Bowtech

Lista artykułów

E. Kopczyńska, FIZJOTERAPEUTA 1/2021:  Technika Bowena – BOWTECH (TB) jest terapią manualną cechującą się holistycznym podejściem do pacjenta. TB w latach pięćdziesiątych XX wieku została stworzona przez Thomasa Bowena. Jest to powięziowa technika wibracyjna, opierająca się na delikatnym ruchu i serii manipulacji tkanek miękkich. Praca TB polega na wysyłaniu do organizmu pacjenta ze ściśle określonych punktów umiejscowionych na jego ciele systemu informacji, które następnie przenoszone...
Czytaj dalej
„Zaczęły się problemy z sercem, skurcze mięśni, w uszach pojawił się szum, obraz przed oczami pływał, zmysły były stępione, słowa ulatywały z pamięci. Wszystko jak za mgłą. Chodzenie sprawiało mi trudność, więc rzadko wychodziłem z domu. Mówili, że jestem zdrowy, ale momentami nie miałem pewności, czy jeszcze żyję – o zmaganiach z neuroboreliozą opowiada Eliasz Matuła, terapeuta techniki Bowena w stopniu mistrzowskim, bohater naszego cyklu, powstającego we współpracy z Fundacją Małgosi...
Czytaj dalej
12 stycznia 2020 roku w programie telewizyjnym „Pytanie na śniadanie” została zaprezentowana Technika Bowena. Program ukazał się pod hasłem: Metoda Bowena – pozwala pozbyć się wielu chorób i schorzeń! 
Czytaj dalej
Wykład o Technice Bowena dla sudentów fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu prowadzony przez Mateusza Markiewicza.
Czytaj dalej
Prezentacja różnych technik plastrowań przedstawianych na module 3+4. 
Czytaj dalej
Wywiad z Agnieszką i Dorotą na module 3+4.
Czytaj dalej
Reportaż ze szkolenia moduł 1+2.  
Czytaj dalej
Włók­ni­sta bło­na, któ­ra ota­cza i pod­trzy­mu­je mię­śnie, tkan­ki oraz wie­le or­ga­nów. Two­rzy prze­strzeń po­mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi gru­pa­mi mię­śni, po­mię­dzy po­je­dyn­czy­mi mię­śniami, po­je­dyn­czy­mi włók­na­mi, i tak da­lej, aż do mi­kro­sko­pij­nych po­dzia­łów, po­zwa­la­jąc w ten spo­sób na opty­mal­ny i zdro­wy prze­pływ pły­nów do wszyst­kich mię­śni i sta­wów w ca­łym cie­le. Każ­dy z ru­chów Bo­we­na wy­ko­ny­wa­ny jest na po­zio­mie po­wierzch­nio­wym po­wię­zi i ma wpływ na jej re­la­cję z da­nym ner­wem, mię­śniem lub ścię­gnem, któ­ry...
Czytaj dalej
Tech­ni­ka Bo­we­na przy­no­si swo­je praw­do­po­dob­nie naj­waż­niej­sze i naj­bar­dziej prze­ło­mo­we efek­ty wła­śnie tu, gdzie or­ga­nizm za­rzą­dza wła­sny­mi me­cha­ni­zma­mi sa­mo­le­cze­nia. Au­to­no­micz­ny układ ner­wo­wy kon­tro­lu­je 80% funk­cji or­ga­nizmu i jest szcze­gól­nie uwraż­li­wio­ny na bodź­ce stre­so­we z ze­wnątrz. Więk­szość lu­dzi w dzi­siej­szych cza­sach ży­je w sta­nie per­ma­nent­ne­go stre­su o wy­so­kim na­tę­że­niu i w kon­se­kwen­cji jest na­ra­żo­na na nadmier­ną sty­mu­la­cję ukła­du współ­czul­ne­go (po­bu­dza­ją­ce­go). Proces leczenia ma miej­sce w mo­men­cie prze­sta­wie­nia do­mi­na­cji...
Czytaj dalej
1 2 3 8

Aktualności Bowen

Moduł 3+4 w Gdyni
20/04/2021
Kurs pierwszej pomocy – zaawansowany – on-line
11/04/2021
Kursy PTC
06/04/2021
Moduł 8 w Lublinie
29/03/2021
Egzamin w Lublinie
24/03/2021

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów