Leczenie haluksa

Za­bie­gi Tech­ni­ką Bo­we­na raz w ty­go­dniu.

Po­mię­dzy za­bie­ga­mi, sa­mo­dziel­nie w do­mu, co­dzien­nie, z wy­jąt­kiem dnia za­bie­gu:

  • Mo­cze­nie stóp: do mi­ski z cie­płą wo­dą wsy­pać 2 łyż­ki so­li siar­cza­no­wo – ma­gne­zo­wej (ina­czej sól gorz­ka, al­bo ep­som), mo­czyć sto­py przez 20 mi­nut.
  • Wy­trzeć sto­py ręcz­ni­kiem i po­sma­ro­wać cien­ko kre­mem Io­de­x™  cho­ry staw.
  • Na­ło­żyć sze­ro­ką, moc­ną opa­skę z gu­my pa­sman­te­ryj­nej na oba du­że pal­ce stóp, po­ło­żyć się na wznak i wy­ko­nać 20 na­cią­gnięć gu­my. Zw­ró­cić uwa­gę, że­by staw nie był na­pię­ty. Przy pra­wi­dło­wo wy­ko­na­nym ćwi­cze­niu oba pa­lu­chy „ki­wa­ją się” na bo­ki, gim­na­sty­ku­jąc staw. Je­śli wy­ko­na­nie ćwi­cze­nia spra­wia ból, sta­ra­my się ro­bić je wol­niej i mniej po­wtó­rzeń, je­śli na­dal bo­li, nie wy­ko­nu­je­my ćwi­cze­nia przez kil­ka dni.

Uwa­ga: IODEX ma waż­ność 6 mie­się­cy i le­piej go prze­cho­wy­wać w lo­dów­ce.

Przy su­mien­nym wy­ko­ny­wa­niu po­wyż­szych za­le­ceń te­ra­pia tr­wa ok. 4-6 ty­go­dni.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów