Prasa

M. Rojek, Uzdrawiacz 08.2015, 8(297): Tech­ni­ka stwo­rzo­na przez Au­stra­lij­czy­ka To­ma Bo­we­na w XX wie­ku zo­sta­ła uzna­na za jed­ną z naj­bar­dziej sku­tecz­nych, ho­li­stycz­nych me­tod lecz­ni­czych na świe­cie. Od 40 lat prak­ty­ku­je się ją w 35 kra­jach świa­ta, m.in. w No­wej Ze­lan­dii, Po­łu­dnio­wej Afry­ce, Sta­nach Zjed­no­czo­nych, w Wiel­kiej Bry­ta­nii i wie­lu in­nych pań­stwach eu­ro­pej­skich. Pierw­szą Pol­ką, któ­ra zdo­by­ła dy­plom Au­stra­lij­skiej Aka­de­mii Te­ra­pii Bo­we­na, jest Han­na Opi­ła z Po­zna­nia, Po­znań­ska pre­kur­sor­ka zaj­mu­je się pra­cą te­ra­peu­tycz­ną oraz or­ga­ni­zo­wa­niem kur­sów Bow­tech. Jest au­tor­ką roz­dzia­łu po­świę­co­ne­go Tech­ni­ce Bo­we­na opu­bli­ko­wa­ne­go w trze­cim to­mie „Wiel­kiej...
Czytaj więcej
E. Deren , Wróżka 12.2014: „Ma­saż, nie ma­saż. De­li­kat­ny ucisk nie po­bu­dza mię­śni… Ale wy­sy­ła prze­kaz do mó­zgu i uru­cha­mia na­tu­ral­ne mo­ce uzdra­wia­ją­ce. To dla­te­go te­ra­pia Bo­we­na po­ma­ga, gdy kon­wen­cjo­nal­ne me­to­dy le­cze­nia za­wo­dzą. O te­ra­pii me­to­dą Bo­we­na po raz pierw­szy usły­sza­łam od zna­jo­mej. Kil­ka za­bie­gów, po­le­ga­ją­cych na de­li­kat­nym uci­sku wy­bra­nych miejsc na cie­le, uwol­ni­ło ją od bó­lu bar­ku, któ­ry nę­kał ją od ro­ku. I po­wo­do­wał bez­sen­ność. Wcze­śniej oka­zał się opor­ny na se­rię kla­sycz­nych za­bie­gów fizykote­ra­pii oraz środ­ki prze­ciw­bó­lo­we. W Ka­to­wi­cach, pod­czas im­pre­zy po­świę­co­nej me­dy­cy­nie na­tu­ral­nej, mia­łam oka­zję zo­ba­czyć po­ka­zo­wy za­bieg...
Czytaj więcej
O czym lekarze Ci nie powiedzą 5(7),9-10/2014: „Hen­ry Wyn­dham, pre­zes do­mu au­kcyj­ne­go So­the­by, przez pół ro­ku cier­piał na do­kucz­li­we bó­le ple­ców – gdy za­wio­dły wszyst­kie zna­ne mu me­to­dy le­cze­nia, mógł już li­czyć tyl­ko na cu­d. (…) Przy wzro­ście nie­mal dwóch me­trów Hen­ry Wyn­dham przy­wykł do oka­zjo­nal­ne­go kłu­cia w ple­cach. Ale w koń­cu ból stał się nie­zno­śny i nie ustę­po­wał przez sześć mie­się­cy. Dy­sko­pa­tia, jak­że czę­sta o lu­dzi star­szych, spo­wo­do­wa­ła u 59-let­nie­go Hen­ry­’e­go rwę kul­szo­wą, a me­dy­cy­na kon­wen­cjo­nal­na ofe­ru­je na tym po­lu nie­wie­le, oprócz cie­płych okła­dów, od­po­czyn­ku, ćwi­czeń i le­ków...
Czytaj więcej
E. Bogusławska-Przybysz, Superlinia 07.2014 (247): „Tech­ni­ka Bo­we­na, me­to­da uzdra­wia­nia po­pra­wia­ją­ca pra­cę ca­łe­go or­ga­ni­zmu, wspo­ma­ga też wal­kę z nadwa­gą i oty­ło­ścią. Z jej pro­pa­ga­to­ra­mi, The­okli­to­sem Tsal­lo­sem z Gre­cji i Han­ną Opi­łą z Po­zna­nia, roz­ma­wia Elż­bie­ta Bo­gu­sław­ska­-Przy­bysz. Za­­bieg jest pro­­sty: te­­ra­­peu­­ta w okre­­ślo­­ny spo­­sób do­­ty­­ka nie­­k­tó­­rych pun­k­tów na cie­le pa­­cjen­ta. Po kil­ku ta­­kich chwy­­tach ro­bi ki­l­ku­­mi­­nu­­to­­wą prze­­r­wę, po­tem wra­ca, znów do­­ty­­ka pa­­cje­n­ta, tyl­ko w in­­nych mie­j­scach, od­cho­­dzi… I tak przez go­­dzi­­nę. W ja­ki spo­­sób to dzia­­ła na or­ga­­nizm?  The­okli­tos Tsal­los: Tu jest ina­czej niż w ma­sa­żu, gdzie te­ra­peu­ta wy­ko­nu­je...
Czytaj więcej
K. Paszkiewicz , Hipoalergiczni, 02.07.2014: „Przy­zwy­cza­je­ni do szpi­ko­wa­nia się le­ka­mi przy każ­dej do­le­gli­wo­ści, nie zda­je­my so­bie spra­wy z te­go, że zwal­cza­my je­dy­nie ob­ja­wy cho­rób. Punk­to­we po­dej­ście do pro­ble­mów ze zdro­wiem jest pod­sta­wą me­dy­cy­ny kon­wen­cjo­nal­nej. Czę­sto jed­nak isto­ta spra­wy tkwi w tym, co tra­pi nasz umysł i ca­ły or­ga­nizm. O ca­ło­ścio­wym, ho­li­stycz­nym po­dej­ściu do me­dy­cy­ny i tym, jak tru­dy co­dzien­ne­go ży­cia mo­gą wpły­wać na stan ca­łe­go na­sze­go cia­ła opo­wia­da ma­gi­ster fi­zjo­te­ra­pii Ma­te­usz Mar­kie­wicz”.
Czytaj więcej
P. Czerniak, Magazyn Joga 1(5)2014, www.jogamagazyn.com: „Ży­je­my w trud­nych cza­sach. Me­dy­cy­na aka­de­mic­ka na­dal nie po­tra­fi sta­wić czo­ła pro­ble­mom zdro­wot­nym współ­cze­snych lu­dzi. Wsze­cho­obec­ny stres, ma­ło war­to­ścio­we po­ży­wie­nie, za­nie­czysz­cze­nie śro­do­wi­ska – wszyst­ko to two­rzy zdro­wot­ną pu­łap­kę. Po­trze­bu­je­my sku­tecz­nej, na­tu­ral­nej i nie­in­wa­zyj­nej te­ra­pii dla każ­de­go. Po­znaj­cie tech­ni­kę Bo­we­na. Czym jest Bow­tech? Jest to ho­li­stycz­na te­ra­pia, któ­ra re­se­tu­je nasz or­ga­nizm. Uru­cha­mia pro­ce­sy sa­mo­na­pra­wy, w któ­re każ­dy z nas zo­stał wy­po­sa­żo­ny. W pa­mię­ci ko­mór­ko­wej na­sze­go cia­ła za­pi­sa­ny jest stan wzor­co­wy, ma­try­ca, w któ­rej znaj­du­je się...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów