Zasady przesyłania Studium Przypadków

  1. Przykładowa karta pacjenta na prośbę zainteresowanego może być wysłana przez biuro Bowen Polska. Moż­na sto­so­wać do­kład­nie ta­ką sa­mą for­mę, a moż­na przy­jąć in­ną, jed­nak mu­si ona obej­mo­wać wszyst­kie istot­ne in­for­ma­cje do­ty­czą­ce pa­cjen­ta.
  2. Na­le­ży prze­słać 10 przy­pad­ków, każ­dy po 3 za­bie­gi (je­śli są 2 za­bie­gi to mu­si być ko­niecz­nie za­zna­czo­ne, że po ostat­nim za­bie­gu był kon­takt z pa­cjen­tem i opi­sa­ny je­go stan).
  3. Opis za­bie­gu po­wi­nien być do­kład­nie roz­pi­sa­ny – czyn­no­ści wstęp­ne z nu­me­ra­mi ru­chów i na­zwa pro­ce­du­ry rów­nież z nu­me­ra­mi ru­chów.
  4. Przy­pad­ki mu­szą być na­pi­sa­ne na kom­pu­te­rze i za­pi­sa­ne w for­ma­cie Word lub PDF. (Stu­dium przy­pad­ków na­pi­sa­ne odręcz­nie i wy­sła­ne w po­sta­ci ska­nów lub zdjęć nie bę­dzie spraw­dza­ne.)
  5. Przy­pad­ki mu­szą być wy­sła­ne ma­ilo­wo na ad­res: biu­ro­@bo­wen­pol­ska.pl.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów