Prasa

M. Markiewicz, Praktyczna fizjoterapia&rehabilitacja 04.2017: „Tech­ni­ka Bo­we­na to sys­tem le­cze­nia sto­so­wa­ny w ce­lu przy­wró­ce­nia rów­no­wa­gi we­wnętrz­ne­jor­ga­ni­zmu. Na­le­ży ona do tech­nik oste­opa­tycz­nych. W swo­jej kon­cep­cji opie­ra się na fun­da­men­tal­nych za­sa­dach fi­zjo­lo­gii, z któ­rych naj­waż­niej­sza mó­wi o na­tu­ral­nych zdol­no­ściach ludz­kie­go cia­ła słu­żą­cych do au­to­re­gu­la­cji ustro­ju. Za­da­niem tech­niki Bo­we­na jest przy­wró­ce­nie swo­bo­dy ru­chu tka­nek i pły­nów ustro­jo­wych po­przez ma­nu­al­ne od­dzia­ły­wa­nie na tkan­kę łącz­ną oraz po­bu­dze­nie w ten spo­sób po­ten­cja­łu sa­mo­lecz­ni­cze­go or­ga­ni­zmu. (…)”
Czytaj dalej
Charlotte Meerman, Tłumaczenie Bowen Hands, June 2014: Mo­cze­nie noc­ne jest bar­dzo zło­żo­nym pro­ble­mem któ­ry mo­że zo­stać wy­wo­ła­ny za­rów­no przez czyn­ni­ki emo­cjo­nal­ne, psy­chicz­ne i roz­wo­jo­we. Jak wspo­mnia­no w pierw­szej czę­ści te­go ar­ty­ku­łu, jest wie­le teo­rii wska­zu­ją­cych przy­czy­ny mo­cze­nia noc­nego włą­cza­jąc za­bu­rze­nia snu, nie­doj­rza­łość ukła­du ner­wo­we­go, ma­ły roz­miar pę­che­rza, die­ta, stre­so­ry emo­cjo­nal­ne, za­bu­rze­nia neu­rop­sy­cho­lo­gicz­ne, ge­ne­ty­kę, anor­mal­ne za­cho­wa­nia jelit/pę­che­rza, za­bu­rze­nia rów­no­wa­gi hor­mo­nal­nej czy che­micz­nej, wa­dy wro­dzo­ne, scho­rze­nia, nie­wy­ci­szo­ne odru­chy pry­mi­tyw­ne. W więk­szo­ści przy­pad­ków na mo­cze­nie noc­ne skła­da się wie­le...
Czytaj dalej
Charlotte Meerman, Tłumaczenie Bowen Hands, March 2014: Na­zy­wam się Char­lot­te Me­er­man od 2008 ro­ku je­stem te­ra­peu­tą Tech­ni­ki Bo­we­na. Po­cho­dzę z Ho­lan­dii jed­nak od 1988 ro­ku miesz­kam w Bun­da­berg QLD, gdzie do­szka­lam się z Te­ra­pii Bo­we­na. Mo­cze­nie noc­ne jest krę­pu­ją­cym, nie­po­ko­ją­cym i wsty­dli­wym pro­ble­mem, któ­re mo­że mieć du­ży wpływ na pew­ność sie­bie dziec­ka. Pro­blem ten do­ty­czy od­po­wied­nio: 20-30% 5-lat­ków, 8-15% 7-lat­ków, 5-7% 10-lat­ków oraz 1-2% 15-lat­ków. 0,5-1% w wie­lu 18 lat, ma pro­blem z mo­cze­niem noc­nym. Płeć tak­że mo­że być czyn­ni­kiem – pro­blem ten...
Czytaj dalej
Pauline Senior, Tłumaczenie Bowen Hands, March 2015: W 1984 ro­ku, zwy­cię­ski por­tret mo­jej cór­ki miał szan­sę zna­leźć się w Ka­len­da­rzu Phi­lips Child He­alth. Iro­nicz­nie, rok póź­niej ten sam fo­to­graf nie był w sta­nie roz­po­znać Kel­ly przez efek­ty „ta­jem­ni­czej cho­ro­by” któ­ra ją do­tknę­ła. To wła­śnie te­go dnia, dzię­ki ob­ser­wa­cji fo­to­gra­fa, roz­po­czę­łam mo­je wła­sne ba­da­nia i po­szu­ki­wa­nia. W koń­cu, ze­bra­łam na ty­le od­wa­gi aby ze­rwać z or­to­dok­syj­nym sche­ma­tem po­da­wa­nia le­ków od wie­lu le­ka­rzy i spe­cja­li­stów bo­wiem za­uwa­ży­łam, że by­ło to głów­ne źró­dło cho­ro­by mo­jej cór­ki. Ja­ko że mo­ja...
Czytaj dalej
O czym lekarze Ci nie powiedzą, 5(13),9-10/2015: „(…) Po upad­ku z mu­ru Jes­si­ce Wil­lard nie da­wa­no szans na prze­ży­cie no­cy. Po­mi­mo to odzy­ska­ła przy­tom­ność, a obec­nie wra­ca do pet­ni zdro­wia. Dziew­czy­na przy­pusz­cza, że w du­żej mie­rze za­wdzię­cza to te­ra­pii zwa­nej tech­ni­ką Bo­we­na. (…) Tom Bo­wen opra­co­wał swo­ja te­ra­pię, kie­dy zaj­mo­wał się le­cze­niem ura­zów oraz bó­lów ostrych i prze­wle­kłych u miej­sco­wych spor­tow­ców, przy­ja­ciół i człon­ków ro­dzi­ny w oko­li­cach Ge­elong w Au­stra­lii, gdzie miesz­kał. Me­to­dą prób i błę­dów, w znacz­nym stop­niu dzię­ki in­tu­icji udo­sko­na­lił pro­ste ru­chy i ro­lo­wa­nie skó­ry, któ­re te­ra­peu­ta po­słu­gu­ją­cy się...
Czytaj dalej
M. Rojek, Uzdrawiacz 08.2015, 8(297): Tech­ni­ka stwo­rzo­na przez Au­stra­lij­czy­ka To­ma Bo­we­na w XX wie­ku zo­sta­ła uzna­na za jed­ną z naj­bar­dziej sku­tecz­nych, ho­li­stycz­nych me­tod lecz­ni­czych na świe­cie. Od 40 lat prak­ty­ku­je się ją w 35 kra­jach świa­ta, m.in. w No­wej Ze­lan­dii, Po­łu­dnio­wej Afry­ce, Sta­nach Zjed­no­czo­nych, w Wiel­kiej Bry­ta­nii i wie­lu in­nych pań­stwach eu­ro­pej­skich. Pierw­szą Pol­ką, któ­ra zdo­by­ła dy­plom Au­stra­lij­skiej Aka­de­mii Te­ra­pii Bo­we­na, jest Han­na Opi­ła z Po­zna­nia, Po­znań­ska pre­kur­sor­ka zaj­mu­je się pra­cą te­ra­peu­tycz­ną oraz or­ga­ni­zo­wa­niem kur­sów Bow­tech. Jest au­tor­ką roz­dzia­łu po­świę­co­ne­go Tech­ni­ce Bo­we­na opu­bli­ko­wa­ne­go w trze­cim to­mie...
Czytaj dalej
1 2 3 4 5

Aktualności Bowen

Moduł 3+4 w Gdyni
20/04/2021
Kurs pierwszej pomocy – zaawansowany – on-line
11/04/2021
Kursy PTC
06/04/2021
Moduł 8 w Lublinie
29/03/2021
Egzamin w Lublinie
24/03/2021

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów