Do czego służy stres?

D. Hubert, Harmonia Twoje zdrowie, Twoja odpowiedzialność 07-08.2016: 

„Każ­dy zna uczu­cie gwał­tow­ne­go po­bu­dze­nia, któ­re­mu to­wa­rzy­szy wzmo­żo­na pra­ca ser­ca, ro­sną­ce na­pię­cie mię­śni i przy­spie­szo­ny od­dech. To au­to­no­micz­ny ukłąd ner­wo­wy do­stał z mó­zgu sy­gnał o nie­bez­pie­czeń­stwie i sie­cią neu­ro­nów wy­słał go w głąb cia­ła. Do szyb­ko krą­żą­cej kr­wi uwal­nia się ad­re­na­li­na i norad­re­na­li­na, czer­wo­ne kr­winki bły­ska­wicz­nie trans­por­tu­ją tlen do ko­mó­rek, szpik kost­ny pro­du­ku­je wię­cej bia­łych cia­łek. Po­dwyż­szo­ny po­ziom cu­kru do­star­cza ener­gii, płu­ca zwięk­sza­ją swo­ją ob­ję­tość, a mię­śnie spi­na­ją się, go­to­we do dzia­ła­nia. Tak ro­dzi się stres. (…)”

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów