Technika Bowena – prosta droga do zdrowia

D. Hubert, O czym lekarze Ci nie powiedzą, Artretyzm 2017:

„Na­sza cy­wi­li­za­cja roz­wi­ja się w osza­ła­mia­ją­cym tem­pie – ni­ko­go już nie dzi­wi, że rów­nie ła­two la­ta­my w ko­smos, zo za­glą­da­my w nit­ki DNA. Rów­nież me­dy­cy­na świę­ci trium­fy, a nie­któ­re jej osią­gnię­cia mo­gą przy­pra­wić o za­wrót gło­wy. Ży­je­my dłu­żej i wy­god­niej niż na­si przod­ko­wie, ale czy zdro­wiej? Wie­le z po­wszech­nie tra­pią­cych nas do­le­gli­wo­ści mi­mo żmud­ne­go le­cze­nia prze­cho­dzi w stan chro­nicz­ny, do­raż­nie tyl­ko ła­go­dzo­ny me­dy­ka­men­ta­mi. Czy ist­nie­je spo­sób, aby sku­tecz­niej so­bie po­móc? (…)”

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów