Prasa

M. Hategan,  Tłumaczenie Bowen Hands, December 2017:  Nazywam się Marioara Hategan, jestem położną i wierzę, że jestem, bez fałszywej skromności, profesjonalistką w swojej dziedzinie. Mam ogromne doświadczenie, które zdobyłam podczas 38 lat pracy w Szpitalu Alba, na oddziale porodowym, gdzie pomogłam w przyjściu na świat dziesiątkom tysięcy dzieci. Każdy poród wraz z jego szczególnym przebiegiem podnosił moją praktyczną wiedzę w tym zakresie. Niemniej jednak były problemy, których nie potrafiłam rozwiązać korzystając ze znanych mi metod oraz z wiedzy, którą nabyłam podczas mojej praktyki klinicznej. Poznanie terapii Bowena znacznie...
Czytaj dalej
E. Kopczyńska, Tłumaczenie Bowen Hands, September 2017: 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Ąutyzmu. Wielu naszych terapeutów, pracujących z pacjentami autystycznymi brało udział w konferencjach i spotkaniach poświęconych tej odmienności. Autyzm traktowany jest jako choroba neurologiczna, skomplikowany zespół upośledzenia rozwoju, w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. W typowych przypadkach pojawia się w pierwszych trzech latach życia. Ocenia się, że autyzm występuje u około 2 do 6 na 1000 osób, przy czym jest cztery razy częstszy u chłopców niż u dziewczynek. Prawdopodobnie, u podłoża wszystkich zaburzeń spektrum autyzmu leżą defekty...
Czytaj dalej
D. Hubert, O czym lekarze Ci nie powiedzą, Artretyzm 2017: „Na­sza cy­wi­li­za­cja roz­wi­ja się w osza­ła­mia­ją­cym tem­pie – ni­ko­go już nie dzi­wi, że rów­nie ła­two la­ta­my w ko­smos, zo za­glą­da­my w nit­ki DNA. Rów­nież me­dy­cy­na świę­ci trium­fy, a nie­któ­re jej osią­gnię­cia mo­gą przy­pra­wić o za­wrót gło­wy. Ży­je­my dłu­żej i wy­god­niej niż na­si przod­ko­wie, ale czy zdro­wiej? Wie­le z po­wszech­nie tra­pią­cych nas do­le­gli­wo­ści mi­mo żmud­ne­go le­cze­nia prze­cho­dzi w stan chro­nicz­ny, do­raż­nie tyl­ko ła­go­dzo­ny me­dy­ka­men­ta­mi. Czy ist­nie­je spo­sób, aby sku­tecz­niej so­bie po­móc? (…)”
Czytaj dalej
D. Hubert, Harmonia Twoje zdrowie, Twoja odpowiedzialność 07-08.2016:  „Każ­dy zna uczu­cie gwał­tow­ne­go po­bu­dze­nia, któ­re­mu to­wa­rzy­szy wzmo­żo­na pra­ca ser­ca, ro­sną­ce na­pię­cie mię­śni i przy­spie­szo­ny od­dech. To au­to­no­micz­ny ukłąd ner­wo­wy do­stał z mó­zgu sy­gnał o nie­bez­pie­czeń­stwie i sie­cią neu­ro­nów wy­słał go w głąb cia­ła. Do szyb­ko krą­żą­cej kr­wi uwal­nia się ad­re­na­li­na i norad­re­na­li­na, czer­wo­ne kr­winki bły­ska­wicz­nie trans­por­tu­ją tlen do ko­mó­rek, szpik kost­ny pro­du­ku­je wię­cej bia­łych cia­łek. Po­dwyż­szo­ny po­ziom cu­kru do­star­cza ener­gii, płu­ca zwięk­sza­ją swo­ją ob­ję­tość, a mię­śnie spi­na­ją się, go­to­we do dzia­ła­nia. Tak ro­dzi się...
Czytaj dalej
O czym lekarze Ci nie powiedzą 1(15), 1-2/2016: „Po­nad 50% Po­la­ków cier­pi na do­le­gli­wo­ści zwią­za­ne z krę­go­słu­pem. Gdy do­pa­da nas ból ple­ców, za­czy­na­my dłu­go­trwa­łą wę­drów­kę po ga­bi­ne­tach le­ka­rzy, re­ha­bi­li­tan­tów, fi­zjo­te­ra­peu­tów, ma­sa­ży­stów, a na­wet krę­ga­rzy. Nie­ste­ty, w wie­lu wy­pad­kach wi­zy­ty te przy­no­szą krót­ko­trwa­łą ulgę, ale nie li­kwi­du­ją przy­czyn kło­po­tów. Tym­cza­sem dys­ko­pa­tię i zwią­za­ne z nią rwy – kul­szo­wą i bar­ko­wą moż­na le­czyć przy po­mo­cy zu­peł­nie nie­in­wa­zyj­nej tech­ni­ki, któ­ra na świe­cie sto­so­wa­na jest z po­wo­dze­niem od po­nad 50 lat. (…)”
Czytaj dalej
M. Markiewicz, Praktyczna fizjoterapia&rehabilitacja 04.2017: „Tech­ni­ka Bo­we­na to sys­tem le­cze­nia sto­so­wa­ny w ce­lu przy­wró­ce­nia rów­no­wa­gi we­wnętrz­ne­jor­ga­ni­zmu. Na­le­ży ona do tech­nik oste­opa­tycz­nych. W swo­jej kon­cep­cji opie­ra się na fun­da­men­tal­nych za­sa­dach fi­zjo­lo­gii, z któ­rych naj­waż­niej­sza mó­wi o na­tu­ral­nych zdol­no­ściach ludz­kie­go cia­ła słu­żą­cych do au­to­re­gu­la­cji ustro­ju. Za­da­niem tech­niki Bo­we­na jest przy­wró­ce­nie swo­bo­dy ru­chu tka­nek i pły­nów ustro­jo­wych po­przez ma­nu­al­ne od­dzia­ły­wa­nie na tkan­kę łącz­ną oraz po­bu­dze­nie w ten spo­sób po­ten­cja­łu sa­mo­lecz­ni­cze­go or­ga­ni­zmu. (…)”
Czytaj dalej
1 2 3 4 5

Aktualności Bowen

Zmiany w terminach kursów
15/01/2021
Kursy Techniki Bowena w promocyjnej cenie – wydłużona promocja!
12/01/2021
Rekomendacje Bowen Polska dotyczące pracy terapeutycznej
12/01/2021
Moduł 3+4 we Wrocławiu
21/12/2020
Moduł 10 w Poznaniu
14/12/2020

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów