Zalecenia pozabiegowe dla pacjenta

W cią­gu czte­rech do pię­ciu dni po zabiegu cia­ło pacjenta jeszcze reaguje na terapię. W związku z tym ważne jest przestrzeganie następujących zaleceń:

  1. W dniu za­bie­gu nie po­zo­sta­wanie w po­zy­cji sie­dzą­cej dłu­żej niż pół go­dzi­ny. Pod­czas co­dzien­nych czyn­no­ści robienie so­bie prze­rw, wstanie i prze­spa­ce­rowanie się kil­ka mi­nut.
  2. Nie upra­wianie spor­tów kon­tak­to­wych przez co naj­mniej dwa­dzie­ścia czte­ry go­dzi­ny po za­bie­gu. Za­leż­nie od te­go, jak po­waż­ny jest uraz, mo­że oka­zać się ko­niecz­ne za­wie­sze­nie tre­nin­gów na ca­ły ty­dzień.
  3. Aby wspo­móc cia­ło w wy­płu­ki­wa­niu tok­syn  wskazane jest picie 6-8 szkla­nek wo­dy dzien­nie. Od­czu­wa­nie nud­no­ści nie po­win­no nie­po­ko­ić – może się tak zdarzyć w momencie uwal­nia­nia się tok­syn z or­ga­ni­zmu.
  4. Od­czu­walny ból, in­ny niż do­tych­czas, mo­że być po­zy­tyw­nym zna­kiem te­go, że cia­ło po­wra­ca do swej nor­mal­nej, ana­to­micz­nej po­zy­cji.
  5. Dla zmniejszenia dys­kom­fortu należy spa­ce­rować; wszel­kie ta­kie do­zna­nia są przej­ścio­we i ­trwa­ją za­le­d­wie kil­ka go­dzin. Spa­ce­ro­wa­nie sty­mu­lu­je kr­wio­obieg i wspo­ma­ga dre­naż lim­fa­tycz­ny tok­syn, któ­re mo­gą być sku­mu­lo­wa­ne w or­ga­ni­zmie.
  6. Te­ra­pia Bo­we­na nie po­win­na być łą­czo­na z in­ny­mi tech­ni­ka­mi tj. ma­sa­ż, chi­ro­prak­ty­ka, fi­zykote­ra­pia, re­flek­so­lo­gia, za­bie­gi ul­tra­dź­wię­ka­mi, gdyż zni­we­lu­je to de­li­kat­ny impuls, ja­ki zo­stał prze­ka­za­ny za po­mo­cą tech­ni­ki Bo­we­na.
  7. Przeciwskazana jest po zabiegu dłu­ga, go­rą­ca ką­pie­l lub prysz­ni­c oraz krio­te­ra­pia. Co do cie­płych ką­pie­li i prysz­ni­ców nie ma prze­ciw­wska­zań.
  8. Je­śli scho­rze­nie jest w stadium prze­wle­kłym mo­że być konieczność do­dat­ko­wych za­bie­gów. Chro­nicz­ne do­le­gli­wo­ści wiążą się zazwyczaj z długoterminowym i złożonym problemem.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów