PTC

In­struk­tor: An­drew Zop­pos, Kurs 2-­dnio­wy (16 go­dzin)

Ten kurs jest efek­tem zgro­ma­dze­nia 27-let­nie­go do­świad­cze­nia w pra­cy te­ra­peu­tycz­nej i dy­dak­tycz­nej z Tech­ni­ką Bo­we­na. Ce­lem jest udzie­le­nie od­po­wie­dzi na wszyst­kie py­ta­nia, ja­kie zra­dza­ją się pod­czas pra­cy w Wa­szych ga­bi­ne­tach, do­star­cze­nie wię­cej in­for­ma­cji i wska­zó­wek, by jak naj­le­piej za­re­ago­wać na po­trze­by pa­cjen­tów i osią­gnąć jak naj­lep­sze re­zul­ta­ty.

Warsz­ta­ty:

 • Czas tr­wa­nia – 2 dni (16 go­dzin)
 • Ter­min od­by­cia – w do­wol­nym mo­men­cie po mo­du­le 8
 • Akre­dy­to­wa­ne przez Au­stra­lij­ską Aka­de­mię Te­ra­pii Bo­we­na

 

Program:

 1. Dy­sku­sja nad trud­ny­mi przy­pad­ka­mi i wska­zów­ki te­ra­peu­tycz­ne
 2. Ko­deks za­wo­du te­ra­peu­ty:
  • jak zor­ga­ni­zo­wać ga­bi­net
  • wła­sna pre­zen­cja
  • po­dej­ście do pa­cjen­ta
  • pra­wi­dło­we pro­wa­dze­nie kar­to­te­ki pa­cjen­ta (przy­kła­do­we for­mu­la­rze)
 3. Al­ter­na­tyw­ne me­to­dy dia­gno­stycz­ne i róż­ne spo­so­by po­dej­ścia do nie­re­agu­ją­cych przy­pad­ków – fi­zjo­te­ra­pia, me­to­dy tra­dy­cyj­nej me­dy­cy­ny chiń­skiej, uner­wie­nie seg­men­tar­ne, po­wią­za­nie me­ri­dia­nów, od­po­wia­da­ją­cych im   mię­śni z wła­ści­wy­mi pro­ce­du­ra­mi Bo­we­na, cy­kle bio­ryt­mów
 4. No­we pro­ce­du­ry Bo­we­na, od­po­wied­nie kom­bi­na­cje w ce­lu osią­gnię­cia szyb­kich re­zul­ta­tów, pro­to­ko­ły dla pra­wie wszyst­kich cho­rób prze­wle­kłych, ta­kich jak:
  • cho­ro­by tar­czy­cy
  • skrzy­wie­nia krę­go­słu­pa
  • stward­nie­nie roz­sia­ne
  • fi­bro­mial­gia i ze­spół chro­nicz­ne­go zmę­cze­nia
  • no­wo­two­ry
  • obłoż­nie cho­rzy / po uda­rze / Par­kin­son
  • prze­wle­kły stres i de­pre­sja
  • pro­ble­my or­ga­nów roz­rod­czych
  • ADD i ADHD
  • dre­naż lim­fa­tycz­ny
  • nie­wy­dol­ność ne­rek

 

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów