Strefa Pacjenta

Studium przypadku

Border College of Natural Therapies. Faye Ferguson / tłum. Kamila Knockenhauer
Read More
Pani Anna urodziła się w 1980 roku. W 2016 została stwierdzona u niej dysplazja włóknista. W tym samym roku pacjentka była poddana dwóm operacjom – przeszczepom. Pacjentka skarżyła się na silne i częste bóle głowy, kręgosłupa oraz nóg. Widoczna u niej była znaczna asymetria twarzy w obszarze kości policzkowych. Pacjentka trafiła pod opiekę Terapeutki – Gabrieli Ciszyńskiej-Matuszek w 2018 roku. Był to okres w którym oczekiwała na termin wizyty lekarskiej, aby zakwalifikować się do trzeciego przeszczepu, do którego kierował ją lekarz. Na pierwszym zabiegu terapeutka wykonała procedury reakcyjne. Zabieg był dla pacjentki...
Read More
21 listopada 2011 r. Autorstwa Stephena Stampa Nathana / tłum. Olga Chorąży Nathan White nie ma objawów wstrząśnienia mózgu od trzech miesięcy – odkąd zaczął poddawać się terapii Bowena. Wstrząśnienie mózgu stało się poważnym problemem w przypadku gry w hokeja, ale też przy uprawianiu innych sportów, zarówno amatorsko jak i zawodowo. Gracze którzy mają wstrząs mózgu cierpią na szereg objawów, w tym bóle i zawroty głowy, nudności, drażliwość. Miewają problem ze skupieniem uwagi albo z interakcją z innymi. Jest to bardzo frustrujące szczególnie kiedy ma się świadomość,...
Read More
Sto­pa koń­sko­-sz­po­ta­wa, efek­ty te­ra­pii Wy­wiad z te­ra­peut­ką Tech­ni­ki Bo­we­na – Gra­ży­ną Ro­kosz, le­ka­rzem or­to­pe­dą – Lesz­kiem Gil i ma­mą Da­wid­ka – Mo­ni­ką Łyż­wą. Internetowa Telewizja Lublin
Read More
Na­zy­wam sie Mar­ce­la Cam­pian. Miesz­kam w Klu­j-Na­po­ka ( Ru­mu­nia) i je­stem te­ra­peu­tą te­ra­pii Bo­we­na od czerw­ca 2011. Po­sta­no­wi­łam otwo­rzyć ga­bi­net za­raz po ukoń­cze­niu szko­le­nia. Ra­dy­kal­na prze­mia­na z pra­cow­ni­ka na kie­row­ni­czym sta­no­wi­sku w fir­mie pań­stwo­wej, 12 go­dzin na do­bę /7 dni w ty­go­dniu, na te­ra­peu­tę ma­nu­al­ne­go wy­da­wa­ła się naj­lep­szym wy­bo­rem, ja­ko, że od ra­zu Tech­ni­ka Bo­we­na wzbu­dzi­ła mo­je głę­bo­kie za­in­te­re­so­wa­nie. Roz­po­czę­cie prak­ty­ki Te­ra­pii Bo­we­na by­ło jed­nak dla mnie du­żym wy­zwa­niem. Wspa­nia­łe re­zul­ta­ty by­ły za­chę­ca­ją­ce, jed­nak licz­ba pa­cjen­tów by­ła po­ni­żej mo­ich ocze­ki­wań. Zda­łam so­bie spra­wę, że po­trze­bu­ję...
Read More
Ce­lem  ar­ty­ku­łu jest przed­sta­wie­nie no­wej me­to­dy nie­ob­ja­wo­we­go le­cze­nia kol­ki u nie­mow­ląt. Ba­da­niem ob­ję­to 44 nie­mow­ląt w okre­sie od lu­te­go 2011 do wrze­śnia 2012 ro­ku. Wszyst­kim nie­mow­lę­tom wy­ko­ny­wa­no za­bie­gi Bo­we­na. Pro­ce­du­ry wy­ko­ny­wa­no raz na 4 – 7 dni. Śred­nia ilość se­sji na dziec­ko wy­no­si­ła 2,8. Osią­gnię­to na­stę­pu­ją­ce wy­ni­ki: 62 % dzie­ci za­re­ago­wa­ło cał­ko­wi­tym wy­le­cze­niem, w 23% osią­gnię­to istot­ną po­pra­wę z ła­god­ny­mi, przy­pad­ko­wy­mi kol­ka­mi, a 15% nie wy­ka­za­ło po­pra­wy. Wy­su­nię­to wnio­sek, że w le­cze­niu kol­ki u dzie­ci tech­ni­ka Bo­we­na mo­że przy­nieść sto­sun­ko­wo szyb­ką ko­rzyść, jak rów­nież, że mo­że być ona...
Read More
1 2

Aktualności Bowen

Kurs PTC grupa 2
07/10/2021
Kurs PTC grupa 1
07/10/2021
Moduł 5+6 w Poznaniu
28/09/2021
NOWOŚĆ – weekendowe kursy w Poznaniu
19/09/2021
Moduł 7 w Warszawie
19/09/2021

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów