Strefa Pacjenta

Opinie pacjentów

Ból pleców

Jestem pacjentem z nadmiernym wygięciem kręgosłupa w odcinku piersiowym, czyli hiperkifozą. Od lat słyszę, że się garbię. Problem pogłębia fakt, że pracuję przy komputerze, co sprzyja nieprawidłowej postawie. W wieku 28 lat pojawiły się dolegliwości bólowe utrudniające...

Kontuzja kolana

Wiele lat temu doświadczyłam kontuzji kolana. Ból pojawiał się od czasu do czasu z mniejszym lub większym natężeniem, szczególnie podczas aktywności fizycznej. Jednak w lipcu po weselu ból stał się nie do zniesienia, utrudniał poruszanie się. Leki...

Szumy uszne

Do Pani Natalii zgłosiłam się z problemami uszu a konkretnie szumami usznymi, zawrotami głowy, postępującą utratą słuchu. Lekarze zdiagnozowali u mnie chorobę „Meniera” zalecając jednocześnie  leczenie farmakologiczne które nie przyniosło żadnych skutków. Po pierwszym zabiegu...

Rwa kulszowa

Do Pani Natalii zgłosiłam się z ogromnym bólem lewej nogi promieniującym od pośladka poprzez łydkę aż do stopy. Problem ten  powodował u mnie drętwienie i ogólne osłabienie kończyny które uniemożliwiało mi prowadzenie pojazdu. U Pani Natalii byłam...

Choroba Hashimoto

Mam 57 lat. Z zawodu jestem farmaceutką i pracuję czynnie zawodowo. Od kilku lat choruję na zapalenie tarczycy autoimmunologiczne-Choroba Hashimoto. Na stałe przyjmuję lek Euthyrox N w zaleconej dawce przez specjalistę w zależności od wyników TSH. W listopadzie 2017 roku podczas badania...

Zespół Leigha

Ania mia­ła być chłop­cem. Cią­ża prze­bie­ga­ła bez więk­szych pro­ble­mów. W 33 tyg. cią­ży pod­czas ba­da­nia USG do­wie­dzia­łam się, że ma­leń­stwo ma po­więk­szo­ną mied­nicz­kę ner­ko­wą oraz pra­wą ko­mo­rę mó­zgo­wą. Ja­ko przy­szła ma­ma za­czę­łam się bać, na­tych­miast...

Endometrioza

Na te­ra­pię Bo­we­na zgło­si­łam się po­nie­waż od dłuż­sze­go cza­su źle się czu­łam, mia­łam wy­raź­ny ból mię­śni, sta­wów, bó­le gło­wy, bó­le mie­siącz­ko­we. Zdia­gno­zo­wa­no u mnie en­do­me­trio­zę, któ­ra do­ku­cza­ła mi szcze­gól­nie w oko­li­cach mie­siącz­ki. Mam od dziec­ka...

Dziecięce porażenie mózgowe

Dzie­cię­ce po­ra­że­nie mó­zgo­we. Dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne ru­cho­wo – nie­do­wład pra­wo­stron­ny, co ob­ja­wia się cho­dze­niem na pal­cach u pra­wej no­gi i nie­do­władem u pra­wej rę­ki .No­gi ma rów­ne, mie­rzo­ne. Bar­dzo szyb­ko ro­śnie, mię­śnie „ nie na­dą­ża­ją” za ko­ść­mi....

Problem z barkiem

Zgło­si­łem się do Pa­ni Be­aty Frysz­tac­kiej na za­bie­gi wy­ko­ny­wa­ne Tech­ni­ką Bo­we­na, po­nie­waż mia­łem bar­dzo obo­la­ły pra­wy bark i rę­kę. Nie mo­głem jej w ogó­le podno­sić. W cią­gu dnia ja­koś funk­cjo­no­wa­łem, cza­sem mu­sia­łem za­ży­wać le­ki prze­ciw­bó­lo­we prze­pi­sa­ne...

Klatka piersiowa szewska

Syn uro­dził się z moc­no znie­kształ­co­na klat­ką pier­sio­wą tzw ‚klat­ką szew­ską’. (Że­bra skrę­co­ne do we­wnątrz, mo­stek moc­no za­pad­nię­ty). Jest to ce­cha odzie­dzi­czo­ne po je­go dziad­ku, Ja­ko nie­mow­lę, spra­wiał wra­że­nie, że wkła­da­jąc pa­lec w tę ‚dziu­rę’ do­tknie...

Zwyrodnienia kolan

Do ga­bi­ne­tu te­ra­pii Bo­we­na tra­fi­łam z bó­lem ko­lan spo­wo­do­wa­nym zwy­rod­nie­niem w sta­wach oraz sil­nym bó­lem bar­ków, któ­re­go przy­czy­ną był stres i wie­lo­go­dzin­na pra­ca przy kom­pu­te­rze. Te­ra­pia przy­nio­sła mi du­żą ulgę. Po 5 za­bie­gach ból się zmniej­szył, a po...

Ból łokcia

Do Pa­ni Ba­si Miel­cza­rek tra­fi­łam z bó­lem łok­cia. Ból zła­go­dził się już po pierw­szym za­bie­gu. Po kil­ku za­bie­gach ból cał­ko­wi­cie ustą­pił. Za­bie­gi by­ły rów­nież po­moc­ne w ła­go­dze­niu bó­lu zwią­za­ne­go z wy­su­wa­ją­cym się dys­kiem. Każ­dy za­bieg od­bie­ram...
1 2 3 4 5 10