­kim nie­mow­lę­tom wy­ko­ny­wa­no za­bie­gi Bo­we­na. Pro­ce­du­ry wy­ko­ny­wa­no raz na 4 – 7 dni. Śred­nia ilość se­sji na dziec­ko wy­no­si­ła 2,8. Osią­gnię­to na­stę­pu­ją­ce wy­ni­ki: 62 % dzie­ci za­re­ago­wa­ło cał­ko­wi­tym wy­le­cze­niem, w 23% osią­gnię­to istot­ną po­pra­wę z ła­god­ny­mi, przy­pad­ko­wy­mi kol­ka­mi, a 15% nie wy­ka­za­ło po­pra­wy. Wy­su­nię­to wnio­sek, że w le­cze­niu kol­ki u dzie­ci tech­ni­ka Bo­we­na mo­że przy­nieść sto­sun­ko­wo szyb­ką ko­rzyść, jak rów­nież, że mo­że być ona...
Czytaj dalej
Dr Ca­ta­li­na Ac­sin­te przed­sta­wia przy­pa­dek swo­je­go pa­cjen­ta z roz­le­gły­mi obra­że­nia­mi po­wy­pad­ko­wy­mi za­rów­no z punk­tu wi­dze­nia le­ka­rza, jak rów­nież Tech­ni­ki Bo­we­na. Na­zy­wam się Ac­sin­te Ca­ta­li­na. Je­stem neu­ro­chi­rur­giem z 18-let­nim do­świad­cze­niem w me­dy­cy­nie tra­dy­cyj­nej oraz stu­dent­ką Tech­ni­ki Bo­we­na (Bow­tech). Ch­cia­ła­bym przed­sta­wić przy­pa­dek mo­je­go pa­cjen­ta, za­rów­no z punk­tu wi­dze­nia le­ka­rza, jak rów­nież bio­rąc pod uwa­gę mo­ją wie­dzę na te­mat Te­ra­pii Bo­we­na. Pa­cjent TC, 29 lat, za­wo­do­wy kie­row­ca, zo­stał przy­wie­zio­ny przez po­go­to­wie w dniu 20 wrze­śnia 2010 ro­ku. Po prze­pro­wa­dze­niu pierw­szych te­stów roz­po­zna­no cięż­kie roz­la­ne stłu­cze­nie mó­zgu, ostry kr­wiak...
Czytaj dalej

Aktualności Bowen

Moduł 3+4 w Gdyni
20/04/2021
Kurs pierwszej pomocy – zaawansowany – on-line
11/04/2021
Kursy PTC
06/04/2021
Moduł 8 w Lublinie
29/03/2021
Egzamin w Lublinie
24/03/2021

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów