Metody terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji powięziowych

W 2015 ro­ku na­kła­dem wy­daw­nic­twa Edra Ur­ban & Part­ner uka­za­ła się pu­bli­ka­cja pt. Me­to­dy te­ra­pii ma­nu­al­nej w le­cze­niu dys­funk­cji po­wię­zio­wych. Jest to pra­ca zbio­ro­wa pod re­dak­cją Le­ona Cha­itow tłu­ma­czo­na z j. an­giel­skie­go, któ­ra za­wie­ra bar­dzo in­te­re­su­ją­cy, choć krót­ki ar­ty­kuł po­świę­co­ny Tech­ni­ce Bo­we­na.

In­for­ma­cje do­ty­czą­ce pu­bli­ka­cji są do­stęp­ne na stro­nie wy­daw­nic­twa El­se­vier – ZOBACZ.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów