Prezentacja multimedialna z wykładu „Terapia Bowena – zastosowanie u dzieci z autyzmem”

Wykład „Te­ra­pia Bo­we­na – za­sto­so­wa­nie u dzie­ci z au­ty­zme­m” wygłoszony został 3 kwiet­nia 2017 r. podczas kon­fe­ren­cji „Przy­ja­zna edu­ka­cja i wspie­ra­nie roz­wo­ju dziec­ka z au­ty­zme­m”, któ­ra by­ła zor­ga­ni­zo­wa­na w ra­mach ob­cho­dów Świa­to­we­go Dnia Świa­do­mo­ści Au­ty­zmu przez Spe­cjal­ny Ośro­dek Sz­kol­no­-Wy­cho­waw­czy w Żu­ko­wie oraz Sto­wa­rzy­sze­nie „Świat Au­ty­zmu”.

Głów­nym ce­lem by­ło po­ka­za­nie uczest­ni­kom kon­fe­ren­cji, czy­li na­uczy­cie­lom i ro­dzi­com dzie­ci au­ty­stycz­nych, ja­kie moż­li­wo­ści da­je i czym w ogó­le jest Tech­ni­ka Bo­we­na. Wy­kład skła­dał się z 3 czę­ści:

  1. Te­ore­tycz­nej: Tech­ni­ka Bo­we­na – czym jest, jak dzia­ła, głów­ne za­ło­że­nia te­ra­pii
  2. Prak­tycz­nej, na któ­rą po­ło­żo­ny był naj­więk­szy na­cisk
    • Stu­dium przy­pad­ku za­sto­so­wa­nia Tech­ni­ki Bo­we­na u dziec­ka z au­ty­zmem
    • Do­świad­cze­nia te­ra­peu­tów w pra­cy z dzieć­mi ze spek­trum au­ty­zmu
    • Opi­nie ro­dzi­ców i sa­mych pa­cjen­tów
  3. Py­ta­nia i dys­ku­sja.

Dzię­ki współ­pra­cy z na­szy­mi Te­ra­peu­ta­mi: Lu­cy­ną Du­łak, Ha­li­ną Be­liń­ską,  Alek­san­drą Maj­ch­ro­wicz i Ewą Mi­kla­szew­ską, a tak­że ro­dzi­ca­mi dzie­ci pod­da­nych te­ra­pii Tech­ni­ką Bo­we­na, za­pre­zen­to­wane zostałe fan­ta­stycz­ne efek­ty ja­kie  osią­gnię­to u piąt­ki dzie­ci.

LINK DO PREZENTACJI

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów