Bóle pleców

In­struk­tor: John Wilks, Kurs 2-­dnio­wy (16 go­dzin)

W tym se­mi­na­rium wy­raź­nie prze­wa­ża prak­ty­ka ma­nu­al­na. Adre­so­wa­ne jest do te­ra­peu­tów Bo­we­n’a, któ­rzy pra­cu­ją z pa­cjen­ta­mi skar­żą­cy­mi się na róż­ne­go ro­dza­ju symp­to­my po­wią­za­ne z bó­lem ple­ców. Zba­da­my kli­nicz­ne ob­ja­wy róż­nych scho­rzeń, uwzględ­nia­jąc spo­so­by ich le­cze­nia, z praw­dzi­wie ho­li­stycz­nej per­spek­ty­wy.

Warsz­ta­ty:

 • Czas tr­wa­nia – 2 dni (16 go­dzin)
 • Ter­min od­by­cia – w do­wol­nym mo­men­cie po mo­du­le 8
 • Akre­dy­to­wa­ne przez Au­stra­lij­ską Aka­de­mię Te­ra­pii Bo­we­na

 

Sz­cze­gó­ło­wy pro­gram warsz­ta­tu:

Dzień 1

 • Krót­ki prze­gląd róż­nych teo­rii wy­ja­śnia­ją­cych jak dzia­ła Tech­ni­ka Bo­we­na – od­po­wiedź pro­prio­re­cep­to­rów, wrze­cio­na mię­śnio­we, na­rzą­dy Gol­die­go, odru­chy, funk­cje rdze­nia krę­go­we­go i ko­ry mó­zgo­wej
 • Przy­czy­ny bó­lu ple­ców – ana­to­mia i fi­zjo­lo­gia (ko­rzon­ki ner­wo­we, dro­gi ner­wo­we, der­ma­to­my, itp.)
 • Do­bór naj­bar­dziej efek­tyw­nej te­ra­pii
 • Czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we i za­wo­do­we
 • Od­po­wied­nie ćwi­cze­nia fi­zycz­ne
 • Wy­ja­śnie­nie, jak ca­łe cia­ło re­agu­je na ruch po­przez po­więź i opo­ny mó­zgo­wo­-r­dze­nio­we; wy­ja­śnie­nie sys­te­mu wza­jem­ne­go od­dzia­ły­wa­nia na sie­bie opon mó­zgo­wo­-r­dze­nio­wych
 • Wpływ ura­zów i wy­pad­ków na ple­cy, szcze­gól­nie ura­zy krę­go­słu­pa szyj­ne­go, za­bie­gi sto­ma­to­lo­gicz­ne i asy­me­trie mied­ni­cy

Dzień 2

 • Oce­na tech­nik i na­uka „czy­ta­nia cia­ła”
 • Punk­ty od­cią­że­nia i spu­sto­we – co to jest, jak je od­na­leźć i jak z ni­mi pra­co­wać
 • Kon­cep­cja ob­cią­żeń pa­cjen­ta (fi­zycz­nych, emo­cjo­nal­nych i psy­cho­lo­gicz­nych) – skąd wie­dzieć jak z ja­ką in­ten­syw­no­ścią i kie­dy le­czyć
 • Krót­kie przed­sta­wie­nie in­nych me­tod pra­cy – ener­ge­ty­ka sub­tel­na i na­tu­ra od­po­wie­dzi or­ga­ni­zmu, z punk­tu wi­dze­nia wschod­nich jo­gicz­nych tra­dy­cji, kra­nio­oste­opa­tii i in­nych
 • Jak zmniej­szyć praw­do­po­do­bień­stwo „kry­zy­su w te­ra­pii”; jak po­stę­po­wać, je­śli się po­ja­wi
 • In­te­li­gent­na pra­ca z szo­kiem i trau­mą; zro­zu­mie­nie szo­ku i trau­my po­przez pra­cę Pe­te­ra Le­vi­ne­’a; fi­zjo­lo­gicz­ny efekt trau­my i jak się ob­ja­wia w cie­le; jak unik­nąć po­wtór­nej trau­ma­ty­za­cji pa­cjen­ta
 • Wpływ po­ro­du na struk­tu­ry i funk­cje ple­ców w póź­niej­szym ży­ciu; ob­ser­wa­cja zmian w bu­do­wie mied­ni­cy u ko­bie­ty cię­żar­nej; po­moc w zmniej­sze­niu dys­kom­for­tu zwią­za­ne­go z cią­żą i po­ro­dem

 

Pod­czas se­mi­na­rium bę­dzie czas na dys­ku­sję. Ce­lem te­go se­mi­na­rium jest przy­go­to­wa­nie do two­rze­nia bar­dziej efek­tyw­nych pro­gra­mów te­ra­peu­tycz­nych dla pa­cjen­tów, dzię­ki do­głęb­ne­mu zro­zu­mie­niu etio­lo­gii róż­nych scho­rzeń, któ­re wpły­wa­ją na ple­cy, niektó­re z nich (jak np. fi­bro­mial­gia) są le­d­wo roz­po­zna­ne przez me­dy­cy­nę tra­dy­cyj­ną.

W cza­sie se­mi­na­rium bę­dzie­my ko­rzy­stać z sze­ro­kiej ga­my ma­te­ria­łów na­uko­wych jak: wy­kre­sy, mo­de­le, szcze­gó­ło­we ry­sun­ki ana­to­micz­ne, bę­dzie­my rów­nież uczyć się pro­stych te­stów „czy­ta­nia cia­ła” i oce­ny tech­nik dla zwięk­sze­nia efek­tów te­ra­peu­tycz­nych. Na se­mi­na­rium uni­ka­my po­wie­la­nia ma­te­ria­łu pre­zen­to­wa­ne­go przez Os­sie­’go i Ela­ine pod­czas pro­wa­dzo­nych przez nich szko­leń.

 

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów