Bez skalpela i pigułki. Holistyczna terapia Techniką Bowena

K. Paszkiewicz , Hipoalergiczni, 02.07.2014:

„Przy­zwy­cza­je­ni do szpi­ko­wa­nia się le­ka­mi przy każ­dej do­le­gli­wo­ści, nie zda­je­my so­bie spra­wy z te­go, że zwal­cza­my je­dy­nie ob­ja­wy cho­rób. Punk­to­we po­dej­ście do pro­ble­mów ze zdro­wiem jest pod­sta­wą me­dy­cy­ny kon­wen­cjo­nal­nej. Czę­sto jed­nak isto­ta spra­wy tkwi w tym, co tra­pi nasz umysł i ca­ły or­ga­nizm. O ca­ło­ścio­wym, ho­li­stycz­nym po­dej­ściu do me­dy­cy­ny i tym, jak tru­dy co­dzien­ne­go ży­cia mo­gą wpły­wać na stan ca­łe­go na­sze­go cia­ła opo­wia­da ma­gi­ster fi­zjo­te­ra­pii Ma­te­usz Mar­kie­wicz”.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów