Wzór umowy szkolenie podyplomowe

§ 1.

 1. Bowen Polska jest oficjalnym przedstawicielem Australijskiej Akademii Terapii Bowena, występującej jako podmiot prawa australijskiego pod firmą Bowtech Pty Ltd, zwanej dalej Akademią.
 2. Strony dopuszczają możliwość wykonania obowiązków Bowen Polska przez inny podmiot, pod warunkiem, iż szkolenie zostanie przeprowadzone przez instruktora licencjonowanego przez Akademię na zasadach określonych w niniejszej umowie.
 3. Uczestnik nie może przenieść praw na inną osobę, ani też inna osoba nie może wykonać obowiązków Uczestnika – wynikających z Umowy.

§ 2.

 1. Stro­ny za­wie­ra­ją Umo­wę, na pod­sta­wie któ­rej Bo­wen Pol­ska zo­bo­wią­zu­je się do prze­pro­wa­dze­nia szko­le­nia z Tech­ni­ki Bo­we­na w za­kre­sie mo­du­łu od 9 do 12.
 2. Bo­wen Pol­ska ofe­ru­je i/lub za­pew­nia:
  1. szko­le­nie w ukła­dzie mo­du­ło­wym, w for­mie dwu­dnio­wych se­mi­na­riów:
   1. mo­duł 9 – 2 ko­lej­ne dni za­jęć, po 8 go­dzin
   2. mo­duł 10 – 2 ko­lej­ne dni za­jęć, po 8 go­dzin, za­koń­czo­ne eg­za­mi­nem
   3. mo­duł 11  – 2 ko­lej­ne dni za­jęć, po 8 go­dzin
   4. mo­duł 12 – 2 ko­lej­ne dni za­jęć, po 8 go­dzin, za­koń­czo­ne eg­za­mi­nem, wg pro­gra­mu Aka­de­mii, do­stęp­ne­go na stro­nie bo­wen­pol­ska.pl.
  2. organizację powyższych seminariów z zachowaniem wymaganych minimalnych odstępów między nimi, wynoszących 6 miesięcy,
  3. za­ję­cia w j. pol­skim, a w przy­pad­ku in­struk­to­ra nie mó­wią­ce­go po pol­sku – tłu­ma­cze­nie na j. pol­ski,
  4. pod­ręcz­ni­ki w j. pol­skim tłu­ma­czo­ne z wer­sji ory­gi­nal­nej z j. an­giel­skie­go,
  5. zim­ne i cie­płe na­po­je, drob­ne prze­ką­ski.
 3. Bo­wen Pol­ska nie za­pew­nia uczest­ni­kom wy­ży­wie­nia, za­kwa­te­ro­wa­nia, ani trans­por­tu. W to­ku za­jęć prze­wi­dzia­na jest jed­no­go­dzin­na prze­rwa na lunch.

§ 3.  

 1. Wy­na­gro­dze­nie Bo­wen Pol­ska za prze­pro­wa­dze­nie szko­le­nia w za­kre­sie:
  1. każ­de­go z mo­du­łów 9 i 10 – wy­no­si 300 EURO,
  2. każ­de­go z mo­du­łów 11 i 12 – 400 EURO.
 2. Wynagrodzenie może być uiszczone w EURO lub w PLN – na zasadach, określonych w par.3 ust. 4 pkt 1),
 3. W przypadku, gdy dane seminarium prowadzone będzie przez instruktora zagranicznego, wynagrodzenie uzupełniające ponad wpłaconą zaliczkę może zostać uiszczone wyłącznie w EURO.
 4. Uczest­nik obo­wią­za­ny jest do:
  1. zgło­sze­nia uczest­nic­twa w po­szcze­gól­nych se­mi­na­riach wy­łącz­nie za po­śred­nic­twem stro­ny in­ter­ne­to­wej bo­wen­pol­ska.pl oraz jed­no­cze­sne­go opła­ce­nia za­licz­ki w kwo­cie 100 EURO lub 500 PLN (moduł 9 i 10), 120 EURO lub 600 PLN (moduł 11 i 12),
  2. do­ko­na­nia czyn­no­ści okre­ślo­nych w pkt 1) bez zwło­ki, nie póź­niej jed­nak niż na:
   1. 1 mie­siąc – gdy seminarium prowadzi instruktor zamieszkały na terenie Polski,
   2. 2 mie­sią­ce – gdy seminarium prowadzi instruktor zagraniczny.
    O zapisie na seminarium decyduje kolejność wpływu zaliczek na konto Bowen Polska.
  3. do­ko­na­nia wpła­ty (PLN lub Eu­ro) róż­ni­cy mię­dzy uisz­czo­ną za­licz­ką, a ce­ną cał­ko­wi­tą da­ne­go se­mi­na­rium naj­póź­niej do koń­ca ro­bo­czego dnia, po­prze­dza­ją­ce­go roz­po­czę­cie se­mi­na­rium. Za da­tę uisz­cze­nia do­pła­ty uzna­je się bez­względ­nie wpływ środ­ków na ra­chu­nek Bo­wen Pol­ska. Nie speł­nie­nie te­go wa­run­ku w wy­żej okre­ślo­nym ter­mi­nie jest rów­no­znacz­ny z re­zy­gna­cją z udzia­łu w se­mi­na­rium z przy­czyn, le­żą­cych po stro­nie Uczest­ni­ka. Dla Uczest­ni­ków do­ko­nu­ją­cych wpła­ty w PLN, ce­na se­mi­na­rium zo­sta­nie usta­lo­na naj­póź­niej na 4 dni ro­bo­cze przed roz­po­czę­ciem se­mi­na­rium w opar­ciu o śred­ni kurs kan­to­ro­wy sprze­da­ży Eu­ro i po­da­na uczest­ni­kom ma­ilem lub SMS,
  4. po­in­for­mo­wa­nia Bo­wen Pol­ska o ewen­tu­al­nych cho­ro­bach i do­le­gli­wo­ściach, wsz­cze­pio­nych im­plan­tach  oraz o sta­nie cią­ży,
  5. nie­zwłocz­ne­go po­in­for­mo­wa­nia in­struk­to­ra pro­wa­dzą­ce­go da­ne szko­le­nie o zmia­nach swo­je­go sa­mo­po­czu­cia, przy czym Uczest­nik przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, iż Tech­ni­ka Bo­wena jest te­ra­pią bez­piecz­ną, a ewen­tu­al­ne zmia­ny sa­mo­po­czu­cia są zwy­kłym na­stęp­stwem wy­ko­ny­wa­nych na oso­bie Uczest­ni­ka ru­chó­w/pro­ce­dur Bo­wena i ma­ją cha­rak­ter przej­ścio­wy. Stro­ny wy­łą­cza­ją od­po­wie­dzial­ność Bo­wen Pol­ska z ty­tu­łu ewen­tu­al­ne­go roz­stro­ju zdro­wia, po­wsta­łe­go w związ­ku lub przy oka­zji udzia­łu w szko­le­niu.
 5. Po do­ko­na­niu zgło­sze­nia za po­śred­nic­twem por­ta­lu bo­wen­pol­ska.pl oraz wpła­cie za­licz­ki, Uczest­nik otrzy­ma dro­gą ma­ilo­wą in­for­ma­cję o miej­scu od­by­cia się da­ne­go se­mi­na­rium oraz in­ne in­for­ma­cje or­ga­ni­za­cyj­ne.
 6. Do szko­le­nia w za­kre­sie mo­du­łu 9 moż­na przy­stą­pić po upły­wie mi­ni­mum 9 mie­się­cy po ukoń­cze­niu szko­le­nia w za­kre­sie mo­du­łu 7.
 7. Wa­run­kiem przy­stą­pie­nia do szko­le­nia w za­kre­sie mo­du­łu 9 jest:
  1. po­zy­tyw­ny wy­nik eg­za­mi­nu, koń­czą­ce­go szko­le­nie w za­kre­sie mo­du­łu 7,
  2. od­by­cie po­wtór­ki w za­kre­sie mo­du­łu 8,
  3. do­star­cze­nie w for­mie elek­tro­nicz­nej 10 opi­sów przy­pad­ków, we­dług usta­lo­ne­go wzo­ru, bez da­nych oso­bo­wych pa­cjen­tów,
  4. przedło­że­nie za­świad­cze­nia o ukoń­cze­niu kur­su ana­to­mii i fi­zjo­lo­gii czło­wie­ka w wy­mia­rze co naj­mniej 80 go­dzin,
  5. przedło­że­nie za­świad­cze­nia o ukoń­cze­niu za­awan­so­wa­ne­go kur­su pierw­szej po­mo­cy w wy­mia­rze co naj­mniej 16 go­dzin.
 8. Nie sto­su­je się wy­mo­gu przedło­że­nia za­świad­czeń o ukoń­cze­niu kur­sów:
  1. o któ­rych mo­wa w pkt 4) i 5) ustę­pu po­prze­dza­ją­ce­go, do le­ka­rzy, pie­lę­gnia­rek i po­łoż­nych,
  2. o któ­rych mo­wa  w pkt 4) do fi­zjo­te­ra­peu­tów i tech­ni­ków ma­sa­ży­stów,
   – pod wa­run­kiem przedło­że­nia do­wo­du ukoń­cze­nia na­uki w tych dzie­dzi­nach.
 9. Wa­run­kiem przy­stą­pie­nia do szko­le­nia w za­kre­sie mo­du­łu 11 jest na­by­cie upraw­nień do otrzy­ma­nia dy­plo­mu Aka­de­mii o ukoń­cze­niu szko­le­nia w za­kre­sie SPB1.
 10. W razie rezygnacji z udziału w którymś z seminariów, o których mowa w par. 2 ust. 1, w terminie do 21 dni przed jego rozpoczęciem, Uczestnik ma prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub też zaliczenia jej na poczet zaliczki na seminarium, obejmujące te same moduły, organizowane w innym terminie i/lub mieście.
 11. W przy­pad­ku re­zy­gna­cji z da­ne­go se­mi­na­rium, zło­żo­nej przez Uczest­nika w ter­minie póź­niej­szym, niż okre­ślo­nych  w par. 3 ust. 7 pkt. a i b  przed je­go roz­po­czę­ciem, Uczest­nik tra­ci pra­wo do zwro­tu uisz­czo­nej za­licz­ki. W przy­pad­ku re­zy­gna­cji spo­wo­do­wa­nej cho­ro­bą, po­twier­dzo­ną za­świad­cze­niem le­kar­skim, lub in­nym udo­ku­men­to­wa­nym zda­rze­niem lo­so­wym, Uczest­ni­ko­wi przy­słu­gu­je pra­wo zwro­tu uisz­czo­nej za­licz­ki bez wzglę­du na ter­min re­zy­gna­cji.
 12. Bowen Polska zastrzega sobie prawo do odwołania danego seminarium albo zmiany jego terminu lub miasta, z przyczyn losowych lub gdy liczba uczestników jest mniejsza niż:
  1. 10 osób – w przypadku seminariów organizowanych w Poznaniu,
  2. 15 osób – w przypadku seminariów organizowanych w innym mieście.

O powziętej decyzji niezwłocznie zawiadamia Uczestnika. W takim wypadku Uczestnik ma prawo żądania zwrotu kwot uiszczonych Bowen Polska na dane seminarium lub przekazania ich na seminarium w innym terminie/mieście.

§ 4.  

 1. Uczest­nik przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, iż w trak­cie szko­le­nia, wy­ko­ny­wa­ne bę­dą po­szcze­gól­ne ru­chy­/pro­ce­du­ry Bo­we­na  na oso­bie Uczest­ni­ka – bez na­ru­sza­nia je­go in­tym­no­ści.
 2. Uczest­nik wy­ko­ny­wać bę­dzie ru­chy i pro­ce­du­ry tech­ni­ki Bo­we­na na oso­bie in­nych Uczest­ni­ków i zo­bo­wią­zu­je się do ich wy­ko­ny­wa­nia zgod­nie z za­le­ce­nia­mi In­struk­to­ra, bez na­ru­sza­nia in­tym­no­ści po­zo­sta­łych Uczest­ni­ków.

§ 5.  

 1. Uczest­nik przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, iż wszel­kie tre­ści prze­ka­zy­wa­ne w trak­cie szko­le­nia ko­rzy­sta­ją z ochro­ny praw­nej, a wszel­kie pra­wa do tych tre­ści przy­słu­gu­ją Aka­de­mii.
 2. Uczest­nik zo­bo­wią­zu­je się, do te­go, iż bez wcze­śniej­szej, pi­sem­nej Zgo­dy Aka­de­mii, nie bę­dzie:
  1. re­je­stro­wać w ja­ki­kol­wiek spo­sób prze­bie­gu szko­le­nia,
  2. ko­pio­wać w ja­ki­kol­wiek spo­sób ma­te­ria­łów dru­ko­wa­nych, otrzy­ma­nych pod­czas szko­le­nia oraz no­ta­tek,
  3. roz­po­wszech­niać w ja­kiej­kol­wiek for­mie ma­te­ria­łów dru­ko­wa­nych oraz no­ta­tek – w ca­ło­ści lub czę­ści,
  4. roz­po­wszech­niać tre­ści, prze­ka­zy­wa­nych uczest­ni­kom pod­czas szko­leń w ja­kiej­kol­wiek for­mie,
  5. po­da­wać się za in­struk­to­ra lub de­mon­stra­to­ra tech­ni­ki Bo­we­na, a tak­że na­uczać lub de­mon­stro­wać tę tech­ni­kę pu­blicz­nie, w tym w sie­ci In­ter­net.

§ 6.  

 1. Bo­wen Pol­ska za­strze­ga so­bie pra­wo za­koń­cze­nia świad­cze­nia usług szko­le­nio­wych na rzecz Uczest­ni­ka w try­bie na­tych­mia­sto­wym w ra­zie unie­moż­li­wia­nia lub po­waż­ne­go utrud­nia­nia pro­wa­dze­nia szko­le­nia lub w ra­zie na­ru­sze­nia praw i dóbr oso­bi­stych in­nych uczest­ni­ków szko­le­nia.
 2. Po­nad­to Bo­wen Pol­ska upraw­nio­na jest do od­mo­wy kon­ty­nu­acji szko­le­nia w przy­pad­ku na­ru­sze­nia przez Uczest­ni­ka za­sad, okre­ślo­nych w § 7 ust. 2. W ta­kim wy­pad­ku uczest­nik na­dal zwią­za­ny jest za­ka­za­mi, okre­ślo­ny­mi w tym po­sta­no­wie­niu.

§ 7.  

 1. Uczest­nik przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, iż prze­bieg szko­le­nia mo­że być re­je­stro­wa­ny przez Bo­wen Pol­ska.
 2. Uczest­nik ze­zwa­la Bo­wen Pol­ska na roz­po­wszech­nia­nie je­go wi­ze­run­ku w pu­bli­ka­cjach oraz sie­ci In­ter­net, wy­łącz­nie w ma­te­ria­łach zwią­za­nych z tech­ni­ką Bo­we­na. Uczest­nik ma pra­wo pi­sem­ne­go cof­nię­cia te­go ze­zwo­le­nia przed roz­po­czę­ciem da­ne­go se­mi­na­rium.

§ 8.  

 1. Po za­koń­cze­niu mo­du­łu 10  i po­myśl­nym zda­niu eg­za­mi­nu Uczest­nik na­by­wa upraw­nie­nia do otrzy­ma­nia dy­plo­mu Aka­de­mii o ukoń­cze­niu szko­le­nia za­kre­sie Spe­cja­li­stycz­nych Pro­ce­dur Bo­we­na 1 – SPB1.
 2. Po za­koń­cze­niu mo­du­łu 12 i po­myśl­nym zda­niu eg­za­mi­nu Uczest­nik na­by­wa upraw­nie­nia do otrzy­ma­nia dy­plo­mu Aka­de­mii o ukoń­cze­niu szko­le­nia w za­kre­sie Spe­cja­li­stycz­nych Pro­ce­dur Bo­we­na 2 – SPB2.

 

§ 9.  

 1. W celu potwierdzenia umiejętności oraz zachowania prawa do publikacji na stronie www.bowenpolska.pl, terapeuta ma obowiązek regularnego udziału w szkoleniach powtórkowych, ewidencjonowanych przez Akademię – tzw. powtórkach rejestrowanych.
 2. Regulamin odbywania powtórek rejestrowanych jest publikowany na stronie www.bowenpolska.pl.

§ 10.        

 1. Umo­wa zo­sta­ła za­war­ta w for­mie pi­sem­nej, w dwóch jed­no­brz­mią­cych eg­zem­pla­rzach, po jed­nym dla każ­dej ze Stron. Zmia­ny Umo­wy wy­ma­ga­ją for­my pi­sem­nej.
 2. Do chwi­li zło­że­nia pod­pi­sów, Stro­ny zwią­za­ne są for­mą do­ku­men­to­wą, po­przez umiesz­cze­nie wzor­ca umo­wy na stro­nie in­ter­ne­to­wej bo­wen­pol­ska.pl oraz ak­cep­ta­cję jej tre­ści pod­czas za­pi­su na pierw­sze szko­le­nie, lub też po­przez ak­cep­ta­cję jej tre­ści dro­gą wy­mia­ny ko­re­spon­den­cji ma­ilo­wej.
 3. Je­że­li Uczest­nik roz­po­czął szko­le­nie i od­był choć jed­no z se­mi­na­riów, po­sta­no­wie­nia Umo­wy obo­wią­zu­ją Stro­ny od chwi­li jej ak­cep­ta­cji w for­mie do­ku­men­to­wej, po­cząw­szy od naj­bliż­sze­go se­mi­na­rium.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów