Powtórki i ćwiczenia

Wspólne ćwiczenia

Wszy­­scy stu­­de­n­ci i te­­ra­­peu­­ci wie­­dzą, jak bez­­ce­n­ne jest cią­­głe do­­sko­­na­­le­­nie swo­­ich umie­­ję­t­no­­­ści. Im le­­piej po­­tra­­fi­­my po­­słu­­gi­­wać się te­ch­ni­­ką Bo­­we­­na, tym le­­piej po­­ma­­ga­­my na­­szym pa­­cje­n­tom. W tym ce­lu w róż­nych mia­stach Pol­ski są or­ga­ni­zo­wa­ne ćwi­cze­nia. Za­­pra­­sza­­my więc zwła­sz­cza tych, któ­­rzy na co­­dzień nie ma­­ją z kim po­­ćwi­­czyć, czy wy­­mie­­nić się do­­świa­d­cze­­nia­­mi. Podczas ćwiczeń pomocą służą instruktorzy  lub doświadczeni terapeuci.

Obec­nie wszyst­kich chęt­nych za­pra­sza­my do na­stę­pu­ją­cych lo­ka­li­za­cji:

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów