Strefa Pacjenta

Opinie pacjentów

Reumatoidalne Zapalenie Stawów

Ma­rio­la, 52 la­ta. Od 27 lat cho­ru­ję na RZS (Reu­ma­to­idal­ne Za­pa­le­nie Sta­wów) Przez RZS mo­je ru­chy są bar­dzo ogra­ni­czo­ne, cięż­ko jest mi wy­ko­ny­wać naj­prost­sze czyn­no­ści, ta­kie jak podnie­sie­nie rąk go gó­ry lub przed sie­bie czy cho­dze­nie po scho­dach....

Silny refluks u 4-miesiecznego dziecka

Te­ra­pia Bo­we­na po­mo­gła na­szej wów­czas 4 mie­sięcz­nej Ha­ni. Zma­ga­li­śmy się z re­fluk­sem, któ­ry po­wo­do­wał chlu­sta­ją­ce ule­wa­nia. Na pierw­szą wi­zy­tę przy­szli­śmy, gdy Ha­nia do­dat­ko­wo mia­ła ka­tar. Po pierw­szym spo­tka­niu ka­taru nie by­ło, po 4 skoń­czy­ły się ule­wa­nia. Po­mi­mo po­cząt­ko­wo...

Bóle kręgosłupa szyjnego i kolan

Mam 60 lat i od dłuż­sze­go cza­su bo­ry­ka­łam się z bó­la­mi krę­go­słu­pa szyj­ne­go oraz bó­la­mi nóg, a w szcze­gól­no­ści ko­lan. Roż­ne te­ra­pie po­ma­ga­ły tyl­ko chwi­lo­wo aż zna­la­złam ga­bi­net, w Sz­cze­ci­nie gdzie wy­ko­nu­je się za­bie­gi me­to­da Bo­we­na. Po­sta­no­wi­łam...

Narośl pod kością obojczykową

Ch­ce sie po­dzie­lić mo­im do­świad­cze­niem z me­to­dą Bo­we­na. Mo­że ktoś miał po­dob­ny pro­blem i po­trze­bu­je po­mo­cy ? Od pię­ciu lat ra­no po wsta­niu z łóż­ka pod ko­ścią oboj­czy­ko­wa po­ja­wia­ła sie zmia­na wiel­ko­ści jaj­ka lub śliw­ki ....

Bóle zwyrodnieniowe stawów, kręgosłupa i karku

Ewa, 64 la­ta. Na spo­tka­niu to­wa­rzy­skim do­wie­dzia­łam sie o za­bie­gach prze­pro­wa­dza­nych me­to­da Bo­we­na.  Po­nie­waż od wie­lu lat „wal­czę” z kil­ko­ma do­le­gli­wo­ścia­mi (dłu­go i z kiep­skim skut­kiem sto­so­wa­łam za­le­ce­nia le­ka­rzy), po­sta­no­wi­łam sko­rzy­stać z tej­że me­to­dy. Od koń­ca kwiet­nia cho­dzę na za­bie­gi...

Niegojąca się rana nogi, napadowe bóle głowy

Ali­na, Po­znań, lat 84. Mo­je od­czu­cia po udzie­la­niu mi po­mo­cy przez p. Do­ro­tę Hu­bert: 1. Za­czę­ła mi się go­ić ra­na na pra­wej no­dze (za­krze­py ży­la­ko­we i owrzo­dze­nie), któ­rą le­czy­łam do­tąd bez­sku­tecz­nie od 4 lat u le­ka­rzy róż­nych spe­cjal­no­ści,...

Neuroborelioza

Mo­ja cho­ro­ba za­cze­ła sie 10 lat te­mu, poł ro­ku po uką­sze­nu przez klesz­cza. Dia­gno­za by­ła ta­ka że to bo­re­lio­za lub ra­czej neuorobo­re­lio­za (kom­plet in­fek­cji od­klesz­czo­wych z Bar­to­nel­lą na cze­le). Za­nim jed­nak pa­dła od­by­łem dwie ho­spi­ta­li­za­cje, zro­bi­łem ma­sę...

Cukrzyca i bóle stawowe

Je­stem 46 let­nią ko­bie­tą. Z me­to­da Bo­we­na pierw­szy raz ze­tknę­łam się po­szu­ku­jąc na fo­rach in­ter­ne­to­wych ja­kiejś te­ra­pii, któ­ra po­mo­gła­by mi zli­kwi­do­wać ogól­ny ból sta­wów ra­mion, ko­lan oraz po­ko­nać ogra­ni­cze­nia ru­cho­we. Prze­pro­wa­dzo­ne wcze­śniej ba­da­nia wy­klu­czy­ły...

Narządy rodne

Na­zy­wam się Re­na­ta i mam 43 la­ta. Obec­nie miesz­kam w Lu­bli­nie. W mar­cu 2013 ro­ku prze­szłam ope­ra­cję gi­ne­ko­lo­gicz­ną. Mia­łam 13-cen­ty­me­tro­we tor­bie­le na jaj­ni­kach, mię­śnia­ki na ma­ci­cy oraz spo­re po­li­py na in­nych or­ga­nach rod­nych. Ope­ra­cja prze­bie­gła po­myśl­nie, jed­nak już w na­stęp­nym...

Zespół Sotosa i padaczka

Mój 3 let­ni syn od po­nad ro­ku uczęsz­cza na te­ra­pię techn­ni­ka Bo­we­na. Ma on stwier­dzo­ną cho­ro­bę ge­ne­tycz­ną Ze­spół So­to­sa oraz pa­dacz­kę ob­ja­wo­wą. Ze­spół ten ob­ja­wia się głów­nie opóź­nie­niem psy­cho­ru­cho­wym. Do cza­su kie­dy nie cho­dził na za­bie­gi to mó­wił po­je­dyn­cze...

Alergia, udar

Dzię­ki sys­te­ma­tycz­nym za­bie­gom Tech­ni­ką Bo­we­na ustą­pi­ła aler­gia, a już od pierw­sze­go tak­że ata­ki ast­my. Na­stą­pi­ła rów­nież po­pra­wa ja­ko­ści ży­cia cho­rej po uda­rze. Ch­cia­ła­bym tą dro­gą po­dzię­ko­wać in­struk­to­rom tech­ni­ki Bo­we­na za zor­ga­ni­zo­wa­nie kur­sów w Pol­sce i umoż­li­wie­nie nam, Po­la­kom,...

Bezsenność

Za­bie­gi ko­rzyst­nie wpły­nę­ły na sfe­rę emo­cjo­nal­ną, a w kon­se­kwen­cji ustą­pi­ły pro­ble­my ze snem. Od kil­ku­na­stu lat cier­pia­łam na bez­sen­ność. Po­wo­dem był sil­ny stres wy­wo­ła­ny splo­tem bar­dzo nie­ko­rzyst­nych dla mnie zda­rzeń. Za­sy­pia­łam cią­gle o 4-tej ra­no, a na­wet nie­jed­no­krot­nie...
1 7 8 9 10