Wzór umowy szkolenie podstawowe (od 01.2023)

§1

 1. Bowen Polska jest oficjalnym przedstawicielem Australijskiej Akademii Terapii Bowena, występującej jako podmiot prawa australijskiego pod firmą Bowtech Pty Ltd, zwanej dalej Akademią.
 2. Strony dopuszczają możliwość odbycia przez uczestnika szkolenia u innego instruktora licencjonowanego przez Akademię na zasadach określonych w niniejszej umowie.
 3. Uczestnik nie może przenieść praw na inną osobę, ani też inna osoba nie może wykonać obowiązków Uczestnika – wynikających z Umowy.

§2

 1. Strony zawierają Umowę, na podstawie której Bowen Polska zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z Techniki Bowena w zakresie modułu od 1 do 7.
 2. Bowen Polska oferuje i/lub zapewnia:
  1. szkolenie w układzie modułowym,
   1. w formie czterodniowych seminariów ciągłych:
    • moduł 1+2 – 4 kolejne dni zajęć, po 8 godzin
    • moduł 3+4 – 4 kolejne dni zajęć, po 8 godzin
    • moduł 5+6 – 4 kolejne dni zajęć, po 8 godzin lub
   2. w formie czterodniowych seminariów dzielonych na dwa seminaria po dwa dni każde, gdzie każde dwudniowe seminarium obejmuje jeden moduł, a przerwa między modułem oznaczonym cyfrą nieparzystą a parzystą wynosi od 1 do 5 tygodni
    • moduł 1+2 – 2 razy po 2 kolejne dni zajęć, po 8 godzin
    • moduł 3+4 – 2 razy po 2 kolejne dni zajęć, po 8 godzin
    • moduł 5+6 – 2 razy po 2 kolejne dni zajęć, po 8 godzin oraz
   3. moduł 7 (2 dni powtórki + 2 dni egzamin) – 4 kolejne dni zajęć, po 8 godzin wg programu Akademii, dostępnego na stronie bowenpolska.pl.
  2. organizację seminariów z zachowaniem wymaganych odstępów między nimi wynoszących od minimum 2 do maksimum 4 miesiące. W przypadku seminariów dzielonych odstępy liczone są między modułami oznaczonymi cyframi nieparzystymi.
  3. gwarancję stałej ceny wynoszącej 400 Euro za każde seminarium, pod warunkiem przystępowania przez Uczestnika do kolejnych seminariów zgodnie z grafikiem jego grupy.
  4. zajęcia w j. polskim, a w przypadku instruktora nie mówiącego po polsku – tłumaczenie na j. polski.
  5. podręczniki w j. polskim tłumaczone z wersji oryginalnej z j. angielskiego.
  6. zimne i ciepłe napoje, drobne przekąski.
  7. Bowen Polska nie zapewnia uczestnikom wyżywienia, zakwaterowania, ani transportu. W toku zajęć przewidziana jest jednogodzinna przerwa na lunch.

§3

 1. Uczestnik obowiązany jest do:
  1. zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem strony internetowej bowenpolska.pl na pierwsze seminarium, w którym bierze udział; zgłoszenia na kolejne seminaria mogą być dokonywane drogą mailową,
  2. opłacenia zaliczki w kwocie 600 PLN lub 120 Euro – bezzwłocznie, nie później jednak niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wybranego seminarium, przy czym o zapisie na seminarium decyduje kolejność wpływu zaliczek na konto Bowen Polska,
  3. dokonania wpłaty (PLN lub Euro) różnicy między uiszczoną zaliczką, a ceną całkowitą danego seminarium najpóźniej do końca roboczego dnia, poprzedzającego rozpoczęcie seminarium. Za datę uiszczenia dopłaty uznaje się bezwzględnie wpływ środków na rachunek Bowen Polska. Nie spełnienie tego warunku w wyżej określonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w seminarium z przyczyn, leżących po stronie Uczestnika. Dla Uczestników dokonujących wpłaty w PLN, cena seminarium zostanie ustalona najpóźniej na 4 dni robocze przed rozpoczęciem seminarium w oparciu o średni kurs kantorowy sprzedaży Euro i podana uczestnikom mailem lub SMS,
  4. w przypadku uczestnictwa w seminariach dzielonych uczestnik dopełnia formalności określonych w punktach 1) – 3) przed przystąpieniem do seminariów oznaczonych cyframi nieparzystymi,
  5. poinformowania Bowen Polska o ewentualnych chorobach i dolegliwościach, wszczepionych implantach oraz o stanie ciąży,
  6. niezwłocznego poinformowania instruktora prowadzącego dane szkolenie o zmianach swojego samopoczucia, przy czym Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Technika Bowena jest terapią bezpieczną, a ewentualne zmiany samopoczucia są zwykłym następstwem wykonywanych na osobie Uczestnika ruchów/procedur Bowena i mają charakter przejściowy. Strony wyłączają odpowiedzialność Bowen Polska z tytułu ewentualnego rozstroju zdrowia, powstałego w związku lub przy okazji udziału w szkoleniu,
  7. samodzielnego organizowania i odbywania, w przerwach między seminariami, praktyki niezbędnej dla opanowania umiejętności z poprzednich seminariów.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia oraz wpłacie zaliczki, Uczestnik otrzyma drogą mailową informację o miejscu odbycia się danego seminarium oraz inne informacje organizacyjne.

§4

 1. W razie rezygnacji z udziału w danym seminarium w terminie do 14 dni przed jego rozpoczęciem Uczestnik ma prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub też zaliczenia jej na poczet zaliczki na seminarium, obejmujące te same moduły, organizowanego w innym terminie i/lub mieście.
 2. W przypadku rezygnacji z danego seminarium, złożonej przez Uczestnika w terminie późniejszym, niż 14 dni przed jego rozpoczęciem, Uczestnik traci prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki. W przypadku rezygnacji spowodowanej chorobą, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, lub innym udokumentowanym zdarzeniem losowym, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonej zaliczki bez względu na termin rezygnacji.
 3. W razie przerwy w trakcie danego seminarium, spowodowanej zdarzeniami losowymi, Uczestnik ma prawo do uzupełnienia dni nieobecności podczas dowolnego seminarium obejmującego te same moduły z zaliczeniem uiszczonego uprzednio wynagrodzenia.

§5

 1. Bowen Polska zastrzega sobie prawo do odwołania danego seminarium albo zmiany jego terminu lub miasta, z przyczyn losowych lub gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 10 osób. O powziętej decyzji niezwłocznie zawiadamia Uczestnika. W takim wypadku Uczestnik ma prawo żądania zwrotu kwot uiszczonych na dane seminarium lub wyboru seminarium w innym terminie/mieście, w tym zgłoszenia się do innego, uprawnionego instruktora Techniki Bowena, z zaliczeniem uiszczonych wpłat za dany seminarium.
 2. Bowen Polska zastrzega sobie prawo do rozwiązania danej grupy, w przypadku znacznego spadku jej liczebności, co spowodować może naruszenie wcześniej ustalonego harmonogramu szkolenia. W takim wypadku Uczestnik może dołączyć do innej grupy, przy czym Bowen Polska  gwarantuje utrzymanie ceny za kolejne seminaria pod warunkiem podjęcia dalszej nauki nie później niż 6 miesięcy od powiadomienia o rozwiązaniu grupy.
 3. W przypadku zmiany grupy z powodu, o którym mowa w ust. 2 lub z innych przyczyn, Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać minimalnego 2-miesiecznego odstępu pomiędzy seminariami.

§6

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie szkolenia, wykonywane będą poszczególne ruchy/procedury Bowena  na osobie Uczestnika – bez naruszania jego intymności.
 2. Uczestnik wykonywać będzie ruchy i procedury techniki Bowena na osobie innych Uczestników i zobowiązuje się do ich wykonywania zgodnie z zaleceniami Instruktora, bez naruszania intymności pozostałych Uczestników.

§7

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie treści przekazywane w trakcie szkolenia korzystają z ochrony prawnej, a wszelkie prawa do tych treści przysługują Akademii.
 2. Uczestnik zobowiązuje się, do tego, iż bez wcześniejszej, pisemnej Zgody Akademii, nie będzie:
  1. rejestrować w jakikolwiek sposób przebiegu szkolenia,
  2. kopiować w jakikolwiek sposób materiałów drukowanych, otrzymanych podczas szkolenia oraz notatek,
  3. rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie materiałów drukowanych oraz notatek – w całości lub części,
  4. rozpowszechniać treści, przekazywanych uczestnikom podczas szkoleń w jakiejkolwiek formie,
  5. podawać się za instruktora lub demonstratora techniki Bowena, a także nauczać lub demonstrować tę technikę publicznie, w tym w sieci Internet.

§8

 1. Bowen Polska zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia usług szkoleniowych na rzecz Uczestnika w trybie natychmiastowym w razie uniemożliwiania lub poważnego utrudniania prowadzenia szkolenia lub w razie naruszenia praw i dóbr osobistych innych uczestników szkolenia.
 2. Ponadto Bowen Polska uprawniona jest do odmowy kontynuacji szkolenia w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad, określonych w § 7 ust. 2. W takim wypadku uczestnik nadal związany jest zakazami, określonymi w tym postanowieniu.

§9

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przebieg szkolenia może być rejestrowany przez Bowen Polska.
 2. Uczestnik zezwala Bowen Polska na rozpowszechnianie jego wizerunku w publikacjach oraz sieci Internet, wyłącznie w materiałach związanych z techniką Bowena. Uczestnik ma prawo pisemnego cofnięcia tego zezwolenia przed rozpoczęciem danego seminarium.

§10

 1. Po odbyciu kompletnego szkolenia w zakresie modułów od 1 do 6 (96 godzin zajęć), Uczestnik uprawniony jest do przystąpienia do modułu 7, czyli egzaminu teoretycznego i praktycznego.
 2. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, Uczestnik zobowiązany jest do ponownego odbycia całego 4-dniowego seminarium w zakresie modułu 7, za wynagrodzeniem równym połowie ceny aktualnej w dniu jego odbycia.
 3. Po zakończeniu modułu 7 i pomyślnym zdaniu egzaminu Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie modułów od 1 do 7 oraz o pozytywnym zdaniu egzaminu.
 4. Warunkiem otrzymania dyplomu Akademii, co uprawnia do używania tytułu „Terapeuta techniki Bowena” oraz bezpłatnej publikacji danych na stronie internetowej bowenpolska.pl w zakładce „Terapeuci” jest:
  1. pozytywny wynik egzaminu,
  2. dostarczenie w formie elektronicznej 10 opisów przypadków, według ustalonego wzoru, bez danych osobowych pacjentów,
  3. przedłożenie zaświadczenia o ukończeniu kursu anatomii i fizjologii człowieka w wymiarze co najmniej 80 godzin,
  4. przedłożenie zaświadczenia o ukończeniu zaawansowanego kursu pierwszej pomocy w wymiarze co najmniej 16 godzin.
 5. Nie stosuje się wymogu przedłożenia zaświadczeń o ukończeniu kursów:
  1. o których mowa w pkt 3) i 4) ustępu poprzedzającego, do lekarzy, pielęgniarek i położnych
  2. o których mowa  w pkt 3) do fizjoterapeutów i techników masażystów
  3. o których mowa w pkt 4) do ratowników medycznych
   – pod warunkiem przedłożenia dowodu ukończenia nauki w tych dziedzinach.

§11

 1. Uzyskanie tytułu Terapeuty techniki Bowena uprawnia do kontynuacji szkolenia podyplomowego w ramach modułów od 8 do 12, z zachowaniem wymaganych odstępów między poszczególnymi modułami.
 2. Ukończenie modułu 8 uprawnia także do uczestnictwa w szkoleniach tematycznych.
 3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w szkoleniach podyplomowych, programy oraz aktualne ceny są dostępne na stronie bowenpolska.pl.

§12

 1. W celu potwierdzenia umiejętności oraz zachowania prawa do publikacji na stronie www.bowenpolska.pl, terapeuta ma obowiązek regularnego udziału w szkoleniach powtórkowych, ewidencjonowanych przez Akademię – tzw. powtórkach rejestrowanych.
 2. Regulamin odbywania powtórek rejestrowanych jest publikowany na stronie www.bowenpolska.pl.

§13

 1. Umowa została zawarta w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej.
 2. Do chwili złożenia podpisów, Strony związane są formą dokumentową, poprzez akceptację jej treści drogą wymiany korespondencji mailowej.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów