Strefa Pacjenta

Opinie pacjentów

Stan po urazie kolana

Ok. 5 lat te­mu mia­łam uraz ko­la­na, no­gę w opa­trun­ku gip­so­wym przez 10 dni (zdję­ty na mo­ją proś­bę z po­wo­du po­twor­ne­go bó­lu bio­dra dru­giej no­gi). Re­ha­bi­li­ta­cja, po któ­rej po­pra­wy nie by­ło. Ko­la­no na­dal bo­la­ło. Do­dat­ko­wo mia­łam uczu­cie, że od we­wnętrz­nej...

Szumy uszne

W lu­tym i mar­cu te­go ro­ku pod­da­łam się te­ra­pii Bo­we­na z uwa­gi na upo­rczy­we szu­my w gło­wie (uszach) któ­re to­wa­rzy­szą mi od po­nad ro­ku. Mo­ja te­ra­pia to 10 za­bie­gów w ty­go­dnio­wych od­stę­pach. Szu­my w gło­wie po­ja­wi­ły się po 2 in­fek­cjach za­tok prze­bie­ga­ją­cych...

Bezsenność, zapalenie korzonków i rwy kulszowej

O me­to­dzie Bo­we­na do­wie­dzia­łam się od cór­ki. Z in­ter­ne­tu za­czerp­nę­łam szcze­gó­łów na czym ta me­to­da po­le­ga. Po­dję­łam de­cy­zję, że war­to spró­bo­wać. Do p. Ja­dzi tra­fi­łam z kil­ko­ma do­le­gli­wo­ścia­mi. Bez­sen­ność mę­czy­ła mnie od dłu­gie­go cza­su – po kil­ku wi­zy­tach – na­resz­cie...

Zespół jelita drażliwego, nerwica

O Tech­ni­ce Bo­we­na do­wie­dzia­łam się po­nad rok te­mu od sio­stry, któ­ra po­le­ci­ła mi p. Ja­dzię. Zgło­si­łam się, choć na po­cząt­ku bar­dzo scep­tycz­nie pod­cho­dzi­łam do tej me­to­dy le­cze­nia. Nie wie­rzy­łam w to, że tak de­li­kat­ne ru­chy mo­gą po­móc na scho­rze­nia, któ­re do­ku­cza­ły...

Łamliwość kości i zespół Ebstaina i zespół Edwardsa

Od po­nad 6 mie­się­cy mo­ja 15 let­nia cór­ka i ja ko­rzy­sta­my z za­bie­gów te­ra­pii Bo­we­na. Stan cór­ki, któ­ra zma­ga się z nie­peł­no­spraw­no­ścią i wie­lo­ma do­le­gli­wo­ścia­mi z nią zwią­za­ny­mi w wie­lu ob­sza­rach wy­raź­nie się po­pra­wił. Le­piej cho­dzi, znacz­nie ob­ni­ży­ła sie...

Problem z nerwem kulszowym

Mam 53 la­ta i stre­su­ją­cą pra­cę. Ja­kiś czas te­mu po­ra­zi­ło mi nerw kul­szo­wy i przez kil­ka mie­się­cy nie mo­głem nor­mal­nie funk­cjo­no­wać. Ból pro­mie­nio­wał aż do sto­py. W koń­cu zde­cy­do­wa­łem się na za­bie­gi Bo­we­na u p. Ta­ma­ry. O dzi­wo z te­ra­pii...

Ból barku i kręgosłupa szyjnego

Do pa­ni Jo­li tra­fi­łem z bó­lem bar­ku le­we­go i krę­go­słu­pa szyj­ne­go .Wcze­śniej za­ży­wa­łem środ­ki prze­ciw bó­lo­we ta­kie jak ke­to­nal 150 . Po tra­pi Za­strzy­ka­mi przez dwa ty­go­dnie oraz po za­ży­wa­niu le­ków prze­ciw bó­lo­wych nie by­ło po­pra­wy ca­ły czas...

Dysfunkcja twarzoczaszki

Emil uro­dził się z po­waż­ną dys­funk­cją twa­rzo­czasz­ki: Ze­spół Pier­re Ro­bin, go­tyc­kie podnie­bie­nie, prze­rost tka­nek na podnie­bie­niu twar­dym i dzią­słach, brak podnie­bie­nia mięk­kie­go, roz­sz­czep pod­ślu­zów­ko­wy. W wie­ku 3 lat prze­szedł ope­ra­cję za­mknię­cia roz­sz­cze­pu i re­kon­struk­cji podnie­bie­nia mięk­kie­go. Wkrót­ce dwie ope­ra­cje...

Zespół Aspergera

Mój Syn Mi­chał uro­dził się przez cc w 38 tyg.cią­ży. Po uro­dze­niu stwier­dzo­no na­si­lo­ną żół­tacz­kę fi­zjo­lo­gicz­ną. Po kil­ku ty­go­dniach za­wa­żo­no ob­ni­żo­ne na­pię­cie mię­śnio­we i asy­me­trię cia­ła. Mi­chał był re­ha­bi­li­to­wa­ny od 3 mie­sią­ca ży­cia. W wie­ku sied­miu lat otrzy­mał dia­gno­zę Ze­spół Asper­ge­ra (...

Problemy z pęcherzem, zapalenie zatok, problemy krążeniowe

Mój Syn Mi­chał uro­dził się przez cc w 38 tyg.cią­ży. Po uro­dze­niu stwier­dzo­no na­si­lo­ną żół­tacz­kę fi­zjo­lo­gicz­ną. Po kil­ku ty­go­dniach za­wa­żo­no ob­ni­żo­ne na­pię­cie mię­śnio­we i asy­me­trię cia­ła. Mi­chał był re­ha­bi­li­to­wa­ny od 3 mie­sią­ca ży­cia. W wie­ku sied­miu lat otrzy­mał dia­gno­zę Ze­spół Asper­ge­ra (...

Przewlekłe infekcje dróg oddechowych

Je­stem ma­mą 5-let­niej Ha­ni, któ­ra od kil­ku lat cho­ru­je na prze­wle­kłe in­fek­cje dróg od­de­cho­wych. Jest to bar­dzo uciąż­li­we, gdyż ob­ja­wy utrzy­mu­ją się z róż­nym na­tę­że­niem przez ca­ły rok. Oprócz ka­ta­ru, cią­gle za­tka­ne­go no­sa, chryp­ki, kasz­lu, wy­stę­pu­je...

Rdzeniowy zanik mięśni typ II

Je­stem ma­mą 3-let­nie­go Ka­mil­ka, któ­ry cho­ru­je na rdze­nio­wy za­nik mię­śni typ II. Jest to ge­ne­tycz­na, po­stę­pu­ją­ca, jesz­cze nie­ule­czal­na cho­ro­ba, któ­ra po­wo­du­je du­że ogra­ni­cze­nia ru­cho­we. Jed­nym z jej ob­ja­wów jest ob­ni­żo­ne na­pię­cie mię­śniowe. Od wie­lu...
1 2 3 4 5 9