Strefa Pacjenta

Zabieg Bowtech

Za­bieg Tech­ni­ką Bo­we­na po­le­ga na wy­ko­ny­wa­niu przez te­ra­peu­tę spe­cy­ficz­nych 'Ru­chów Bo­we­na’. Są to ła­god­ne ru­chy kciu­ka­mi i pal­ca­mi dło­ni na mię­śniach, ścię­gnach, wię­za­dłach i tkan­ce łącz­nej pa­cjen­ta, wpra­wia­ją­ce te struk­tu­ry w de­li­kat­ną wi­bra­cję. Wi­bra­cja ta roz­cho­dzi się po ca­łym or­ga­ni­zmie, m. in. prze­no­szo­na jest przez układ ner­wo­wy do mó­zgu. Kom­bi­na­cje ta­kich wi­bra­cji sta­no­wią sy­gna­ły, mo­bi­li­zu­ją­ce or­ga­nizm do uru­cho­mie­nia pro­ce­sów sa­mo­le­cze­nia. Po­mię­dzy każ­dą se­kwen­cją ru­chów na­stę­pu­je ko­niecz­na kil­ku­mi­nu­to­wa prze­rwa, w cza­sie któ­rej pa­cjent le­ży i od­po­czy­wa w sa­mot­no­ści, pod­czas gdy je­go cia­ło wy­ko­rzy­stu­je po­trzeb­ny dla sie­bie czas do prze­sła­nia i prze­two­rze­nia...
Czytaj więcej
Każ­dy Pa­cjent ma wie­le py­tań przed roz­po­czę­ciem te­ra­pii Tech­ni­ką Bo­we­na. Na nie­któ­re z nich od­po­wia­da­my od ra­zu. Po­zo­sta­łe wąt­pli­wo­ści roz­wie­ją na­si Te­ra­peu­ci pod­czas spo­tkań te­ra­peu­tycz­nych w ga­bi­ne­tach. 1. Czym się kie­ro­wać przy wy­bo­rze Te­ra­peu­ty? Miej­sce – Te­ra­peu­ty na­le­ży szu­kać naj­bli­żej swo­je­go miej­sca za­miesz­ka­nia, że­by jak naj­mniej po­dró­żo­wać i móc re­gu­lar­nie ko­rzy­stać z za­bie­gów, prze­cięt­nie raz w ty­go­dniu. Wia­ry­god­ność i umie­jęt­no­ści – Wszy­scy Te­ra­peu­ci wi­docz­ni na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej zda­li eg­za­min i speł­ni­li po­zo­sta­łe wa­run­ki for­mal­ne, są zwe­ry­fi­ko­wa­ni (m.in. od­by­li obo­wiąz­ko­we okre­so­we po­wtór­ki) i pod wzglę­dem...
Czytaj więcej
Tech­ni­kę Bo­we­na moż­na z po­wo­dze­niem sto­so­wać u wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku i sta­nu zdro­wia, od no­wo­rod­ków po lu­dzi wie­ko­wych, od cier­pią­cych na drob­ne do­le­gli­wo­ści po ogól­no­ustro­jo­we cho­ro­by prze­wle­kłe. Za­rów­no cho­ro­by w sta­nie ostrym, jak prze­wle­kłym, neu­ro­lo­gicz­ne, czy psy­cho­so­ma­tycz­ne wy­ka­zu­ją po­pra­wę na sku­tek za­bie­gów Bo­we­na. Za­bie­gi te sto­so­wa­ne ja­ko pierw­sza po­moc, przy­no­szą na­tych­mia­sto­wą ulgę w kon­tu­zjach (w tym spor­to­wych), ko­bie­tom cię­żar­nym, w ata­kach ast­my, pa­cjen­tom w sta­nie szo­ku. Oso­bom nie­peł­no­spraw­nym po­pra­wia­ją spraw­ność i ja­kość ży­cia. W cho­ro­bach nie­ule­czal­nych opóź­nia­ją ich po­stęp, zmniej­sza­ją ob­ja­wy bó­lo­we, prze­dłu­ża­ją spraw­ność pa­cjen­ta. Spek­ta­ku­lar­ne efek­ty te­ra­peu­tycz­ne ob­ser­wu­je­my...
Czytaj więcej

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów