Prasa

H. Opiła, Gazeta pomorska 04.2018: „Pacjent, przychodzący na zabieg spięty, przygarbiony, ze ściągniętą twarzą, skarżący się na rozliczne dolegliwości, po 45 minutach wychodzi z gabinetu wyprostowany, rozluźniony, z szerokim uśmiechem. Technika Bowena jest terapią uznawaną na świecie za jedną z najbardziej relaksacyjnych. Często pacjenci podczas zabiegu zasypiają, albo popadają w głębokie odprężenie. Jej działanie opiera się na ‘wysyłaniu’ rękoma terapeuty do organizmu subtelnych impulsów, które w postaci wibracji rozchodzą się po całym ciele pacjenta, przenoszone przez powięź i układ nerwowy. Dominację przejmuje przywspółczulny układ nerwowy, odpowiedzialny za odpoczynek i procesy...
Czytaj więcej
H. Opiła, Gazeta pomorska 04.2018: „Mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tymczasem, analizując różnorodne przypadki chorób i dolegliwości, na które pomogła Technika Bowena, trudno oprzeć się wrażeniu, że zakres działania tej terapii jest nieograniczony. Czy tak jest naprawdę? Technika Bowena to dość nowa terapia zdobywająca sobie coraz szersze uznanie zarówno wśród pacjentów, jak i fachowców szeroko pojętej medycyny, przede wszystkim poprzez bardzo wysoki stopień jej skuteczności, potwierdzany nie tylko opiniami pacjentów, ale też sukcesywnie prowadzonymi badaniami. Metoda ta polega na wykonywaniu...
Czytaj więcej
M. Hategan,  Tłumaczenie Bowen Hands, December 2017:  Nazywam się Marioara Hategan, jestem położną i wierzę, że jestem, bez fałszywej skromności, profesjonalistką w swojej dziedzinie. Mam ogromne doświadczenie, które zdobyłam podczas 38 lat pracy w Szpitalu Alba, na oddziale porodowym, gdzie pomogłam w przyjściu na świat dziesiątkom tysięcy dzieci. Każdy poród wraz z jego szczególnym przebiegiem podnosił moją praktyczną wiedzę w tym zakresie. Niemniej jednak były problemy, których nie potrafiłam rozwiązać korzystając ze znanych mi metod oraz z wiedzy, którą nabyłam podczas mojej praktyki klinicznej. Poznanie terapii Bowena znacznie zwiększyło...
Czytaj więcej
E. Kopczyńska, Tłumaczenie Bowen Hands, September 2017: 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Ąutyzmu. Wielu naszych terapeutów, pracujących z pacjentami autystycznymi brało udział w konferencjach i spotkaniach poświęconych tej odmienności. Autyzm traktowany jest jako choroba neurologiczna, skomplikowany zespół upośledzenia rozwoju, w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. W typowych przypadkach pojawia się w pierwszych trzech latach życia. Ocenia się, że autyzm występuje u około 2 do 6 na 1000 osób, przy czym jest cztery razy częstszy u chłopców niż u dziewczynek. Prawdopodobnie, u podłoża wszystkich zaburzeń spektrum autyzmu leżą defekty...
Czytaj więcej
D. Hubert, O czym lekarze Ci nie powiedzą, Artretyzm 2017: „Na­sza cy­wi­li­za­cja roz­wi­ja się w osza­ła­mia­ją­cym tem­pie – ni­ko­go już nie dzi­wi, że rów­nie ła­two la­ta­my w ko­smos, zo za­glą­da­my w nit­ki DNA. Rów­nież me­dy­cy­na świę­ci trium­fy, a nie­któ­re jej osią­gnię­cia mo­gą przy­pra­wić o za­wrót gło­wy. Ży­je­my dłu­żej i wy­god­niej niż na­si przod­ko­wie, ale czy zdro­wiej? Wie­le z po­wszech­nie tra­pią­cych nas do­le­gli­wo­ści mi­mo żmud­ne­go le­cze­nia prze­cho­dzi w stan chro­nicz­ny, do­raż­nie tyl­ko ła­go­dzo­ny me­dy­ka­men­ta­mi. Czy ist­nie­je spo­sób, aby sku­tecz­niej so­bie po­móc? (…)”
Czytaj więcej
D. Hubert, Harmonia Twoje zdrowie, Twoja odpowiedzialność 07-08.2016:  „Każ­dy zna uczu­cie gwał­tow­ne­go po­bu­dze­nia, któ­re­mu to­wa­rzy­szy wzmo­żo­na pra­ca ser­ca, ro­sną­ce na­pię­cie mię­śni i przy­spie­szo­ny od­dech. To au­to­no­micz­ny ukłąd ner­wo­wy do­stał z mó­zgu sy­gnał o nie­bez­pie­czeń­stwie i sie­cią neu­ro­nów wy­słał go w głąb cia­ła. Do szyb­ko krą­żą­cej kr­wi uwal­nia się ad­re­na­li­na i norad­re­na­li­na, czer­wo­ne kr­winki bły­ska­wicz­nie trans­por­tu­ją tlen do ko­mó­rek, szpik kost­ny pro­du­ku­je wię­cej bia­łych cia­łek. Po­dwyż­szo­ny po­ziom cu­kru do­star­cza ener­gii, płu­ca zwięk­sza­ją swo­ją ob­ję­tość, a mię­śnie spi­na­ją się, go­to­we do dzia­ła­nia. Tak ro­dzi się stres....
Czytaj więcej
1 2 3 4 5

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów