Regulamin powtórek rejestrowanych obowiązujący od 01.01.2020 r.

1. Zgodnie z zasadami Australijskiej Akademii Terapii Bowena, każdy terapeuta jest zobowiązany do odbywania tzw. powtórek rejestrowanych – w formie 4-dniowego seminarium co 2 lata. Terapeuci, którzy nie dopełnią tego obowiązku, nie mogą być promowani ani przez Biuro Bowen Polska, ani przez Stowarzyszenie – co oznacza, że zostanie ZAWIESZONA publikacja ich danych na stronach internetowych, a także nie będą mogli zakupować/otrzymywać materiałów reklamowych.

2. Powtórka musi być faktyczna (nie tylko formalna):

a) Będzie obejmować wszystkie procedury z modułów 1-6, (w szczególnych przypadkach procedury z modułów 9 lub 11),
b) Będzie sprawdzana dobra znajomość Techniki Bowena w trakcie seminarium,
c) Terapeuta obowiązany jest uczestniczyć w prezentacji i ćwiczeniu wszystkich procedur.

3. PIERWSZĄ powtórkę należy odbyć:

a) Przed upływem 2 lat liczonych od następnego dnia po zakończeniu modułu 7 lub 8,
b) Przed upływem 1 roku liczonego od następnego dnia po zakończeniu któregoś z modułów 9 – 12.

4. Sposoby odbycia powtórki:

a) Podstawowym seminarium powtórkowym jest 4-dniowy moduł 8,
b) W szczególnych przypadkach można odbyć powtórkę w inny z poniższych sposobów:

1) 4-dniowe seminarium powtórkowe ‘na życzenie’ (grupa terapeutów zgłasza listę chętnych do Biura, które ustala termin i miejsce),
2) Udział w module 5+6 u dowolnego polskiego instruktora za jego zgodą i na jego odpowiedzialność (za sprawdzenie umiejętności uczestnika),
3) ‘Na raty’: 2 pierwsze dni modułu 8 przed upływem terminu (liczonego od ostatnio odbytego seminarium modułowego/powtórki) + 2 ostatnie dni modułu 8 przed upływem 1 roku od upływu tego terminu.
4) Ponowne odbycie, któregoś z modułów 9 – 12 – tę opcję można wykorzystać raz pod rząd pomiędzy seminariami powtórkowymi z podpunktu a) i b)1) – b)3),

c) Uczestnictwo w seminariach tematycznych (np.; Johna Wilksa, Alexii Monroe, Andrew Zopposa itd.) NIE zalicza się do powtórek rejestrowanych.

5. KOLEJNĄ powtórkę należy odbyć:

a) Przed upływem 2 lat od następnego dnia po odbyciu powtórki w formie:

– Modułu 8 (4-dni),
– Powtórki ‘na życzenie’,
– Modułu 5+6.

b) Przed upływem 1 roku od następnego dnia po odbyciu powtórki w formie:

– Któregoś z modułów 9 – 12,
– Drugiej części modułu 8 ‘na raty’,

6. Cena:

a) Modułu 8 i powtórki ‘na życzenie’ jest stała dla wszystkich uczestników i wynosi 280 Euro,
b) Moduł 8 ‘na raty’ wynosi 140 Euro za każdą ratę,
c) PONOWNE uczestnictwo w modułach 5+6 lub 9 – 12 wynosi 80% aktualnej ceny tych seminariów, ustalonej przez Akademię.

7. Aby nie dopuścić do zawieszenia terapeuty na stronie internetowej Bowen Polska i Stowarzyszenia, seminarium powtórkowe można odbyć do 6 miesięcy przed upływem terminu. Czas do następnej powtórki będzie się liczył od następnego dnia po upływie terminu.

8. Terapeuci, którzy nie kontynuują szkoleń podyplomowych i/lub nie dopełnili obowiązku uczestnictwa w powtórkach (co spowodowało zawieszenie ich promocji) przez okres dłuższy niż 2 lata, są obowiązani w pierwszej kolejności do odbycia powtórki w którejś z form określonych w pkt 4a) i 4b)1) – 4b)3).

9. Zasada dotycząca wszystkich seminariów podyplomowych prowadzonych przez Theo i seminariów powtórkowych:

a) Minimalna liczba uczestników seminariów odbywających się w Poznaniu = 10,
b) Minimalna liczba uczestników seminariów odbywających się w innych miastach = 15,
c) Jeśli liczba prawidłowo zapisanych uczestników na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium nie przekroczy minimum, może ono zostać odwołane.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów