Strefa Pacjenta

Studium przypadku

Ewelina Kopczyńska, Danuta Andrzejak; Technika Bowena (TB) jest formą terapii manualnej, powięziową techniką wibracyjną, opierającą się na delikatnym ruchu i serii manipulacji tkanek miękkich. W trakcie zabiegu zachodzą znaczące zmiany w autonomicznym układzie nerwowym, układ przywspółczulny przechodzi w stan dominacji nad układem współczulnym. Mechanizm działania TB opiera się głównie na obecności w obrębie skóry i powierzchownych powięzi licznych wolnych zakończeń nerwowych i receptorów lekkiego dotyku. Pacjent jako pierwsze ma odczucia proprioceptywne, następnie interoceptywne, które są delikatniejsze i łatwiej odczuwane w trakcie okresów kilkunastosekundowych przerw pomiędzy...
Czytaj więcej
Border College of Natural Therapies. Faye Ferguson / tłum. Kamila Knockenhauer
Czytaj więcej
Pani Anna urodziła się w 1980 roku. W 2016 została stwierdzona u niej dysplazja włóknista. W tym samym roku pacjentka była poddana dwóm operacjom – przeszczepom. Pacjentka skarżyła się na silne i częste bóle głowy, kręgosłupa oraz nóg. Widoczna u niej była znaczna asymetria twarzy w obszarze kości policzkowych. Pacjentka trafiła pod opiekę Terapeutki – Gabrieli Ciszyńskiej-Matuszek w 2018 roku. Był to okres w którym oczekiwała na termin wizyty lekarskiej, aby zakwalifikować się do trzeciego przeszczepu, do którego kierował ją lekarz. Na pierwszym zabiegu terapeutka wykonała procedury reakcyjne. Zabieg był dla pacjentki przyjemny...
Czytaj więcej
21 listopada 2011 r. Autorstwa Stephena Stampa Nathana / tłum. Olga Chorąży Nathan White nie ma objawów wstrząśnienia mózgu od trzech miesięcy – odkąd zaczął poddawać się terapii Bowena. Wstrząśnienie mózgu stało się poważnym problemem w przypadku gry w hokeja, ale też przy uprawianiu innych sportów, zarówno amatorsko jak i zawodowo. Gracze którzy mają wstrząs mózgu cierpią na szereg objawów, w tym bóle i zawroty głowy, nudności, drażliwość. Miewają problem ze skupieniem uwagi albo z interakcją z innymi. Jest to bardzo frustrujące szczególnie kiedy ma się świadomość, że od strony medycznej...
Czytaj więcej
Sto­pa koń­sko­-sz­po­ta­wa, efek­ty te­ra­pii Wy­wiad z te­ra­peut­ką Tech­ni­ki Bo­we­na – Gra­ży­ną Ro­kosz, le­ka­rzem or­to­pe­dą – Lesz­kiem Gil i ma­mą Da­wid­ka – Mo­ni­ką Łyż­wą. Internetowa Telewizja Lublin
Czytaj więcej
Na­zy­wam sie Mar­ce­la Cam­pian. Miesz­kam w Klu­j-Na­po­ka ( Ru­mu­nia) i je­stem te­ra­peu­tą te­ra­pii Bo­we­na od czerw­ca 2011. Po­sta­no­wi­łam otwo­rzyć ga­bi­net za­raz po ukoń­cze­niu szko­le­nia. Ra­dy­kal­na prze­mia­na z pra­cow­ni­ka na kie­row­ni­czym sta­no­wi­sku w fir­mie pań­stwo­wej, 12 go­dzin na do­bę /7 dni w ty­go­dniu, na te­ra­peu­tę ma­nu­al­ne­go wy­da­wa­ła się naj­lep­szym wy­bo­rem, ja­ko, że od ra­zu Tech­ni­ka Bo­we­na wzbu­dzi­ła mo­je głę­bo­kie za­in­te­re­so­wa­nie. Roz­po­czę­cie prak­ty­ki Te­ra­pii Bo­we­na by­ło jed­nak dla mnie du­żym wy­zwa­niem. Wspa­nia­łe re­zul­ta­ty by­ły za­chę­ca­ją­ce, jed­nak licz­ba pa­cjen­tów by­ła po­ni­żej mo­ich ocze­ki­wań. Zda­łam so­bie spra­wę, że po­trze­bu­ję...
Czytaj więcej
1 2

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów