Regulamin powtórek rejestrowanych obowiązujący do końca 2019 r.

Dbaj­my o ja­kość na­szych za­bie­gów – ko­rzy­staj­my re­gu­lar­nie z po­wtó­rek.

Każ­dy te­ra­peu­ta ma obo­wią­zek od­by­cia po­wtór­ki re­je­stro­wa­nej 4-­dnio­wej co 2 la­ta lub 2-­dnio­wej co rok li­cząc od ostat­nio od­by­te­go szko­le­nia uzna­ne­go przez Aka­de­mię.

Po­wtór­kę moż­na od­być  na róż­ne spo­so­by:

  • Kon­ty­nu­acja na­uki mo­du­ły 9 – 12,
  • Po­now­ne uczest­nic­two w do­wol­nym szko­le­niu mo­du­ło­wym (najlepiej na modułach 3+4 i 5+6)– ce­na to 80% ak­tu­al­nej ce­ny da­ne­go kur­su,
  • Mo­duł 8 (3 dni) + je­den dzień pod­czas do­wol­ne­go se­mi­na­rium pro­wa­dzo­ne­go przez Theo, ce­na 240 Eu­ro,
  • 2 dni po­wtór­ki (mo­du­ły 1-12) + 2 dni kurs te­ma­tycz­ny.

UWAGA: dwa kur­sy te­ma­tycz­ne nie mo­gą być za­li­cze­niem 4-­dnio­wej po­wtór­ki!

Je­śli więk­sza gru­pa te­ra­peu­tów chcia­ła­by uczest­ni­czyć w kur­sie te­ma­tycz­nym i jed­no­cze­śnie za­li­czyć 4-dnio­wą po­wtór­kę re­je­stro­wa­ną, pro­si­my o kon­takt. Ro­zwa­ży­my moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia spe­cjal­nych za­jęć po­wtór­ko­wych tuż przed lub po kur­sie te­ma­tycz­nym.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów