Dzień Dobry TVN

Mała Ania z zespołem Leigha

Ania Mrów­czyń­ska to wspa­nia­ła dziew­czyn­ka, mo­ja naj­pięk­niej­sza, naj­cu­dow­niej­sza i naj­dziel­niej­sza có­reń­ka, któ­ra cier­pi na nie­ule­czal­ną cho­ro­bę – Ze­spół Le­igha (cho­ro­bę zdia­gno­zo­wa­no w wie­ku 13 mie­się­cy). To me­ta­bo­licz­na, ul­tra­rzad­ka i nie­ule­czal­na cho­ro­ba ge­ne­tycz­na, nie­ste­ty i de­ge­ne­ra­cyj­na. Dzie­ci z tą cho­ro­bą ży­ją od kil­ku mie­się­cy do kil­ku lat. Wszyst­ko przez to, że ko­mór­ki cia­ła nie otrzy­mu­ją ty­le tle­nu, ile po­trze­ba, co w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzi do ich ob­umie­ra­nia.

 

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów