Strefa Nauczania

Lista artykułów

Poniżej udostępniamy link do prezentacji multimedialnej. Powstała ona w celu propagowania informacji  o Technice Bowena. Można jej używać podczas różnego rodzaju prezentacji, eventów a także rozmów z pacjentami. LINK DO PREZENTACJI
Czytaj więcej
In­struk­tor: An­drew Zop­pos – Starszy międzynarodowy instruktor Bowtech, członek honorowy Akademii Bowena w Australii Warsz­ta­ty: Czas tr­wa­nia – 2 dni (16 go­dzin) Ter­min od­by­cia – w do­wol­nym mo­men­cie po mo­du­le 8 Akre­dy­to­wa­ne przez Au­stra­lij­ską Aka­de­mię Te­ra­pii Bo­we­na Wszelka aktywność sportowa często obarczona jest ryzykiem wypadków – ponad 10 milionów urazów w skali roku związanych jest właśnie z uprawianiem sportu. Kontuzje dotyczą zarówno sportowców zawodowych,...
Czytaj więcej
§1 Bowen Polska jest oficjalnym przedstawicielem Australijskiej Akademii Terapii Bowena, występującej jako podmiot prawa australijskiego pod firmą Bowtech Pty Ltd, zwanej dalej Akademią. Strony dopuszczają możliwość odbycia przez uczestnika szkolenia u innego instruktora licencjonowanego przez Akademię na zasadach określonych w niniejszej umowie. Uczestnik nie może przenieść praw na inną osobę, ani też inna osoba nie może wykonać obowiązków Uczestnika – wynikających z Umowy. §2 Strony...
Czytaj więcej
§1 Bowen Polska jest oficjalnym przedstawicielem Australijskiej Akademii Terapii Bowena, występującej jako podmiot prawa australijskiego pod firmą Bowtech Pty Ltd, zwanej dalej Akademią. Strony dopuszczają możliwość odbycia przez uczestnika szkolenia u innego instruktora licencjonowanego przez Akademię na zasadach określonych w niniejszej umowie. Uczestnik nie może przenieść praw na inną osobę, ani też inna osoba nie może wykonać obowiązków Uczestnika – wynikających z Umowy. §2 Strony...
Czytaj więcej
Kurs jest adresowany głównie do studentów Techniki Bowena, program i czas trwania szkolenia spełnia wymagania Bowtech (80 godz.). Tematyka kursu jest szczególnie skoncentrowana wokół zagadnień związanych z tkankami, z którymi bezpośrednio pracują terapeuci – układem kostnym, mięśniowo-powięziowym oraz nerwowym. Naszym priorytetem jest aspekt praktyczny przekazywanej wiedzy anatomiczno-fizjologicznej dla terapii Bowena. Cz. 1 Ogólna – każdy może wziąć udział Cz.2 Anatomia Techniki Bowena – tylko dla studentów...
Czytaj więcej
§ 1. Bowen Polska jest oficjalnym przedstawicielem Australijskiej Akademii Terapii Bowena, występującej jako podmiot prawa australijskiego pod firmą Bowtech Pty Ltd, zwanej dalej Akademią. Strony dopuszczają możliwość wykonania obowiązków Bowen Polska przez inny podmiot, pod warunkiem, iż szkolenie zostanie przeprowadzone przez instruktora licencjonowanego przez Akademię na zasadach określonych w niniejszej umowie. Uczestnik nie może przenieść praw na inną osobę, ani też inna osoba nie może wykonać...
Czytaj więcej
Wykład „Te­ra­pia Bo­we­na – za­sto­so­wa­nie u dzie­ci z au­ty­zme­m” wygłoszony został 3 kwiet­nia 2017 r. podczas kon­fe­ren­cji „Przy­ja­zna edu­ka­cja i wspie­ra­nie roz­wo­ju dziec­ka z au­ty­zme­m”, któ­ra by­ła zor­ga­ni­zo­wa­na w ra­mach ob­cho­dów Świa­to­we­go Dnia Świa­do­mo­ści Au­ty­zmu przez Spe­cjal­ny Ośro­dek Sz­kol­no­-Wy­cho­waw­czy w Żu­ko­wie oraz Sto­wa­rzy­sze­nie „Świat Au­ty­zmu”. Głów­nym ce­lem by­ło po­ka­za­nie uczest­ni­kom kon­fe­ren­cji, czy­li na­uczy­cie­lom i ro­dzi­com dzie­ci au­ty­stycz­nych, ja­kie moż­li­wo­ści da­je i czym w ogó­le jest Tech­ni­ka Bo­we­na. Wy­kład...
Czytaj więcej
In­struk­tor: An­drew Zop­pos, Kurs 2-­dnio­wy (16 go­dzin) Ten kurs jest efek­tem zgro­ma­dze­nia 27-let­nie­go do­świad­cze­nia w pra­cy te­ra­peu­tycz­nej i dy­dak­tycz­nej z Tech­ni­ką Bo­we­na. Ce­lem jest udzie­le­nie od­po­wie­dzi na wszyst­kie py­ta­nia, ja­kie zra­dza­ją się pod­czas pra­cy w Wa­szych ga­bi­ne­tach, do­star­cze­nie wię­cej in­for­ma­cji i wska­zó­wek, by jak naj­le­piej za­re­ago­wać na po­trze­by pa­cjen­tów i osią­gnąć jak naj­lep­sze re­zul­ta­ty. Warsz­ta­ty: Czas tr­wa­nia – 2 dni (16 go­dzin) Ter­min od­by­cia – w do­wol­nym mo­men­cie po mo­du­le 8...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów