Strefa Pacjenta

Studium przypadku

Ce­lem  ar­ty­ku­łu jest przed­sta­wie­nie no­wej me­to­dy nie­ob­ja­wo­we­go le­cze­nia kol­ki u nie­mow­ląt. Ba­da­niem ob­ję­to 44 nie­mow­ląt w okre­sie od lu­te­go 2011 do wrze­śnia 2012 ro­ku. Wszyst­kim nie­mow­lę­tom wy­ko­ny­wa­no za­bie­gi Bo­we­na. Pro­ce­du­ry wy­ko­ny­wa­no raz na 4 – 7 dni. Śred­nia ilość se­sji na dziec­ko wy­no­si­ła 2,8. Osią­gnię­to na­stę­pu­ją­ce wy­ni­ki: 62 % dzie­ci za­re­ago­wa­ło cał­ko­wi­tym wy­le­cze­niem, w 23% osią­gnię­to istot­ną po­pra­wę z ła­god­ny­mi, przy­pad­ko­wy­mi kol­ka­mi, a 15% nie wy­ka­za­ło po­pra­wy. Wy­su­nię­to wnio­sek, że w le­cze­niu kol­ki u dzie­ci tech­ni­ka Bo­we­na mo­że przy­nieść sto­sun­ko­wo szyb­ką ko­rzyść, jak rów­nież, że mo­że być ona...
Czytaj więcej
Dr Ca­ta­li­na Ac­sin­te przed­sta­wia przy­pa­dek swo­je­go pa­cjen­ta z roz­le­gły­mi obra­że­nia­mi po­wy­pad­ko­wy­mi za­rów­no z punk­tu wi­dze­nia le­ka­rza, jak rów­nież Tech­ni­ki Bo­we­na. Na­zy­wam się Ac­sin­te Ca­ta­li­na. Je­stem neu­ro­chi­rur­giem z 18-let­nim do­świad­cze­niem w me­dy­cy­nie tra­dy­cyj­nej oraz stu­dent­ką Tech­ni­ki Bo­we­na (Bow­tech). Ch­cia­ła­bym przed­sta­wić przy­pa­dek mo­je­go pa­cjen­ta, za­rów­no z punk­tu wi­dze­nia le­ka­rza, jak rów­nież bio­rąc pod uwa­gę mo­ją wie­dzę na te­mat Te­ra­pii Bo­we­na. Pa­cjent TC, 29 lat, za­wo­do­wy kie­row­ca, zo­stał przy­wie­zio­ny przez po­go­to­wie w dniu 20 wrze­śnia 2010 ro­ku. Po prze­pro­wa­dze­niu pierw­szych te­stów roz­po­zna­no cięż­kie roz­la­ne stłu­cze­nie mó­zgu, ostry kr­wiak...
Czytaj więcej
1 2

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów