Szkolenia

Lista artykułów

In­struk­tor: An­drew Zop­pos – Starszy międzynarodowy instruktor Bowtech, członek honorowy Akademii Bowena w Australii Autorzy: Andrew Zoppos, Carmen Zoppou i Marcela Campian Warsz­ta­ty: Czas tr­wa­nia – 2 dni (16 go­dzin) Ter­min od­by­cia – w do­wol­nym mo­men­cie po mo­du­le 8 Akre­dy­to­wa­ne przez Au­stra­lij­ską Aka­de­mię Te­ra­pii Bo­we­na Chociaż tytuł tego szkolenia odnosi się do dzieci, w rzeczywistości stworzyliśmy kurs o wiele bardziej złożony: technika Bowena na niepłodność, kobiety...
Czytaj więcej
In­struk­tor: An­drew Zop­pos – Starszy międzynarodowy instruktor Bowtech, członek honorowy Akademii Bowena w Australii Warsz­ta­ty: Czas tr­wa­nia – 2 dni (16 go­dzin) Ter­min od­by­cia – w do­wol­nym mo­men­cie po mo­du­le 8 Akre­dy­to­wa­ne przez Au­stra­lij­ską Aka­de­mię Te­ra­pii Bo­we­na Wszelka aktywność sportowa często obarczona jest ryzykiem wypadków – ponad 10 milionów urazów w skali roku związanych jest właśnie z uprawianiem sportu. Kontuzje dotyczą zarówno sportowców zawodowych,...
Czytaj więcej
§1 Bowen Polska jest oficjalnym przedstawicielem Australijskiej Akademii Terapii Bowena, występującej jako podmiot prawa australijskiego pod firmą Bowtech Pty Ltd, zwanej dalej Akademią. Strony dopuszczają możliwość odbycia przez uczestnika szkolenia u innego instruktora licencjonowanego przez Akademię na zasadach określonych w niniejszej umowie. Uczestnik nie może przenieść praw na inną osobę, ani też inna osoba nie może wykonać obowiązków Uczestnika – wynikających z Umowy. §2 Strony...
Czytaj więcej
§1 Bowen Polska jest oficjalnym przedstawicielem Australijskiej Akademii Terapii Bowena, występującej jako podmiot prawa australijskiego pod firmą Bowtech Pty Ltd, zwanej dalej Akademią. Strony dopuszczają możliwość odbycia przez uczestnika szkolenia u innego instruktora licencjonowanego przez Akademię na zasadach określonych w niniejszej umowie. Uczestnik nie może przenieść praw na inną osobę, ani też inna osoba nie może wykonać obowiązków Uczestnika – wynikających z Umowy. §2 Strony...
Czytaj więcej
Kurs jest adresowany głównie do studentów Techniki Bowena, program i czas trwania szkolenia spełnia wymagania Bowtech (80 godz.). Tematyka kursu jest szczególnie skoncentrowana wokół zagadnień związanych z tkankami, z którymi bezpośrednio pracują terapeuci – układem kostnym, mięśniowo-powięziowym oraz nerwowym. Naszym priorytetem jest aspekt praktyczny przekazywanej wiedzy anatomiczno-fizjologicznej dla terapii Bowena. Cz. 1 Ogólna – każdy może wziąć udział Cz.2 Anatomia Techniki Bowena – tylko dla studentów...
Czytaj więcej
§ 1. Bowen Polska jest oficjalnym przedstawicielem Australijskiej Akademii Terapii Bowena, występującej jako podmiot prawa australijskiego pod firmą Bowtech Pty Ltd, zwanej dalej Akademią. Strony dopuszczają możliwość wykonania obowiązków Bowen Polska przez inny podmiot, pod warunkiem, iż szkolenie zostanie przeprowadzone przez instruktora licencjonowanego przez Akademię na zasadach określonych w niniejszej umowie. Uczestnik nie może przenieść praw na inną osobę, ani też inna osoba nie może wykonać...
Czytaj więcej
In­struk­tor: An­drew Zop­pos, Kurs 2-­dnio­wy (16 go­dzin) Ten kurs jest efek­tem zgro­ma­dze­nia 27-let­nie­go do­świad­cze­nia w pra­cy te­ra­peu­tycz­nej i dy­dak­tycz­nej z Tech­ni­ką Bo­we­na. Ce­lem jest udzie­le­nie od­po­wie­dzi na wszyst­kie py­ta­nia, ja­kie zra­dza­ją się pod­czas pra­cy w Wa­szych ga­bi­ne­tach, do­star­cze­nie wię­cej in­for­ma­cji i wska­zó­wek, by jak naj­le­piej za­re­ago­wać na po­trze­by pa­cjen­tów i osią­gnąć jak naj­lep­sze re­zul­ta­ty. Warsz­ta­ty: Czas tr­wa­nia – 2 dni (16 go­dzin) Ter­min od­by­cia – w do­wol­nym mo­men­cie po mo­du­le 8...
Czytaj więcej
In­struk­tor: John Wilks, Kurs 2-­dnio­wy (16 go­dzin) W tym se­mi­na­rium wy­raź­nie prze­wa­ża prak­ty­ka ma­nu­al­na. Adre­so­wa­ne jest do te­ra­peu­tów Bo­we­n’a, któ­rzy pra­cu­ją z pa­cjen­ta­mi skar­żą­cy­mi się na róż­ne­go ro­dza­ju symp­to­my po­wią­za­ne z bó­lem ple­ców. Zba­da­my kli­nicz­ne ob­ja­wy róż­nych scho­rzeń, uwzględ­nia­jąc spo­so­by ich le­cze­nia, z praw­dzi­wie ho­li­stycz­nej per­spek­ty­wy. Warsz­ta­ty: Czas tr­wa­nia – 2 dni (16 go­dzin) Ter­min od­by­cia – w do­wol­nym mo­men­cie po mo­du­le 8 Akre­dy­to­wa­ne przez Au­stra­lij­ską Aka­de­mię Te­ra­pii...
Czytaj więcej
1 2 3

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów