Prasa

Charlotte Meerman, Tłumaczenie Bowen Hands, March 2014: Na­zy­wam się Char­lot­te Me­er­man od 2008 ro­ku je­stem te­ra­peu­tą Tech­ni­ki Bo­we­na. Po­cho­dzę z Ho­lan­dii jed­nak od 1988 ro­ku miesz­kam w Bun­da­berg QLD, gdzie do­szka­lam się z Te­ra­pii Bo­we­na. Mo­cze­nie noc­ne jest krę­pu­ją­cym, nie­po­ko­ją­cym i wsty­dli­wym pro­ble­mem, któ­re mo­że mieć du­ży wpływ na pew­ność sie­bie dziec­ka. Pro­blem ten do­ty­czy od­po­wied­nio: 20-30% 5-lat­ków, 8-15% 7-lat­ków, 5-7% 10-lat­ków oraz 1-2% 15-lat­ków. 0,5-1% w wie­lu 18 lat, ma pro­blem z mo­cze­niem noc­nym. Płeć tak­że mo­że być czyn­ni­kiem – pro­blem ten...
Czytaj dalej
Pauline Senior, Tłumaczenie Bowen Hands, March 2015: W 1984 ro­ku, zwy­cię­ski por­tret mo­jej cór­ki miał szan­sę zna­leźć się w Ka­len­da­rzu Phi­lips Child He­alth. Iro­nicz­nie, rok póź­niej ten sam fo­to­graf nie był w sta­nie roz­po­znać Kel­ly przez efek­ty „ta­jem­ni­czej cho­ro­by” któ­ra ją do­tknę­ła. To wła­śnie te­go dnia, dzię­ki ob­ser­wa­cji fo­to­gra­fa, roz­po­czę­łam mo­je wła­sne ba­da­nia i po­szu­ki­wa­nia. W koń­cu, ze­bra­łam na ty­le od­wa­gi aby ze­rwać z or­to­dok­syj­nym sche­ma­tem po­da­wa­nia le­ków od wie­lu le­ka­rzy i spe­cja­li­stów bo­wiem za­uwa­ży­łam, że by­ło to głów­ne źró­dło cho­ro­by mo­jej cór­ki. Ja­ko że mo­ja...
Czytaj dalej
O czym lekarze Ci nie powiedzą, 5(13),9-10/2015: „(…) Po upad­ku z mu­ru Jes­si­ce Wil­lard nie da­wa­no szans na prze­ży­cie no­cy. Po­mi­mo to odzy­ska­ła przy­tom­ność, a obec­nie wra­ca do pet­ni zdro­wia. Dziew­czy­na przy­pusz­cza, że w du­żej mie­rze za­wdzię­cza to te­ra­pii zwa­nej tech­ni­ką Bo­we­na. (…) Tom Bo­wen opra­co­wał swo­ja te­ra­pię, kie­dy zaj­mo­wał się le­cze­niem ura­zów oraz bó­lów ostrych i prze­wle­kłych u miej­sco­wych spor­tow­ców, przy­ja­ciół i człon­ków ro­dzi­ny w oko­li­cach Ge­elong w Au­stra­lii, gdzie miesz­kał. Me­to­dą prób i błę­dów, w znacz­nym stop­niu dzię­ki in­tu­icji udo­sko­na­lił pro­ste ru­chy i ro­lo­wa­nie skó­ry, któ­re te­ra­peu­ta po­słu­gu­ją­cy się...
Czytaj dalej
M. Rojek, Uzdrawiacz 08.2015, 8(297): Tech­ni­ka stwo­rzo­na przez Au­stra­lij­czy­ka To­ma Bo­we­na w XX wie­ku zo­sta­ła uzna­na za jed­ną z naj­bar­dziej sku­tecz­nych, ho­li­stycz­nych me­tod lecz­ni­czych na świe­cie. Od 40 lat prak­ty­ku­je się ją w 35 kra­jach świa­ta, m.in. w No­wej Ze­lan­dii, Po­łu­dnio­wej Afry­ce, Sta­nach Zjed­no­czo­nych, w Wiel­kiej Bry­ta­nii i wie­lu in­nych pań­stwach eu­ro­pej­skich. Pierw­szą Pol­ką, któ­ra zdo­by­ła dy­plom Au­stra­lij­skiej Aka­de­mii Te­ra­pii Bo­we­na, jest Han­na Opi­ła z Po­zna­nia, Po­znań­ska pre­kur­sor­ka zaj­mu­je się pra­cą te­ra­peu­tycz­ną oraz or­ga­ni­zo­wa­niem kur­sów Bow­tech. Jest au­tor­ką roz­dzia­łu po­świę­co­ne­go Tech­ni­ce Bo­we­na opu­bli­ko­wa­ne­go w trze­cim to­mie...
Czytaj dalej
E. Deren , Wróżka 12.2014: „Ma­saż, nie ma­saż. De­li­kat­ny ucisk nie po­bu­dza mię­śni… Ale wy­sy­ła prze­kaz do mó­zgu i uru­cha­mia na­tu­ral­ne mo­ce uzdra­wia­ją­ce. To dla­te­go te­ra­pia Bo­we­na po­ma­ga, gdy kon­wen­cjo­nal­ne me­to­dy le­cze­nia za­wo­dzą. O te­ra­pii me­to­dą Bo­we­na po raz pierw­szy usły­sza­łam od zna­jo­mej. Kil­ka za­bie­gów, po­le­ga­ją­cych na de­li­kat­nym uci­sku wy­bra­nych miejsc na cie­le, uwol­ni­ło ją od bó­lu bar­ku, któ­ry nę­kał ją od ro­ku. I po­wo­do­wał bez­sen­ność. Wcze­śniej oka­zał się opor­ny na se­rię kla­sycz­nych za­bie­gów fizykote­ra­pii oraz środ­ki prze­ciw­bó­lo­we. W Ka­to­wi­cach, pod­czas im­pre­zy po­świę­co­nej me­dy­cy­nie na­tu­ral­nej, mia­łam oka­zję zo­ba­czyć...
Czytaj dalej
O czym lekarze Ci nie powiedzą 5(7),9-10/2014: „Hen­ry Wyn­dham, pre­zes do­mu au­kcyj­ne­go So­the­by, przez pół ro­ku cier­piał na do­kucz­li­we bó­le ple­ców – gdy za­wio­dły wszyst­kie zna­ne mu me­to­dy le­cze­nia, mógł już li­czyć tyl­ko na cu­d. (…) Przy wzro­ście nie­mal dwóch me­trów Hen­ry Wyn­dham przy­wykł do oka­zjo­nal­ne­go kłu­cia w ple­cach. Ale w koń­cu ból stał się nie­zno­śny i nie ustę­po­wał przez sześć mie­się­cy. Dy­sko­pa­tia, jak­że czę­sta o lu­dzi star­szych, spo­wo­do­wa­ła u 59-let­nie­go Hen­ry­’e­go rwę kul­szo­wą, a me­dy­cy­na kon­wen­cjo­nal­na ofe­ru­je na tym po­lu nie­wie­le, oprócz cie­płych okła­dów, od­po­czyn­ku,...
Czytaj dalej
1 2 3 4 5

Aktualności Bowen

Kursy Techniki Bowena w promocyjnej cenie – wydłużona promocja!
21/10/2020
Rekomendacje Bowen Polska dotyczące pracy terapeutycznej
30/09/2020
Kursy podyplomowe – moduł 12
30/09/2020
Kursy PTC
25/09/2020
Kursy anatomii i fizjologii w Gdańsku
21/09/2020

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów