Kolki niemowlęce

Na­zy­wam sie Mar­ce­la Cam­pian. Miesz­kam w Klu­j-Na­po­ka ( Ru­mu­nia) i je­stem te­ra­peu­tą te­ra­pii Bo­we­na od czerw­ca 2011. Po­sta­no­wi­łam otwo­rzyć ga­bi­net za­raz po ukoń­cze­niu szko­le­nia. Ra­dy­kal­na prze­mia­na z pra­cow­ni­ka na kie­row­ni­czym sta­no­wi­sku w fir­mie pań­stwo­wej, 12 go­dzin na do­bę /7 dni w ty­go­dniu, na te­ra­peu­tę ma­nu­al­ne­go wy­da­wa­ła się naj­lep­szym wy­bo­rem, ja­ko, że od ra­zu Tech­ni­ka Bo­we­na wzbu­dzi­ła mo­je głę­bo­kie za­in­te­re­so­wa­nie.

Marcela Campian praktyk terapii Bowena z Rumunii podczas zabiegu z dzieckiem

Roz­po­czę­cie prak­ty­ki Te­ra­pii Bo­we­na by­ło jed­nak dla mnie du­żym wy­zwa­niem. Wspa­nia­łe re­zul­ta­ty by­ły za­chę­ca­ją­ce, jed­nak licz­ba pa­cjen­tów by­ła po­ni­żej mo­ich ocze­ki­wań. Zda­łam so­bie spra­wę, że po­trze­bu­ję dzia­łań pro­mo­cyj­nych. In­ter­net nie po­mógł za bar­dzo na po­cząt­ku, choć by­łam wy­mie­nio­na na ofi­cjal­nej stro­nie ru­muń­skiej, mia­łam wła­sną stro­nę na Fa­ce­bo­oku oraz abo­na­ment w róż­nych wy­ka­zach te­ra­peu­tów. Wszyst­ko zmie­ni­ło się, kie­dy na Fa­ce­bo­oku przy­stą­pi­łam do gru­py ma­tek, oma­wia­ją­cych ży­cie i pro­ble­my nie­mow­ląt i ma­łych dzie­ci.

Kie­dy zo­ba­czy­łam, jak wie­le le­ków po­le­ca­ły so­bie, za­cze­łam mó­wić o te­ra­pii Bo­we­na. Nikt z tej gru­py nie sły­szał o niej wcze­śniej.
Dzię­ki te­mu, że sa­ma je­stem ma­mą (mam 6-let­nią cór­kę), że uży­wam od­po­wied­nie­go ję­zy­ka i mó­wię z wła­sne­go do­świad­cze­nia zdo­by­łam pierw­sze­go pa­cjen­ta w tej gru­pie. To wy­star­czy­ło! 65 % mo­ich obec­nych pa­cjen­tów za­wdzię­czam te­mu pierw­sze­mu dziec­ku, oraz utrzy­my­wa­niu sta­łe­go kon­tak­tu z tą gru­pą. Po prze­pro­wa­dze­niu za­bie­gów dla dzie­siąt­kach dzie­ci (w wie­ku od 1 do 5 lat) i zy­ska­niu za­ufa­nia ma­tek oraz po tym jak zrozumia­łam, jak bar­dzo kło­po­tli­we dla ca­łej ro­dzi­ny są kol­ki nie­mow­ląt, za­pro­po­no­wa­łam bez­płat­ne za­bie­gi, że­by prze­te­sto­wać pro­ce­du­rę dla nie­mow­ląt. Nig­dy wcze­śniej nie mia­łam szan­sy, że­by ją za­sto­so­wać, a zna­łam ją tyl­ko z książ­ki i od mo­je­go na­uczy­cie­la.
Kie­dy An­drew Zop­pos wpro­wa­dził tę pro­ce­durę na kur­sie, uwie­rzy­łam mu, że tak jak w przy­pad­ku in­nych pro­ce­dur: „ je­że­li są sto­so­wa­ne pra­wi­dło­wo, to bę­dą dzia­łać na 95% klien­tów..”, jed­nak nie śpie­szy­łam się, że­by ją wy­pró­bo­wać.
Nie jest ła­two zdo­być no­wo­rod­ki do prak­ty­ko­wa­nia, ani też prze­ko­nać ro­dzi­ców, że­by po­zwo­li­li do­ty­kać swo­ich nie­mow­ląt. Ta gru­pa sta­ła się do­sko­na­łą oka­zją, aby spraw­dzić sku­tecz­ność tej pro­ce­du­ry, umoż­li­wi­ła mi rów­nież na­wią­za­nie roz­le­głych kon­tak­tów (6300 mam z ca­łe­go kra­ju, wie­le z nich ma dzie­ci po­ni­żej 1 ro­ku ży­cia). W cia­gu 7 mie­się­cy, wy­ko­na­łam pro­ce­du­rę Bo­wen dla nie­mow­ląt u 67 dzie­ci w wie­ku od 5 go­dzin do 5 mie­się­cy.

Wy­ni­ki są ab­so­lut­nie nie­sa­mo­wi­te!

Spo­śród 67 dzie­ci, tyl­ko 16 wy­ma­ga­ło po­wtó­rze­nia pro­ce­du­ry dru­gi raz i to był ko­niec ich pro­ble­mów.

Wykres: Ilość sesji wykonanych na grupie badawczej 67 dzieci
Wyk. 1
Ilość se­sji wy­ko­na­nych na gru­pie ba­daw­czej 67 dzie­ci (51 nie­mow­ląt wy­ma­ga­ło tyl­ko jed­nej se­sji do peł­ne­go wy­zdro­wie­nia, 16 nie­mow­ląt po­trze­bo­wa­ło dru­gie­go za­bie­gu)

Dzie­wię­cio­ro dzie­ci nie do­świad­cza­ło ko­lek przez po­nad 4 dni po za­biegu, a kie­dy pro­blem po­wró­cił to tyl­ko w ła­god­nej po­sta­ci tak, że ich mat­ki nie zde­cy­do­wa­ły się na ko­lej­ny za­bieg. Cz­te­ry ma­my po­wie­dzia­ły, że tech­ni­ka nie po­mo­gła ich dzie­ciom (wy­ko­na­no tyl­ko 1 lub mak­sy­mal­nie 2 za­bie­gi).

Wykres: Efekty terapii Bowena w ujęciu procentowym
Wyk. 2
Efek­ty te­ra­pii Bo­we­na w uję­ciu pro­cen­to­wym (67 nie­mow­ląt le­czo­nych za po­mo­cą pro­ce­du­ry dla nie­mow­ląt, 13% do­świad­czy­ło znacz­nej po­pra­wy z po­zo­sta­ło­ścią w po­sta­ci ła­god­nych ko­lek, 6% nie uzy­ska­ło po­pra­wy po 1 czy 2 za­bie­gach, 81% do­świad­czy­ło cał­ko­wi­tej po­pra­wy)

Dzię­ku­ję mo­je­mu na­uczy­cie­lo­wi An­drew Zop­pos za uczy­nie­nie mnie mo­de­ra­tor­ką zdro­wia i do­bre­go sa­mo­po­czu­cia nie­mow­ląt! Jest to naj­bar­dziej nie­sa­mo­wi­te uczu­cie! Te­raz kon­ty­nu­uję le­cze­nie ko­lek u 4-5 nie­mow­ląt na ty­dzień, a od kie­dy na­uczy­łam się pro­ce­dur mi­strzow­skich, za­czę­łam le­czyć u dzie­ci za­blo­ko­wa­ne ka­na­ły łzo­we i dzia­ła to rów­nież fan­ta­stycz­nie! Wy­ra­żam po­dzię­ko­wa­nie dla To­ma Bo­we­na za tak wspa­nia­łą tech­ni­kę, Os­sie i Ela­ine za cięż­ką pra­cę pro­pa­go­wa­nia jej na ca­łym świe­cie i An­drew Zop­pos za pa­sje, z ja­ką nam ją prze­ka­zu­je!

Mar­ce­la Cam­pian

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów