Publikacje i badania naukowe

W 2018 ro­ku w cza­so­pi­śmie World Scien­ti­fic News zo­stał opu­bli­ko­wa­ny ar­ty­kuł na­uko­wy opi­su­ją­cy sku­tecz­ność tech­ni­ki Bo­we­na w nie­spe­cy­ficz­nych ze­spo­łach bó­lo­wych krę­go­słu­pa lę­dź­wio­we­go, autorstwa Ewe­li­ny Kop­czyń­skiej, Rok­sa­ny Ma­lak , An­ny Ko­stiu­kow, Wło­dzi­mierza Sam­bor­skiego. Prze­pro­wa­dzo­ne ba­da­nia są pierw­szą w Pol­sce, tak ob­szer­ną pra­cą do­ty­czą­cą tej tech­ni­ki. Ca­ły ar­ty­kuł do­stęp­ny na stro­nie World Scien­ti­fic News – TUTAJ
Czytaj więcej
W 2015 ro­ku na­kła­dem wy­daw­nic­twa Edra Ur­ban & Part­ner uka­za­ła się pu­bli­ka­cja pt. Me­to­dy te­ra­pii ma­nu­al­nej w le­cze­niu dys­funk­cji po­wię­zio­wych. Jest to pra­ca zbio­ro­wa pod re­dak­cją Le­ona Cha­itow tłu­ma­czo­na z j. an­giel­skie­go, któ­ra za­wie­ra bar­dzo in­te­re­su­ją­cy, choć krót­ki ar­ty­kuł po­świę­co­ny Tech­ni­ce Bo­we­na. In­for­ma­cje do­ty­czą­ce pu­bli­ka­cji są do­stęp­ne na stro­nie wy­daw­nic­twa El­se­vier – ZOBACZ.
Czytaj więcej
Pod ko­niec ro­ku 2014 uka­za­ło się 3-to­mo­we wy­daw­nic­two pt. WIELKA FIZJOTERAPIA pod red. Zbi­gniewa Śli­wiń­skiego, Alek­san­dra Sie­ronia. Tom trze­ci po­świę­co­ny jest me­dy­cy­nie ma­nu­al­nej i kom­pen­sa­cyj­nej, gdzie zna­la­zło się miej­sce rów­nież dla Tech­ni­ki Bo­we­na. Jest to pierw­sza w Pol­sce pu­bli­ka­cja po­świę­co­na Tech­ni­ce Bo­we­na w fa­cho­wym wy­daw­nic­twie, skie­ro­wa­nym do fi­zjo­te­ra­peu­tów i le­ka­rzy oraz stu­den­tów tych dzie­dzin. In­for­ma­cje do­ty­czą­ce pu­bli­ka­cji są do­stęp­ne na stro­nie wy­daw­nic­twa El­se­vier – ZOBACZ.  
Czytaj więcej

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów