Choroby przewlekłe a Technika Bowena – powiązania medyczne cz. 2

In­struk­tor: Ale­xia Mon­roe USA Kurs 2-­dnio­wy (16 go­dzin)

Pa­cjen­ci ży­ją­cy z po­waż­ny­mi cho­ro­ba­mi prze­wle­kły­mi, są za zwy­czaj pod opie­ką le­kar­ską. Moż­li­we, że bę­dzie ona ko­niecz­na do koń­ca ich ży­cia.

Te­ra­peu­ci Bo­we­na po­trze­bu­ją edu­ka­cji, by zro­zu­mieć wa­gę związ­ku pa­cjen­ta z le­ka­rzem, co po­zwo­li im  za­pew­nić prze­wle­kle cho­rym wła­ści­wą te­ra­pię uzu­peł­nia­ją­cą.

Wszy­scy zga­dza­my się z twier­dze­niem, że spoj­rze­nie ho­li­stycz­ne jest bar­dzo war­to­ścio­we, nie za­po­mi­naj­my jed­nak, że obej­mu­je ono rów­nież ko­rzy­sta­nie przez na­sze­go pa­cjen­ta z me­dy­cy­ny kla­sycz­nej.

W szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku pa­cjen­tów z cho­ro­ba­mi ser­ca, czy no­wo­two­ra­mi, po­win­ni­śmy być zo­rien­to­wa­ni naj­le­piej jak to moż­li­we w me­dycz­nych aspek­tach tych cho­rób. Zbyt czę­sto zda­rza się bo­wiem, że te­ra­peu­ta Bo­we­na, ma­jąc jak naj­lep­sze in­ten­cje, przyj­mu­je błęd­ne za­ło­że­nia, wy­ni­ka­ją­ce z en­tu­zja­stycz­ne­go po­dej­ścia do swo­jej pra­cy lub nie­zna­jo­mo­ści te­ma­tu. Te­ra­peu­ci czę­sto ma­ją nie­wie­le na po­par­cie swo­jej wia­ry.

Oczy­wi­ście po­win­ni­śmy wy­strze­gać się wy­ra­ża­nia opi­nii na te­mat kla­sycz­nych me­tod le­cze­nia, jed­nak nie wy­star­czy ogra­ni­czyć się do my­śle­nia, że sko­ro to jest po­za za­się­giem mo­je­go dzia­ła­nia, to nie mu­szę te­go po­znać. Le­cze­nie więk­szo­ści po­waż­nych cho­rób zy­sku­je na po­łą­cze­niu me­dy­cy­ny kla­sycz­nej i Bo­we­na, więc po­win­ni­śmy ro­zu­mieć te za­leż­no­ści, by nieść naj­lep­szą moż­li­wą po­moc pa­cjen­tom.

Pod­czas dru­giej czę­ści kur­su Cho­ro­by Przew­le­kłe bę­dzie­my  na­dal od­no­sić  się do wzor­ców cho­rób prze­wle­kłych i klu­czo­wych za­sad Te­ra­pii Bo­we­na i ich za­sto­so­wa­nia w na­stę­pu­ją­cych do­le­gli­wo­ściach i te­ra­piach:

 • Cho­ro­by ser­ca ta­kie, jak  aryt­mia, przy­śpie­sze­nie ak­cji ser­ca i mi­go­ta­niem przed­sion­ków – roz­róż­nie­nie, le­cze­nie far­ma­ko­lo­gicz­ne i pro­to­ko­ły dla każ­dej z nich.
 • Za­krze­po­wa nie­wy­dol­ność ser­ca, ostra nie­wy­dol­ność ser­ca. Cho­le­ste­rol (w tym hi­sto­ria liczb, fak­ty i mi­ty), sta­ty­ny.
 • No­wo­twór – po­głę­bio­na ana­li­za, w tym hi­sto­ria no­wo­two­rów i che­mio­te­ra­pii, co po­mo­że zro­zu­mieć ak­tu­al­ne po­dej­ście me­dy­cy­ny kla­sycz­nej:
  • Kom­pe­tent­na od­po­wiedź na py­ta­nie: ‘Czy mo­je pal­ce mo­gą wch­ło­nąć che­mi­ka­lia do­ty­ka­jąc skó­ry pa­cjen­ta?’
  • Po­dej­ście umysł / cia­ło do róż­nych ro­dza­jów no­wo­two­ru i róż­ne wskaź­ni­ki po­wo­dze­nia.
  • Ba­da­nia nad ko­dem ge­ne­tycz­nym no­wo­two­rów, wgląd w no­wo­twór zwa­ny po­tocz­nie ra­kiem pier­si.
 • Uda­ry – ty­py, in­ter­wen­cja me­dycz­na, stan­dar­do­we pro­gra­my te­ra­peu­tycz­ne, a naj­now­sze pro­to­ko­ły lecz­ni­cze opar­te na neu­ro­nau­ce.
 • Sep­sa – roz­po­zna­nie symp­to­mów i pod­ję­cie dzia­ła­nia,
 • Stwar­de­nie­nie roz­sia­ne – róż­ne ty­py, pro­gno­zy, pro­gra­my lecz­ni­cze i te­ra­pie umysł / cia­ło.
 • Cho­ro­ba Par­kin­so­na – głęb­sza ana­li­za, no­we ćwi­cze­nia –in­ten­syw­ny pro­gram lecz­ni­czy, ba­da­nia nad wpływ mu­zy­ki,
 • BPPV – ła­god­ne na­pa­do­we po­zy­cyj­ne za­wro­ty gło­wy – cha­rak­te­ry­sty­ka, czę­stee po­mył­ki dia­gno­stycz­ne, za­bieg Epley­’a,
 • Pół­pa­siec – cha­rak­te­ry­sty­ka wi­ru­sa, róż­na sku­tecz­ność le­cze­nia, dwie szcze­pion­ki,
 • Przy­kurcz bio­dro­wo­-lę­dź­wio­we­go – ana­li­za po­wszech­nych błę­dów dia­gno­stycz­nych, głęb­sze zro­zu­mie­nie ko­niecz­no­ści je­go sy­me­trycz­nej gięt­ko­ści, ćwi­cze­nie (SPB1) i je­go pra­wi­dło­we wy­ko­na­nie.
 • Ar­tre­tyzm – głęb­sze spoj­rze­nie na me­dycz­ny punkt wi­dze­nia i le­cze­nie.
 • Nie­ste­ry­do­we le­ki prze­ciw­za­pal­ne: aspi­ry­na, pa­ra­ce­ta­mol, ibu­pro­fen, na­pro­xen i ich dzia­ła­nie. Na­sio­na ko­no­pii i extrakt ma­ri­hu­any. Opio­idy a nadw­raż­li­wość na ból.
 • Re­fluks – ob­ja­wy, le­ki i ich dłu­go­fa­lo­we dzia­ła­nie, na­tu­ral­ne po­dej­ście.
 • Oty­łość – plu­sy i mi­nu­sy in­ter­wen­cji me­dycz­nej, no­we ba­da­nia nad sku­tecz­no­ścią okre­so­wych gło­dó­wek
 • Bez­sen­ność i bez­dech – głęb­sze spoj­rze­nie na te do­le­gli­wo­ści oraz na me­cha­nizm dzia­ła­nia i dłu­go­fa­lo­we skut­ki sto­so­wa­nia środ­ków uspo­ka­ja­ją­cych i na­sen­nych,
 • De­pre­sja i ze­spół stre­su po­ura­zo­we­go – far­ma­ceu­ty­ki, sta­re i no­we ba­da­nia nad ay­ahu­asca, Ec­sta­sy i le­cze­niem umysł / cia­ło.

Uczest­ni­cy otrzy­ma­ją ob­szer­ne wi­zu­al­ne i pi­sem­ne ma­te­ria­ły (skrypt i pre­zen­ta­cję Po­we­rPo­int) do pod­ręcz­ne­go sto­so­wa­nia w ga­bi­ne­tach.

Zo­sta­ną za­de­mon­stro­wa­ne za­bie­gi na pa­cjen­tach w nie­ty­po­wych po­zy­cjach, by do­sto­so­wać się do pa­cjen­tów z sil­nym bó­lem, ogra­ni­cze­nia­mi, ho­spi­ta­li­zo­wa­nych, czy prze­by­wa­ją­cych w ho­spi­cjum. Pod­czas te­go kur­su pla­no­wa­ne są ćwi­cze­nia prak­tycz­ne, a tak­że czas na dys­ku­sję, py­ta­nia i od­po­wie­dzi.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów