Cennik pomocy terapeutycznych

Zakupów dokonywać mogą jedynie studenci i terapeuci techniki Bowena. Za­mó­wio­ne to­wa­ry wy­sy­ła­my paczkomatem, ewentualnie pocz­tą lub ku­rie­rem. Do każ­dej pacz­ki do­łą­cza­my pa­ra­gon fi­skal­ny (wy­mo­gi prze­pi­sów o VAT), je­śli za­ma­wia­ją­cy ży­czy so­bie fak­tu­rę VAT, pro­szę to zgło­sić od ra­zu przy skła­da­niu za­mó­wie­nia. Jest moż­li­wość za­żą­da­nia fak­tu­ry póź­niej, ale wte­dy trze­ba ode­słać pa­ra­gon do biu­ra.

Cen­nik

  • ulot­ki 100 sztuk (język polski) = 16 zł
  • ulot­ki 100 sztuk (język angielski) = 25 zł
  • ulot­ki 100 sztuk (język ukraiński) = 25 zł
  • dłu­go­pis z lo­go Bow­tech = 4 zł
  • ban­da­że sa­mo­przy­lep­ne 7,5 cm / 4,5 m = 25 zł
  • ban­da­że sa­mo­przy­lep­ne 5 cm / 4,5 m = 20 zł
  • ze­staw HALUX: IODEX+siar­czan ma­gne­zu­+gu­ma do ćwi­cze­ń+in­struk­cja = 30 zł
  • ręcznik z lo­go Bow­tech = 42 zł (prosimy o kontakt z biurem przed zakupem)

Za­mó­wie­nia przyj­mu­je­my ma­ilem na ad­res: biu­ro­@bo­wen­pol­ska.pl. Po otrzy­ma­niu ma­ila z po­twier­dze­niem za­mó­wie­nia prosimy o wpłatę podanej kwoty na kon­to:

BOWTECH Theoklitos Tsallos – bank PKO BP SA

58 1020 4027 0000 1102 1086 0718

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów