Strefa nauczania

Informacje

Ideą To­ma Bo­we­na by­ło, aby stu­dio­wa­nie i sto­so­wa­nie je­go tech­ni­ki by­ło do­stęp­ne dla wszyst­kich od le­ka­rza do go­spo­dy­ni do­mo­wej. Tak więc pro­gram szko­leń zo­stał tak skon­stru­owa­ny, aby mo­gli brać w nich udział wszy­scy chęt­ni, nie­za­leż­nie od wy­kształ­ce­nia, czy wie­ku.

Szkolenie podstawowe składa się z 7 mo­du­łów i odbywa się w cyklach:

  • 4-dniowe szkolenia (moduły 1+2, 3+4, 5+6 i 7) z 2 – 4 miesiącami przerwy pomiędzy,
  • 2-dniowe (weekendowe) szkolenia (moduły 1, 2, 3, 4, 5, 6) z 1-3 miesiącami przerwy pomiędzy + 4-dniowy moduł 7.

Opcja 2-dniowa dostępna tylko w Poznaniu.

Przerwy pomiędzy seminariami to czas na praktykę, konieczną do opanowania umiejętności manualnych i wiedzy teoretycznej.

Szkolenie po­dy­plo­mo­we (mo­du­ły 8-12) można rozpocząć po co najmniej 3 miesiącach od ukończenia modułu 7, a przerwy między modułami wynoszą co najmniej 6 miesięcy.

Po ukoń­cze­niu ca­łe­go cy­klu szko­le­nio­we­go, każ­dy stu­dent po­sia­da trzy dy­plo­my: Te­ra­peu­ty Tech­ni­ki Bo­we­na, Te­ra­peu­ty Spe­cja­li­stycz­nych Pro­ce­dur 1 (po­ziom za­awan­so­wa­ny) i Te­ra­peu­ty Spe­cja­li­stycz­nych Pro­ce­dur 2 (po­ziom mi­strzow­ski). 

Nau­cza­nie Tech­ni­ki Bo­we­na skła­da się w 80% z prak­ty­ki i tyl­ko w 20% z teo­rii. Opar­te jest na de­mon­stra­cji po­szcze­gól­nych ru­chó­w/pro­ce­dur, a na­stęp­nie prze­ćwi­cze­niu ich przez uczest­ni­ków na so­bie na­wza­jem. Do­bór pro­ce­dur na po­szcze­gól­nych eta­pach szko­le­nia zo­stał usta­lo­ny wg ich stop­nia skom­pli­ko­wa­nia i czę­sto­tli­wo­ści za­sto­so­wa­nia.

§1 Bowen Polska jest oficjalnym przedstawicielem Australijskiej Akademii Terapii Bowena, występującej jako podmiot prawa australijskiego pod firmą Bowtech Pty Ltd, zwanej dalej Akademią. Strony dopuszczają możliwość odbycia przez uczestnika szkolenia u innego instruktora licencjonowanego przez Akademię na zasadach określonych w niniejszej umowie. Uczestnik nie może przenieść praw na inną osobę, ani też inna osoba nie może wykonać obowiązków Uczestnika – wynikających z Umowy. §2 Strony zawierają Umowę, na podstawie której Bowen Polska zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z Techniki Bowena w zakresie modułu od 1 do 7. Bowen...
Czytaj więcej
§ 1. Bowen Polska jest oficjalnym przedstawicielem Australijskiej Akademii Terapii Bowena, występującej jako podmiot prawa australijskiego pod firmą Bowtech Pty Ltd, zwanej dalej Akademią. Strony dopuszczają możliwość wykonania obowiązków Bowen Polska przez inny podmiot, pod warunkiem, iż szkolenie zostanie przeprowadzone przez instruktora licencjonowanego przez Akademię na zasadach określonych w niniejszej umowie. Uczestnik nie może przenieść praw na inną osobę, ani też inna osoba nie może wykonać obowiązków Uczestnika – wynikających z Umowy. § 2. Stro­ny za­wie­ra­ją Umo­wę, na pod­sta­wie któ­rej Bo­wen Pol­ska zo­bo­wią­zu­je...
Czytaj więcej
1. Zgodnie z zasadami Australijskiej Akademii Terapii Bowena, każdy terapeuta jest zobowiązany do odbywania tzw. powtórek rejestrowanych – w formie 4-dniowego seminarium co 2 lata. Terapeuci, którzy nie dopełnią tego obowiązku, nie mogą być promowani ani przez Biuro Bowen Polska, ani przez Stowarzyszenie – co oznacza, że zostanie ZAWIESZONA publikacja ich danych na stronach internetowych, a także nie będą mogli zakupować/otrzymywać materiałów reklamowych. 2. Powtórka musi być faktyczna (nie tylko formalna): a) Będzie obejmować wszystkie procedury z modułów 1-6, (w szczególnych przypadkach procedury z modułów 9 lub 11), b) Będzie sprawdzana...
Czytaj więcej
Dbaj­my o ja­kość na­szych za­bie­gów – ko­rzy­staj­my re­gu­lar­nie z po­wtó­rek. Każ­dy te­ra­peu­ta ma obo­wią­zek od­by­cia po­wtór­ki re­je­stro­wa­nej 4-­dnio­wej co 2 la­ta lub 2-­dnio­wej co rok li­cząc od ostat­nio od­by­te­go szko­le­nia uzna­ne­go przez Aka­de­mię. Po­wtór­kę moż­na od­być  na róż­ne spo­so­by: Kon­ty­nu­acja na­uki mo­du­ły 9 – 12, Po­now­ne uczest­nic­two w do­wol­nym szko­le­niu mo­du­ło­wym (najlepiej na modułach 3+4 i 5+6)– ce­na to 80% ak­tu­al­nej ce­ny da­ne­go kur­su, Mo­duł 8 (3 dni) + je­den dzień pod­czas do­wol­ne­go se­mi­na­rium pro­wa­dzo­ne­go przez Theo, ce­na 240 Eu­ro, 2 dni po­wtór­ki (mo­du­ły 1-12) + 2 dni kurs...
Czytaj więcej

Aktualności Bowen

Moduł 10 w Lublinie
26/09/2022
Spotkanie instruktorów
31/08/2022
Moduł 5+6 w Warszawie
26/08/2022
Moduł 3+4 w Gdyni
16/08/2022
Moduł 3+4 w Poznaniu
02/08/2022

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów