Prasa

H. Opiła, Gazeta pomorska 04.2018: „Mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tymczasem, analizując różnorodne przypadki chorób i dolegliwości, na które pomogła Technika Bowena, trudno oprzeć się wrażeniu, że zakres działania tej terapii jest nieograniczony. Czy tak jest naprawdę? Technika Bowena to dość nowa terapia zdobywająca sobie coraz szersze uznanie zarówno wśród pacjentów, jak i fachowców szeroko pojętej medycyny, przede wszystkim poprzez bardzo wysoki stopień jej skuteczności, potwierdzany nie tylko opiniami pacjentów, ale też sukcesywnie prowadzonymi badaniami. Metoda ta polega...
Czytaj dalej
M. Hategan,  Tłumaczenie Bowen Hands, December 2017:  Nazywam się Marioara Hategan, jestem położną i wierzę, że jestem, bez fałszywej skromności, profesjonalistką w swojej dziedzinie. Mam ogromne doświadczenie, które zdobyłam podczas 38 lat pracy w Szpitalu Alba, na oddziale porodowym, gdzie pomogłam w przyjściu na świat dziesiątkom tysięcy dzieci. Każdy poród wraz z jego szczególnym przebiegiem podnosił moją praktyczną wiedzę w tym zakresie. Niemniej jednak były problemy, których nie potrafiłam rozwiązać korzystając ze znanych mi metod oraz z wiedzy, którą nabyłam podczas mojej praktyki klinicznej. Poznanie terapii Bowena znacznie...
Czytaj dalej
E. Kopczyńska, Tłumaczenie Bowen Hands, September 2017: 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Ąutyzmu. Wielu naszych terapeutów, pracujących z pacjentami autystycznymi brało udział w konferencjach i spotkaniach poświęconych tej odmienności. Autyzm traktowany jest jako choroba neurologiczna, skomplikowany zespół upośledzenia rozwoju, w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. W typowych przypadkach pojawia się w pierwszych trzech latach życia. Ocenia się, że autyzm występuje u około 2 do 6 na 1000 osób, przy czym jest cztery razy częstszy u chłopców niż u dziewczynek. Prawdopodobnie, u podłoża wszystkich zaburzeń spektrum autyzmu leżą defekty...
Czytaj dalej
D. Hubert, O czym lekarze Ci nie powiedzą, Artretyzm 2017: „Na­sza cy­wi­li­za­cja roz­wi­ja się w osza­ła­mia­ją­cym tem­pie – ni­ko­go już nie dzi­wi, że rów­nie ła­two la­ta­my w ko­smos, zo za­glą­da­my w nit­ki DNA. Rów­nież me­dy­cy­na świę­ci trium­fy, a nie­któ­re jej osią­gnię­cia mo­gą przy­pra­wić o za­wrót gło­wy. Ży­je­my dłu­żej i wy­god­niej niż na­si przod­ko­wie, ale czy zdro­wiej? Wie­le z po­wszech­nie tra­pią­cych nas do­le­gli­wo­ści mi­mo żmud­ne­go le­cze­nia prze­cho­dzi w stan chro­nicz­ny, do­raż­nie tyl­ko ła­go­dzo­ny me­dy­ka­men­ta­mi. Czy ist­nie­je spo­sób, aby sku­tecz­niej so­bie po­móc? (…)”
Czytaj dalej
D. Hubert, Harmonia Twoje zdrowie, Twoja odpowiedzialność 07-08.2016:  „Każ­dy zna uczu­cie gwał­tow­ne­go po­bu­dze­nia, któ­re­mu to­wa­rzy­szy wzmo­żo­na pra­ca ser­ca, ro­sną­ce na­pię­cie mię­śni i przy­spie­szo­ny od­dech. To au­to­no­micz­ny ukłąd ner­wo­wy do­stał z mó­zgu sy­gnał o nie­bez­pie­czeń­stwie i sie­cią neu­ro­nów wy­słał go w głąb cia­ła. Do szyb­ko krą­żą­cej kr­wi uwal­nia się ad­re­na­li­na i norad­re­na­li­na, czer­wo­ne kr­winki bły­ska­wicz­nie trans­por­tu­ją tlen do ko­mó­rek, szpik kost­ny pro­du­ku­je wię­cej bia­łych cia­łek. Po­dwyż­szo­ny po­ziom cu­kru do­star­cza ener­gii, płu­ca zwięk­sza­ją swo­ją ob­ję­tość, a mię­śnie spi­na­ją się, go­to­we do dzia­ła­nia. Tak ro­dzi się...
Czytaj dalej
O czym lekarze Ci nie powiedzą 1(15), 1-2/2016: „Po­nad 50% Po­la­ków cier­pi na do­le­gli­wo­ści zwią­za­ne z krę­go­słu­pem. Gdy do­pa­da nas ból ple­ców, za­czy­na­my dłu­go­trwa­łą wę­drów­kę po ga­bi­ne­tach le­ka­rzy, re­ha­bi­li­tan­tów, fi­zjo­te­ra­peu­tów, ma­sa­ży­stów, a na­wet krę­ga­rzy. Nie­ste­ty, w wie­lu wy­pad­kach wi­zy­ty te przy­no­szą krót­ko­trwa­łą ulgę, ale nie li­kwi­du­ją przy­czyn kło­po­tów. Tym­cza­sem dys­ko­pa­tię i zwią­za­ne z nią rwy – kul­szo­wą i bar­ko­wą moż­na le­czyć przy po­mo­cy zu­peł­nie nie­in­wa­zyj­nej tech­ni­ki, któ­ra na świe­cie sto­so­wa­na jest z po­wo­dze­niem od po­nad 50 lat. (…)”
Czytaj dalej
1 2 3 4 5

Aktualności Bowen

Moduł 3+4 w Gdyni
20/04/2021
Kurs pierwszej pomocy – zaawansowany – on-line
11/04/2021
Kursy PTC
06/04/2021
Moduł 8 w Lublinie
29/03/2021
Egzamin w Lublinie
24/03/2021

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów