Strefa nauczania

Materiały dydaktyczne

Zakupów dokonywać mogą jedynie studenci i terapeuci techniki Bowena. Za­mó­wio­ne to­wa­ry wy­sy­ła­my paczkomatem, ewentualnie pocz­tą lub ku­rie­rem. Do każ­dej pacz­ki do­łą­cza­my pa­ra­gon fi­skal­ny (wy­mo­gi prze­pi­sów o VAT), je­śli za­ma­wia­ją­cy ży­czy so­bie fak­tu­rę VAT, pro­szę to zgło­sić od ra­zu przy skła­da­niu za­mó­wie­nia. Jest moż­li­wość za­żą­da­nia fak­tu­ry póź­niej, ale wte­dy trze­ba ode­słać pa­ra­gon do biu­ra. Cen­nik ulot­ki 100 sztuk (język polski) = 16 zł ulot­ki 100 sztuk (język angielski) = 25 zł ulot­ki 100 sztuk (język ukraiński) = 25 zł dłu­go­pis z lo­go Bow­tech = 4 zł...
Czytaj więcej
Przy wszyst­kich scho­rze­niach sta­wu sko­ko­we­go, ostro­dze pię­to­wej, scho­rze­niach roz­cię­gna po­de­szwo­we­go, pła­sko­sto­piu, zgię­tych (młot­ko­wa­tych) pal­cach dzia­ła­nie pro­ce­dur po­win­no być wspo­ma­ga­ne spe­cjal­ny­mi pla­stro­wa­nia­mi. Da­ją one pa­cjen­to­wi wspar­cie, zmniej­sza­ja ob­ja­wy bó­lo­we, po­pra­wia­jąc kom­fort ży­cia i przy­śpie­sza­jąc pro­ces lecz­ni­czy. W za­leż­no­ści od po­trzeb mo­że­cie za­sto­so­wać na­stę­pu­ją­ce pla­stro­wa­nia: kost­ki (sta­wu sko­ko­we­go) roz­dwo­jo­nej pię­ty, ostro­gi pię­to­wej zgię­tych (młot­ko­wa­tych) pal­ców roz­cię­gna po­de­szwo­we­go Sz­cze­gó­ło­we in­struk­cje znaj­dują się w pod­ręcz­ni­ku Mo­duł 3 + 4. Przed za­ło­że­niem pla­stro­wa­nia na­le­ży zro­bić za­bieg Bo­we­na, przy­naj­mniej pro­ce­du­rę kost­ki...
Czytaj więcej
Wska­za­nia – ka­mie­nie w ner­kach i w pę­che­rzy­ku żół­cio­wym. Tom Bo­wen po­le­cał ja­ko śro­dek to­ni­zu­ją­cy na ner­ki co­dzien­nie zje­dze­nie dwóch pla­ster­ków su­ro­we­go bu­ra­ka lub wy­pi­cie ¼ kub­ka so­ku z bu­ra­ków. Je­śli ko­muś nie od­po­wia­da smak, moż­na do­lać np. so­ku jabł­ko­we­go. Moż­na też pić wy­war z bu­ra­ków wg po­niż­sze­go prze­pi­su: 6 śred­niej wiel­ko­ści bu­ra­ków (tyl­ko bul­wy – naj­le­piej z upra­wy eko­lo­gicz­nej), oczysz­czo­nych, umy­tych ale nie obra­nych ze skór­ki. Go­tu­je­my je w 3 li­trach wo­dy przez pół­to­rej go­dzi­ny. Wy­rzu­ca­my bul­wy i prze­cho­wu­je­my wy­war w szkla­nych na­czy­niach lub bu­tel­kach, w lo­dów­ce. Pi­je­my trzy...
Czytaj więcej
1 2

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów