Sekretne życie powięzi

In­struk­tor: John Wilks, Kurs 2-­dnio­wy (16 go­dzin)

Pod­czas warsz­ta­tów oma­wia­ne są róż­ne­go ro­dza­ju re­cep­to­ry znaj­du­ją­ce się w tkan­ce łącz­nej, a w szcze­gól­no­ści w po­wię­zi. Wy­ja­śnio­ne jest, jak re­agu­ją one na róż­ne ro­dza­je do­ty­ku sto­so­wa­ne­go pod­czas wy­ko­ny­wa­nia ru­chów Bo­we­na (tj. pręd­kość, głę­bo­kość, na­cisk itp.). Zw­ró­co­na jest uwa­ga w ja­ki spo­sób te­ra­peu­ta mo­że uży­wać ru­chów Bo­we­na w ce­lu osią­gnię­cia okre­ślo­ne­go efek­tu te­ra­peu­tycz­ne­go. Warsz­ta­ty obej­mu­ją za­gad­nie­nia prak­tycz­ne i teo­re­tycz­ne, a tak­że pre­zen­to­wa­ny jest wpływ róż­ne­go ro­dza­ju do­ty­ku w scho­rze­niach ostrych i prze­wle­kłych z na­uko­we­go punk­tu wi­dze­nia. Omó­wio­na rów­nież jest róż­ni­ca mię­dzy ru­cha­mi do­środ­ko­wy­mi, a do­bocz­ny­mi w uzy­ska­niu okre­ślo­nych efek­tów u róż­nych pa­cjen­tów i dla róż­nych do­le­gli­wo­ści. Kurs ten uwraż­li­wia na re­ak­cje pa­cjen­ta pod­czas za­bie­gu i po­zwa­la zro­zu­mieć ja­kie ma­ją one zna­cze­nie w pro­ce­sie le­cze­nia.

Warsz­ta­ty:

 • Czas tr­wa­nia – 2 dni (16 go­dzin)
 • Ter­min od­by­cia – w do­wol­nym mo­men­cie po mo­du­le 8
 • Akre­dy­to­wa­ne przez Au­stra­lij­ską Aka­de­mię Te­ra­pii Bo­we­na

 

Na pro­gram warsz­ta­tów skła­da się dys­ku­sja i prak­tycz­ne po­stę­po­wa­nie wo­bec na­stę­pu­ją­cych za­gad­nień:

 • Pre­zen­ta­cja naj­now­szych ba­dań do­ty­czą­cych po­wię­zi ja­ko na­rzą­du zmy­słu
 • Po­ję­cie „od­sko­ku po­wię­zio­we­go” w od­nie­sie­niu do ru­chów i prak­tycz­na je­go ob­ser­wa­cja
 • Spoj­rze­nie na to, ja­kie re­cep­to­ry bio­rą udział w pod­sta­wo­wym ru­chu Bo­we­na i jak mo­że­my wzmoc­nić je­go wpływ na au­to­no­micz­ny układ ner­wo­wy
 • Ro­la mio­fi­bro­bla­stów i jak dzia­ła na nie stres lub wy­pad­ki. Zna­cze­nie rów­no­wa­gi pH. Wpływ czyn­ni­ków śro­do­wi­sko­wych, stre­su i za­bie­gów Bo­we­na na mio­fi­bro­bla­sty.
 • Zro­zu­mie­nie czym jest TGF Be­ta 1 (biał­ko od­po­wie­dzial­ne m.in. za wzrost /ro­zwój ko­mó­rek) oraz jak je­go ak­tyw­no­ścią wy­ja­śnić moż­na nad­zwy­czaj­ne re­ak­cje na te­ra­pię Bo­we­na i spo­so­by ła­go­dze­nia nie­po­żą­da­nych re­ak­cji.
 • Wy­ja­śnie­nie po­wi­kłań po­wię­zio­wych i czyn­ni­ków, któ­re wpły­wa­ją na płyn­ną na­tu­rę po­wię­zi (tj. tik­so­tro­fia, tkan­ka blizn, czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we i er­go­no­micz­ne).
 • Czyn­ni­ki or­ga­ni­za­cyj­ne po­wi­kłań po­wię­zio­wych – prak­tycz­ne ćwi­cze­nia w ich ba­da­niu pal­pa­cyj­nym i jak moż­na je in­ter­pre­to­wać w ka­te­go­riach po­dej­ścia te­ra­peu­tycz­ne­go (tj. wy­bo­ru wła­ści­wej pro­ce­du­ry).
 • Ba­da­nie in­nych ner­wów czu­cio­wych po­bu­dza­nych pod­czas za­bie­gu Bo­we­na (wrze­cio­na mię­śnio­we, re­cep­to­ry Gol­gie­go itp.). Zna­cze­nie pra­cy bli­sko przy­cze­pów po­cząt­ko­wych i koń­co­wych ścię­gien.
 • In­ne me­cha­no­re­cep­to­ry w po­wię­zi re­agu­ją­ce na lek­ki do­tyk lub szyb­kie zmia­ny ci­śnie­nia. Ba­da­nie, któ­re ru­chy Bo­we­na wpły­wa­ją na pro­prio­cep­cję i in­te­ro­cep­cję.
 • Pra­ca z prze­wle­kłym bó­lem i po­trze­bą lek­kie­go do­ty­ku. Spoj­rze­nie na po­wią­za­ne re­cep­to­ry i wy­ma­ga­ny sto­pień na­ci­sku. Prze­gląd uner­wie­nia ta­kich spe­cy­ficz­nych struk­tur jak roz­cię­gna.
 • Wpływ wy­pad­ków, ura­zów i ope­ra­cji na po­więź. Se­sja prak­tycz­na pra­ca z tkan­ką bli­zno­wa­tą i uza­leż­nie­nie jej skut­ków od umiej­sco­wie­nia bli­zny oraz pa­mięć tkan­ko­wa.
 • Prze­gląd ma­te­ria­łów do­ty­czą­cych po­wię­zi. Ana­li­za wrze­cion mię­śnio­wych i ich fi­zjo­lo­gii. Jak wrze­ciona mię­śnio­we od­no­szą się do ru­chów Bo­we­na. Łu­ki odru­cho­we i ro­la móżdż­ku, wzgó­rza i two­ru siat­ko­wa­te­go w re­ak­cji na ru­chy Bo­we­na.

Najbliższe szkolenia dla początkujących:

Wrocław – 1-4.12.2023

Kraków – 8-11.12.2023

Warszawa – 19-22.01.2024

Poznań – 3-4.02.2024+2-3.03.2024

Katowice – 22-25.03.2024

Lublin – 5-8.04.2024

Gdynia – 2-5.05.2024

Wrocław – 21-24.06.2024

Warszawa – 5-8.07.2024

Łódź – 22-25.08.2024

Społeczność Bowena:
Zapisz się na szkolenie