Telewizja

30 marca 2022 roku w TVP3 Łódź w programie „Na zdrowie” Marta Wróblewska opowiadała o Technice Bowena (wy­wiad znaj­du­je się na 09.30 mi­nu­cie). Następna emisja w środę 06.04.2022 o godz. 18.00! 
Czytaj więcej
12 stycznia 2020 roku w programie telewizyjnym „Pytanie na śniadanie” została zaprezentowana Technika Bowena. Program ukazał się pod hasłem: Metoda Bowena – pozwala pozbyć się wielu chorób i schorzeń! 
Czytaj więcej
W stu­dio NTV go­ść­mi Moniki Pater byli Mateusz Markiewicz i Eliasz Matuła.
Czytaj więcej
W stu­dio NTV go­ść­mi Ja­nu­sza Za­gór­skie­go by­li trzej fi­zjo­te­ra­peu­ci i jed­no­cze­śnie te­ra­peu­ci Tech­ni­ki Bo­we­na Ma­te­usz Mar­kie­wicz, Prze­my­sław Czer­niak i Da­riusz Mar­cin­kow­ski. Peł­na wer­sja pro­gra­mu z dnia 10.10.2016 do­stęp­na pod lin­kiem: TUTAJ
Czytaj więcej
Mała Ania z zespołem Leigha Ania Mrów­czyń­ska to wspa­nia­ła dziew­czyn­ka, mo­ja naj­pięk­niej­sza, naj­cu­dow­niej­sza i naj­dziel­niej­sza có­reń­ka, któ­ra cier­pi na nie­ule­czal­ną cho­ro­bę – Ze­spół Le­igha (cho­ro­bę zdia­gno­zo­wa­no w wie­ku 13 mie­się­cy). To me­ta­bo­licz­na, ul­tra­rzad­ka i nie­ule­czal­na cho­ro­ba ge­ne­tycz­na, nie­ste­ty i de­ge­ne­ra­cyj­na. Dzie­ci z tą cho­ro­bą ży­ją od kil­ku mie­się­cy do kil­ku lat. Wszyst­ko przez to, że ko­mór­ki cia­ła nie otrzy­mu­ją ty­le tle­nu, ile po­trze­ba, co w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzi do ich ob­umie­ra­nia.  
Czytaj więcej
Leczenie w zgodzie z naturą M. Majchrzak: „Mu­szę przy­znać, że za­nim zde­cy­do­wa­łam się za­pro­sić te­ra­peu­tę Ma­te­usza Mar­kie­wi­cza do stu­dia, bar­dzo scep­tycz­nie na­sta­wio­na by­łam na to, co ofe­ru­je swo­im pa­cjen­tom. Acz­kol­wiek, po wy­pró­bo­wa­niu na wła­snej skó­rze tzw. Tech­ni­ki Bo­we­na zmie­ni­łam zda­nie. Tech­ni­ka Bo­we­na łą­czy na­tu­ral­ne te­ra­pie ma­nu­al­ne z wie­dzą na te­mat funk­cjo­no­wa­nia ludz­kie­go or­ga­ni­zmu. Trak­tu­je po­szcze­gól­ne ukła­dy cia­ła ja­ko sieć wza­jem­nych po­wią­zań, w któ­rych po­szcze­gól­ne ele­men­ty od­po­wie­dzial­ne są za po­szcze­gól­ne funk­cje. Ma­nu­al Cli­nic po­ma­ga pa­cjen­tom nie­mal­że z każ­dym pro­ble­mem zdro­wot­nym.Tech­ni­ka Bo­we­na, któ­rej uży­wa się w kli­ni­ce...
Czytaj więcej
1 2

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów