Radio

W czwart­ko­wej (26 kwiet­nia 2018) au­dy­cji 'Ma­ga­zy­nu Na zdro­wie’ w Ra­diu Pik wy­słu­chać moż­na by­ło wy­wia­du z Han­ną Opi­łą nt. Tech­ni­ki Bo­we­na. Pro­gram ar­chi­wal­ny do­stęp­ny: (wy­wiad znaj­du­je się na 26,20 mi­nu­cie)  
Czytaj więcej
16 ma­ja 2014 r. go­ść­mi blo­ga ra­dio­we­go w Ra­diu Mer­ku­ry by­li Ma­te­usz Mar­kie­wicz i Prze­my­sław Czer­niak. Pro­gram ar­chi­wal­ny do­stęp­ny:
Czytaj więcej
Kilka ruchów, które uleczą twoje ciało? Terapia Bowena zdobywa Polskę. POSŁUCHAJ „Gdy od­czu­wa­my ból, czę­sto się­ga­my po ta­blet­ki. Tym­cza­sem są in­ne spo­so­by. Od nie­daw­na w Pol­sce moż­na sko­rzy­stać z tzw. tech­ni­ki Bo­we­na. Sto­su­ją­ce ją te­ra­peut­ki mó­wią, że jest ona do­bra dla wszyst­kich i na każ­dy ro­dzaj scho­rzeń. Co na to me­dy­cy­na? Te­ra­pia Bo­we­na po­wsta­ła w Au­stra­lii w la­tach 50. Jest bar­dzo po­pu­lar­na w Eu­ro­pie Za­chod­niej, a nie­daw­no do­tar­ła do Pol­ski. Wy­my­ślił ją Tom Bo­wen. – Nie su­ge­ro­wał się on wie­dzą me­dy­cy­ny uni­wer­sy­tec­kiej, nie znał ana­to­mii, za to ba­zo­wał na wła­snej in­tu­icji i nie­sa­mo­wi­tych zdol­no­ściach ob­ser­wa­cyj­nych...
Czytaj więcej

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów