Matka i dziecko

In­struk­tor: John Wilks, Kurs 2-­dnio­wy (16 go­dzin)

Warsz­ta­ty bę­dą skon­cen­tro­wa­ne na prze­glą­dzie od­mien­no­ści i kon­se­kwen­cji zdro­wot­nych dla nie­mow­ląt i ma­tek wy­ni­ka­ją­cych z róż­nych ro­dza­jów po­ro­dów i jak moż­na na nie wpły­wać za po­mo­cą róż­nych pro­ce­dur.

Wie­lu te­ra­peu­tów od­czu­wa nie­chęć do pra­cy z ma­ły­mi dzieć­mi, czę­ścio­wo z po­wo­du bra­ku wpra­wy, ale też ze wzglę­du na brak wie­dzy, jak wy­ko­ny­wać im za­bie­gi. Ni­niej­sze warsz­ta­ty ma­ją na ce­lu zwięk­szyć ich pew­ność sie­bie w pra­cy z nie­mow­lę­ta­mi i po­móc im we wła­ści­wym sto­so­wa­niu pro­ce­drur Bo­we­na za­rów­no dla dzie­ci jak i ko­biet cię­żar­nych.

Warsz­ta­ty:

 • Czas tr­wa­nia – 2 dni (16 go­dzin)
 • Ter­min od­by­cia – w do­wol­nym mo­men­cie po mo­du­le 8
 • Akre­dy­to­wa­ne przez Au­stra­lij­ską Aka­de­mię Te­ra­pii Bo­we­na

Na pro­gram warsz­ta­tów skła­da się dys­ku­sja i prak­tycz­ne po­stę­po­wa­nie wo­bec na­stę­pu­ją­cych za­gad­nień:

 • Po­czę­cie i pra­ca z pa­ra­mi sto­su­ją­cy­mi za­płod­nie­nie in­-vi­tro
 • Spo­so­by wspo­ma­ga­nia pra­wi­dło­we­go prze­bie­gu cią­ży
 • Wpły­wa­nie na mię­sień bio­dro­wo­-lę­dź­wio­wy przy uży­ciu pro­ce­dur mied­ni­cy, ne­rek i od­de­cho­wej
 • Kon­se­kwen­cje pro­ble­mów dna mied­ni­cy dla mat­ki
 • Zna­cze­nie dy­na­mi­ki ro­dzi­ny i pra­ca z ro­dzi­ca­mi i dziad­ka­mi
 • Bo­wen ‚na sie­dzą­co’ pod­czas cią­ży
 • Op­ty­mal­ne uło­że­nie pło­du i za­sto­so­wa­nia ru­chów Bo­we­na by je osią­gnąć
 • Dy­na­mi­ka po­ro­du si­ła­mi na­tu­ry z per­spek­ty­wy dziec­ka i ana­li­za moż­li­wych sił sprę­ża­ją­cych dzia­ła­ją­cych w tym mo­men­cie
 • Za­bie­gi dla nie­mow­ląt uro­dzo­nych si­ła­mi na­tu­ry, lecz cier­pią­cych na kol­ki, nie­po­kój itp.
 • Prze­gląd pod­sta­wo­wych pro­ce­dur Bo­we­na dla dzie­ci i ćwi­cze­nia prak­tycz­ne
 • Jak pra­co­wać z nie­mow­lę­ta­mi po po­ro­dzie klesz­czo­wym
 • Prak­tycz­ne za­sto­so­wa­nie pro­ce­du­ry TMJ u nie­mow­ląt
 • Spoj­rze­nie na po­ród z uży­ciem próż­no­cią­gu i za­bie­gi
 • Czasz­ka nie­mow­lę­cia, czym róż­ni się od czasz­ki do­ro­słe­go i jak z nią po­stę­po­wać
 • Ukr­wie­nie gło­wy
 • Klu­czo­we ner­wy czasz­ko­we i ich ro­la w póź­niej­szym roz­wo­ju – jak wpły­wa­ją na nie si­ły sprę­ża­ją­ce i ja­kie ob­ja­wy mo­gą być za­uwa­żal­ne u nie­mow­ląt
 • Ce­sar­skie cię­cie i je­go kon­se­kwen­cje
 • Jak za­ob­ser­wo­wać dzia­ła­nie odru­chów pier­wot­nych i jak je po­wstrzy­mać przy uży­ciu okre­ślo­nych pro­ce­dur
 • Mię­sień bio­dro­wo­-lę­dź­wio­wy i je­go ro­la u dzie­ci kol­ko­wych
 • Ro­la pę­po­wi­ny i jak jest ona od­ci­na­na pod­czas po­ro­du – jak wy­ko­ny­wać za­bie­gi Bo­we­na
 • Spoj­rze­nie na po­ro­dy przy­śpie­szo­ne i wy­mu­szo­ne oraz jak z ni­mi pra­co­wać
 • Uło­że­nie pło­du: głów­ko­we, po­ślad­ko­we i po­przecz­ne
 • Za­sto­so­wa­nie pro­ce­du­ry ne­rek i ko­ści ogo­no­wej u nie­mow­ląt
 • Prze­gląd umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych i ćwi­cze­nie

Aktualności Bowen

NOWOŚĆ – weekendowe kursy w Poznaniu
19/09/2021
Moduł 7 w Warszawie
19/09/2021
Moduł 8 w Lublinie
06/09/2021
Moduł 1+2 w Warszawie
31/08/2021
Nasz ‚jump start’ do Silesia Marathon na Stadionie Śląskim w Chorzowie
19/08/2021

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów