Regulamin powtórek rejestrowanych obowiązujący od 01.01.2024 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Wyjaśnienie pojęć:

1) Akademia – Australijska Akademia Terapii Bowena (The Bowen Therapy Academy of Australia),

2) Biuro – Biuro Bowen Polska,

3) Strona – strona internetowa www.bowenpolska.pl,

4) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Bowtech Polska lub Stowarzyszenie zrzeszające terapeutów techniki Bowena w innym kraju,

5) Kursy tematyczne – zwykle 2 dniowe seminaria, opracowane i prowadzone przez instruktora Techniki Bowena, uznane przez Akademię, stanowiące  rozszerzenie pojmowania i stosowania Techniki Bowena, w oparciu o doświadczenie instruktora i jego  wiedzę z innych dziedzin. Są to seminaria bardziej teoretyczno-dyskusyjne, mniej skupiające się na praktyce w porównaniu z seminariami modułowymi.

2.  Z dniem 01.01.2024 r. wszyscy instruktorzy z grupy Bowen Polska mają uprawnienia do prowadzenia szkolenia powtórkowego – 4-dniowego modułu 8 – w swojej dotychczasowej lokalizacji tj.:

Warszawa – Czub Marcin
Gdynia – Kopczyńska Ewelina
Wrocław – Markiewicz Mateusz
Katowice – Ocean Izabela
Poznań – Opiła Hanna
Lublin – Rudko Artur
Łódź/Kraków – Tsallos Theoklitos

3. Sukcesywnie ww instruktorzy uzyskają też uprawnienia do nauczania modułów 9 i 11 w ww lokalizacjach, o czym będziemy informować na stronie w dziale „aktualności” i „strefa nauczania / instruktorzy”.

4. Grafik szkoleń ustalany jest przez Biuro Bowen Polska i koordynowany tak, by te same lub podobne szkolenia nie kolidowały ze sobą, ani czasowo, ani terytorialnie.

5. Moduły 10 i 12 – moduły egzaminacyjne zakończone dyplomem Akademii prowadzone są wyłącznie

 • przez Theoklitosa Tsallos
 • w Poznaniu.

6. Zapisu na każde szkolenie podyplomowe i powtórkowe należy dokonać przez Biuro Bowen Polska mailem lub przez stronę internetową oraz wpłacić zaliczkę w kwocie i na konto podane na stronie w ‘szczegółach’ wybranego kursu.

7. Seminarium ‘na życzenie’: grupa terapeutów może zwrócić się do Biura o zorganizowanie seminarium z zakresu modułów 8 – 12 (jeśli grafik szkoleń takiego seminarium nie przewiduje) na następujących warunkach:

1) Z biurem kontaktuje się jedna osoba – koordynator grupy,

2) Przesyła listę chętnych by odbyć wybrany moduł po raz pierwszy lub jako powtórkę zawierającą co najmniej 10 osób,

3) Podaje preferowane miasto/instruktora (zgodnie z treścią pkt.  2, 3 i 5,

4) Biuro w porozumieniu z instruktorem ustala termin, miejsce oraz warunki odbycia seminarium i przesyła je koordynatorowi,

5) Po spełnieniu warunków przez grupę, Biuro potwierdza zorganizowanie szkolenia i umieszcza je na stronie.

8. Liczba uczestników szkoleń podyplomowych:

1) Nie może przekroczyć 20 osób,

2) Minimalna jest zależna od instruktora,  będzie podana w szczegółach konkretnego szkolenia na stronie.

9. Ze względów etycznych Akademia – jako organ akredytujący terapeutów na poziomie SPB1 i SPB2 oczekuje, iż terapeuci podejmujący szkolenie w tych zakresach będą członkami Stowarzyszenia Bowtech Polska zrzeszającego terapeutów techniki Bowena i będącego prekursorem samorządu zawodowego.

 

Rozdział II

Szkolenie podyplomowe

10. Zasady kontynuacji nauki na szkoleniach podyplomowych:

1) Moduł 8 trwa 4 dni i jest kursem powtórkowym procedur z zakresu modułów 1 – 6 + konsultacje terapeutyczne + dyskusja na tematy zgłaszane przez terapeutów. Uczestniczyć w nim można w dowolnym momencie po upływie minimum 3 miesięcy od odbycia modułu 7, niezależnie od wyników egzaminu i złożenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania dyplomu Akademii.

2) Moduł 9 – Specjalistyczne Procedury Bowena 1  (SPB1)– seminarium 2-dniowe. Uczestniczyć w nim można po spełnieniu warunku określonego w  pkt. 9 i wszystkich poniższych podpunktach:

  • prawo do dyplomu Akademii (tzn. zdany egzamin, prawidłowo złożona dokumentacja odbycia szkoleń uzupełniających (anatomia i pierwsza pomoc) i niezbędnej praktyki (10 studiów przypadków),
  • po upływie co najmniej 9 miesięcy od odbycia modułu 7,
  • po odbyciu modułu 8, nie później jednak niż po upływie 3 lat od tego seminarium.

3) Moduł 10 – Specjalistyczne Procedury Bowena 1 (SPB1), powtórka i egzamin – seminarium 2-dniowe. Uczestniczyć w nim można po spełnieniu warunku określonego w pkt. 9 i  wszystkich poniższych podpunktach:

  • po odbyciu modułu 9, po upływie co najmniej 6 miesięcy i nie później niż po upływie 1,5 roku od tego seminarium.

4) Moduł 11 – Specjalistyczne Procedury Bowena 2 (SPB2) – seminarium 2-dniowe. Uczestniczyć w nim można po spełnieniu warunku określonego w pkt. 9 i  wszystkich poniższych podpunktach:

  • po uzyskaniu prawa do dyplomu z zakresu SPB1,
  • po upływie co najmniej 6 miesięcy od odbycia modułu 10 i nie później niż po upływie 1,5 roku od tego seminarium.

5) Moduł 12  – Specjalistyczne Procedury Bowena 2 (SPB2), powtórka i egzamin – seminarium 2-dniowe. Uczestniczyć w nim można po spełnieniu warunku określonego w pkt. 9 i  wszystkich poniższych podpunktach:

  • po odbyciu modułu 11, po upływie co najmniej 6 miesięcy i nie później niż po upływie 1,5 roku od tego seminarium,

6) Szkolenia tematyczne można odbyć w dowolnym momencie po odbyciu modułu 8.

11. Po przekroczeniu maksymalnych terminów określonych w pkt. 10, należy odbyć w pierwszej kolejności ponownie moduł 8 (powtórka rejestrowana).

 

Rozdział III

Powtórki rejestrowane

12. Zgodnie z zasadami Akademii, każdy terapeuta jest zobowiązany do odbywania tzw. powtórek rejestrowanych w formie 4-dniowego seminarium co 2 lata. Terapeuci, którzy nie dopełnią tego obowiązku, nie mogą być promowani ani przez Biuro Bowen Polska, ani przez Stowarzyszenie – co oznacza, że zostanie ZAWIESZONA publikacja ich danych na stronach internetowych Bowen Polska i Stowarzyszenia.

Powyższy okres zostaje przedłużony w Polsce do 3 lat.

13. Powtórka musi być faktyczna (nie tylko formalna):

1) Musi obejmować wszystkie procedury z powtarzanego zakresu,

2) Terapeuta zobowiązany jest uczestniczyć w prezentacji i ćwiczeniu wszystkich procedur.

14. PIERWSZĄ powtórkę należy odbyć:

1) Przed upływem 2 lat liczonych od następnego dnia po zakończeniu modułu 7 lub

2) Przed upływem 3 lat liczonych od następnego dnia po zakończeniu modułu 8 lub

3) Przed upływem 1,5 roku po odbyciu któregoś z modułów 9 – 12.

15. Sposoby odbycia powtórki:

1) Podstawowym seminarium powtórkowym jest 4-dniowy moduł 8,

2) W szczególnych przypadkach można odbyć powtórkę w inny z poniższych sposobów:

a) ‘Na raty’:

   • 2 pierwsze dni modułu 8 przed upływem terminu określonego w pkt. 14, liczonego od ostatnio odbytego seminarium,
   • 2 ostatnie dni modułu 8 przed upływem 1,5 roku od upływu tego terminu.

b) Ponowne odbycie któregoś z modułów 9 – 12 – tę opcję można wykorzystać raz pod rząd pomiędzy modułami 8,

3) Uczestnictwo w seminariach tematycznych  NIE zalicza się do powtórek rejestrowanych.

16. KOLEJNĄ powtórkę należy odbyć:

1) Przed upływem 3 lat od następnego dnia po odbyciu powtórki w formie modułu 8 (4-dni),

2) Przed upływem 1,5 roku od następnego dnia po odbyciu powtórki w formie:

a) Drugiej części modułu 8 ‘na raty’,

b) Któregoś z modułów 9 – 12,

17. CENY powtórek rejestrowanych:

1) Cena modułu 8 jest stała dla wszystkich uczestników i wynosi 80% aktualnej ceny modułu 5+6,

2) Moduł 8 ‘na raty’ wynosi 1/2 ceny z podpunktu 1) za każdą ratę,

3) PONOWNE uczestnictwo w modułach 9 – 12 wynosi 80% aktualnej ceny tych seminariów.

18. Aby nie dopuścić do zawieszenia wyświetlania wizytówki terapeuty na stronie internetowej Bowen Polska i Stowarzyszenia, seminarium powtórkowe (lub kontynuację szkolenia podyplomowego modułowego) można odbyć do 6 miesięcy przed upływem terminu. Czas do następnej powtórki będzie się liczył od następnego dnia po upływie terminu (a nie od daty odbycia powtórki).

19. Terapeuci, którzy przekroczyli maksymalne terminy określone w pkt. 10 lub 14, co spowodowało zawieszenie ich promocji, są obowiązani w pierwszej kolejności do odbycia powtórki w którejś z form określonych w pkt. 15 1) i 2) a).

 

Rozdział IV

Powtórki dobrowolne

20. Każdy terapeuta może w dowolnym momencie odbyć powtórkę dobrowolną, czyli ponownie uczestniczyć w  którymś z modułów 8 – 12:

1) Nie musi przestrzegać terminów określonych w pkt. 10,

2) Powtórka taka nie przedłuży okresu promocji terapeuty na stronach internetowych Bowen Polska i Stowarzyszenia,

3) Cena takiej powtórki nie może przekroczyć 50% aktualnej ceny wybranego modułu i ustalana jest indywidualnie z instruktorem.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

21. Maksymalne terminy pomiędzy seminariami / powtórkami, określone w pkt. 10, 12, 14 i 16 obowiązują każdego terapeutę od momentu odbycia przez niego pierwszego seminarium po dniu 01.01.2024 r. Do tego momentu obowiązują dotychczasowe terminy.

22. Seminarium podyplomowe / powtórkowe może zostać odwołane:

1) W każdym momencie ze względów losowych po wyczerpaniu przez instruktora w porozumieniu z Biurem wszelkich opcji alternatywnych, w tym znalezienia zastępczego instruktora z grupy Bowen Polska.

2) W przypadku braku minimalnej liczby prawidłowo zapisanych uczestników w dniu upływu terminu zapisów.

3) Instruktor informuje pisemnie uczestników o odwołaniu seminarium i niezwłocznie zwraca wpłacone zaliczki lub – na życzenie uczestnika – przelewa na poczet innego szkolenia.

23. Warunki rezygnacji Terapeuty ze szkolenia (w tym prawa do zwrotu zaliczki)  określone są indywidualnie dla każdego szkolenia i znajdują się na stronie w jego szczegółach.

 

Theoklitos Tsallos

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów