Strefa Pacjenta

Opinie pacjentów

Zespół Sotosa i padaczka

Mój 3 let­ni syn od po­nad ro­ku uczęsz­cza na te­ra­pię techn­ni­ka Bo­we­na. Ma on stwier­dzo­ną cho­ro­bę ge­ne­tycz­ną Ze­spół So­to­sa oraz pa­dacz­kę ob­ja­wo­wą. Ze­spół ten ob­ja­wia się głów­nie opóź­nie­niem psy­cho­ru­cho­wym. Do cza­su kie­dy nie cho­dził na za­bie­gi to mó­wił po­je­dyn­cze sy­la­by -ba,...

Alergia, udar

Dzię­ki sys­te­ma­tycz­nym za­bie­gom Tech­ni­ką Bo­we­na ustą­pi­ła aler­gia, a już od pierw­sze­go tak­że ata­ki ast­my. Na­stą­pi­ła rów­nież po­pra­wa ja­ko­ści ży­cia cho­rej po uda­rze. Ch­cia­ła­bym tą dro­gą po­dzię­ko­wać in­struk­to­rom tech­ni­ki Bo­we­na za zor­ga­ni­zo­wa­nie kur­sów w Pol­sce i umoż­li­wie­nie nam, Po­la­kom, le­cze­nia...

Bezsenność

Za­bie­gi ko­rzyst­nie wpły­nę­ły na sfe­rę emo­cjo­nal­ną, a w kon­se­kwen­cji ustą­pi­ły pro­ble­my ze snem. Od kil­ku­na­stu lat cier­pia­łam na bez­sen­ność. Po­wo­dem był sil­ny stres wy­wo­ła­ny splo­tem bar­dzo nie­ko­rzyst­nych dla mnie zda­rzeń. Za­sy­pia­łam cią­gle o 4-tej ra­no, a na­wet nie­jed­no­krot­nie...

Ból barku

Już po pierw­szym spo­tka­niu Pa­cjent­ka od­czu­ła WYRAŹNĄ ulgę – ból ze­lżał. Mał­go­rza­ta lat 65 Scho­rze­nia: ast­ma oskrze­lo­wa, scho­rze­nie sta­wu bar­ko­wo­-ra­mien­ne­go, re­fluks żo­łąd­ko­wy O te­ra­pii me­to­dą Bo­we­na usły­sza­łam od zna­jo­mej we wrze­śniu ubie­głe­go ro­ku. Zmę­czo­na...

Jajniki policystyczne

Te­ra­pia za­stą­pi­ła le­cze­nie hor­mo­nal­ne. Je­stem stu­dent­ką i mam 20 lat. Cho­ro­wa­łam na po­li­cy­stycz­ne jaj­ni­ki ok 5 lat. Le­kar­ka prze­pi­sy­wa­ła mi hor­mo­ny przez pra­wie ca­ły okres cho­ro­by. Po nich nie czu­łam się do­brze i mo­je cia­ło by­ło na­brzmia­łe od wo­dy. Praw­do­po­dob­nie wła­śnie...

Stopy końsko-szpotawe

Nie­sa­mo­wi­te efek­ty po za­sto­so­wa­niu te­ra­pii Tech­ni­ką Bo­we­na u dzie­ci. Da­wi­dek uro­dzo­ny 30.10.2010 r. Pro­blem: pro­blem z cho­dze­niem i pra­wi­dło­wą po­sta­wą w 2012 ro­ku Da­wi­dek, ur. 30.10.2010r. Przez ca­ły swój roz­wój nie bu­dził żad­nych za­strze­że­ni ani ze stro­ny me­dycz­nej ani z mo­ich...

Nerwica lękowa

Po­pra­wa sa­mo­po­czu­cia w aspek­cie fi­zycz­nym i psy­chicz­nym. Imię: Mar­ce­la Wiek: 27 Pro­blem: neu­ral­gia mię­dzy­że­bro­wa, ner­wi­ca lę­ko­wa (do­dat­ko­wo stres zwią­za­ny z nie­peł­no­spraw­nym dziec­kiem) Po raz pierw­szy o me­to­dzie Bo­we­na do­wie­dzia­łam się od Pa­na Pio­tra Haw­ry­lu­ka. Sko­rzy­sta­łam...

Nowotwór piersi

Po­pra­wa sta­nu zdro­wia pa­cjent­ki z no­wo­two­rem pier­si. Imię: Bo­że­na Pro­blem: no­wo­twór pier­si W ma­ju te­go ro­ku zdia­gno­zo­wa­no u mnie no­wo­twór zło­śli­wy pier­si. Po za­bie­gu ma­stek­to­mii za­pla­no­wa­ną mia­łam che­mio­te­ra­pię. Pierw­szą che­mię mia­łam na po­cząt­ku lip­ca. Po każ­dej...

Prostata

Sku­tecz­ność te­ra­pii po­par­ta ba­da­nia­mi. Imię: Krzysz­tof Wiek: 73 la­ta Przy­pa­dek opi­sa­ny przez żo­nę pa­cjen­ta, któ­ra zo­sta­ła stu­dent­ką Tech­ni­ki Bo­we­na Eme­ry­to­wa­ny le­karz jesz­cze ak­tyw­ny za­wo­do­wo Za­in­te­re­so­wa­nia: My­śli­stwo, spa­ce­ry z psem, sport. Nad­ci­śnie­nie, pro­ble­my kar­dio­lo­gicz­ne(1998r),...

Trzustka, migrena

Bo­ga­ty wa­chlarz od­czuć Pa­cjent­ki, po­cząw­szy od mro­wie­nia, po­przez pul­so­wa­nie, aż do wra­że­nia lek­kie­go szczy­pa­nia i bul­go­ta­nia w żo­łąd­ku. In­ten­syw­nie prze­ko­ny­wa­na przez sio­strę, po­sta­no­wi­łam sko­rzy­stać z te­ra­pii tech­ni­ką Bo­we­na. Mi­mo, że by­łam scep­tycz­na co do re­zul­ta­tów uzdra­wia­ją­cych, w sierp­niu br. po­je­cha­łam do Ru­mii do pa­ni...
1 13 14 15