Zanim przyjdziesz na zabieg

Każ­dy Pa­cjent ma wie­le py­tań przed roz­po­czę­ciem te­ra­pii Tech­ni­ką Bo­we­na. Na nie­któ­re z nich od­po­wia­da­my od ra­zu. Po­zo­sta­łe wąt­pli­wo­ści roz­wie­ją na­si Te­ra­peu­ci pod­czas spo­tkań te­ra­peu­tycz­nych w ga­bi­ne­tach.

1. Czym się kie­ro­wać przy wy­bo­rze Te­ra­peu­ty?

  • Miej­sce – Te­ra­peu­ty na­le­ży szu­kać naj­bli­żej swo­je­go miej­sca za­miesz­ka­nia, że­by jak naj­mniej po­dró­żo­wać i móc re­gu­lar­nie ko­rzy­stać z za­bie­gów, prze­cięt­nie raz w ty­go­dniu.
  • Wia­ry­god­ność i umie­jęt­no­ści – Wszy­scy Te­ra­peu­ci wi­docz­ni na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej zda­li eg­za­min i speł­ni­li po­zo­sta­łe wa­run­ki for­mal­ne, są zwe­ry­fi­ko­wa­ni (m.in. od­by­li obo­wiąz­ko­we okre­so­we po­wtór­ki) i pod wzglę­dem umie­jęt­no­ści wy­ko­na­nia te­ra­pii są god­ni po­le­ce­nia. Po­nad­to Te­ra­peu­ci, któ­rzy są człon­ka­mi Sto­wa­rzy­sze­nia Bow­tech Pol­ska zo­bo­wią­za­ni są do prze­strze­ga­nia ko­dek­su etycz­ne­go i pod­le­ga­ją do­dat­ko­wej „kon­tro­li”. STRONA STOWARZYSZENIA
  • Sto­pień za­awan­so­wa­nia – Te­ra­peu­ci „za­awan­so­wa­ni” z jed­ną gwiazd­ką, to ta­cy, któ­rzy od­by­li szko­le­nie SPB1, czy­li nauczy­li się pro­ce­dur ob­ję­tych pro­gra­mem te­go szko­le­nia. Pro­ce­du­ry te  sto­su­je się w nie­któ­rych scho­rze­niach prze­wle­kłych, ale nie wcze­śniej niż po ok. 10-tym za­bie­gu. Pro­ce­du­ry mi­strzow­skie (SPB2) sto­su­je się jesz­cze póź­niej. Tak więc ilość 'gwiaz­dek’ przy na­zwi­sku (lub ich brak) nie wska­zu­je jed­no­znacz­nie na po­ziom do­świad­cze­nia da­ne­go Te­ra­peu­ty.
  • Kosz­ty – nie ma jed­no­li­tych cen, każ­dy Te­ra­peu­ta ma swo­ją po­li­ty­kę ce­no­wą, za­leż­ną od re­gio­nu w ja­kim pra­cu­je i od wła­sne­go po­dej­ścia.

2. Kie­dy są wi­docz­ne re­zul­ta­ty?

Sto­pień po­pra­wy i tem­po za­le­ży od in­dy­wi­du­al­nych pre­dys­po­zy­cji da­ne­go or­ga­ni­zmu. U jed­nych re­zul­ta­ty by­wa­ją za­uwa­żal­ne już po pierw­szej wi­zy­cie, dla in­nych na­to­miast po­trzeb­nych jest kil­ka lub kil­kanaście wi­zyt, aby upo­rać się z do­le­gli­wo­ścia­mi. Zna­ko­mi­ta więk­szość pa­cjen­tów od­czu­wa zna­czą­cą po­pra­wę sta­nu zdro­wia już po 2-3 za­bie­gach.

3. Ile za­bie­gów po­trze­ba, że­by po­mo­gło?

W Tech­ni­ce Bo­we­na nie moż­na okre­ślić opty­mal­nej ilo­ści za­bie­gów. Każ­dy or­ga­nizm ma in­dy­wi­du­al­ne pre­dys­po­zy­cje do pod­da­nia się tej te­ra­pii, re­agu­je w swo­im wła­snym tem­pie i wg wła­snych prio­ry­te­tów. Nie ma prak­tycz­nie żad­nej za­leż­no­ści mię­dzy ilo­ścią do­le­gli­wo­ści, ro­dza­jem scho­rzeń, czy stop­niem ich za­awan­so­wa­nia, a tem­pem i za­kre­sem po­pra­wy sta­nu zdro­wia na sku­tek za­bie­gów Bo­we­na. Tak więc trze­ba spró­bo­wać kil­ku za­bie­gów, by się prze­ko­nać o ich sku­tecz­no­ści u te­go kon­kret­ne­go pa­cjen­ta. Sta­ty­sty­ka mó­wi, że zna­ko­mi­ta więk­szość pa­cjen­tów od­czu­wa zna­czą­cą po­pra­wę sta­nu zdro­wia po 2 – 3 se­sjach.

4. Jak czę­sto ko­rzy­stać z te­ra­pii?

Se­sje te­ra­peu­tycz­ne wy­ko­nu­je się co 5 – 10 dni. Op­ty­mal­nie raz w ty­go­dniu.

5. Ja­kie są prze­ciw­ska­za­nia?

Nie ma prze­ciw­ska­zań do sto­so­wa­nia Tech­ni­ki Bo­we­na.

6. Czy rów­no­le­gle z Tech­ni­ką Bo­we­na moż­na ko­rzy­stać z in­nych spo­so­bów le­cze­nia?

  • Pod­czas za­bie­gów Tech­ni­ką Bo­we­na nie wol­no jed­no­cze­śnie sto­so­wać in­nych te­ra­pii:  ma­nu­al­nych (ma­saż, re­flek­so­lo­gia, shiat­su itp.), aku­punk­tu­ry, te­ra­pii ener­ge­tycz­nych, fizykote­ra­pii (cie­pło, zim­no, prąd, po­le ma­gne­tycz­ne itp.). Je­śli pa­cjent chce lub mu­si sko­rzy­stać z ww za­bie­gów, to mi­ni­mal­ny od­stęp po­wi­nien wy­no­sić 4 dni przed za­bie­giem Bo­we­na i 5 dni po.
  • Nie ma prze­ciw­wska­zań do wy­ko­ny­wa­nia ćwi­czeń fi­zycz­nych, wręcz nie­któ­re są za­le­ca­ne, by po­głę­bić i przy­śpie­szyć efekt te­ra­peu­tycz­ny. In­dy­wi­du­al­nie do­bra­ne przez fi­zjo­te­ra­peu­tę ćwi­cze­nia ki­ne­zy­te­ra­peu­tycz­ne, uwzględ­nia­ją­ce po­trze­by i ogra­ni­cze­nia pa­cjen­ta bar­dzo wspo­ma­ga­ją pro­ces lecz­ni­czy. Z tym za­strze­że­niem, że nie bę­dą one wy­ko­ny­wa­ne w dzień za­bie­gu oraz, że nie bę­dą zbyt wy­sił­ko­we, nadmier­nie ob­cią­ża­ją­ce cho­re sta­wy lub gru­py mię­śni.
  • Le­ki nie wy­wie­ra­ją wpły­wu na dzia­ła­nie Tech­ni­ki Bo­we­na, uwa­ża się na­to­miast, że te­ra­pia wzmac­nia dzia­ła­nie le­ków i zwięk­sza ich wch­ła­nia­nie przez or­ga­nizm.
  • Ra­cjo­nal­ne od­ży­wia­nie się, sto­so­wa­nie ziół i su­ple­men­tów, zwłasz­cza pro­fe­sjo­nal­nie do­bra­nych we­dług po­trzeb da­ne­go pa­cjen­ta, bar­dzo wspo­ma­ga sku­tecz­ność te­ra­pii, a jed­no­cze­śnie wy­dłu­ża czas pra­cy or­ga­ni­zmu.

7. Jak przy­go­to­wać się do za­bie­gu?

Za­bie­gi Bo­we­na ro­bi­my przez cien­ką odzież, naj­le­piej ba­weł­nia­ną (mięk­ka, luź­na i nie śli­ska). Do­brze jest więc wziąć ze so­bą T-shirt i le­gin­sy na prze­bra­nie. Do za­bie­gu na­le­ży zdjąć bu­ty, oku­la­ry i wszyst­ko, co mo­że uwie­rać lub prze­szka­dzać (pa­sek od spodni, na­szyj­ni­ki i łań­cusz­ki, za­war­tość kie­sze­ni). Pa­cjent­ki ma­ją­ce cia­sno za­pię­ty biu­sto­nosz, mo­gą zo­stać po­pro­szo­ne o je­go od­pię­cie, by umoż­li­wić pra­cę na mię­śniach grzbie­tu. Za­chę­ca­my do dba­nia o hi­gie­nę oso­bi­stą, nie tyl­ko przed za­bie­giem :). Pod­czas za­bie­gu wy­łą­cza­my te­le­fo­ny ko­mór­ko­we (rów­nież wi­bra­cję).

8. Czy są ja­kieś szcze­gól­ne za­le­ce­nia po za­bie­gu?

Pro­ce­sy na­praw­cze, za­po­cząt­ko­wa­ne przez or­ga­nizm pod­czas za­bie­gu, tr­wa­ją przez kil­ka dni. Dla­te­go też nie na­le­ży sto­so­wać in­nych te­ra­pii mo­gą­cych za­kłó­cić pra­cę or­ga­nizmu (patrz punkt 6. 1). W dzień za­bie­gu nie sto­su­je­my ćwi­czeń, je­dy­nie wska­za­ny jest spa­cer i nie prze­by­wa­nie w jed­nej po­zy­cji dłu­żej niż pół go­dzi­ny (nie na­le­ży np. dłu­go sie­dzieć przed te­le­wi­zo­rem, czy przy kom­pu­te­rze). Ćwi­cze­nia fi­zycz­ne wy­ko­nu­je­my od na­stęp­ne­go dnia po za­bie­gu.

Bar­dzo wska­za­ne jest sta­łe po­pi­ja­nie wo­dy nie­ga­zo­wa­nej, któ­re wspo­ma­ga pro­ce­sy oczysz­cza­nia or­ga­ni­zmu.

Waż­nym ele­men­tem jest uzbro­je­nie się w cier­pli­wość i da­nie cza­su or­ga­ni­zmo­wi na do­ko­na­nie zmian. Cza­sem war­to wspo­móc go zmia­ną try­bu ży­cia (wię­cej wy­po­czyn­ku), fa­cho­wo do­bra­ną die­tą i su­ple­men­ta­cją.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów