Najnowsze wieści ze świata Techniki Bowena

Aktualności

Dziś kolejna grupa terapeutów rozpoczęła kurs Master. Uczestnicy po raz drugi spotkali się ze specjalistycznymi procedurami, dzięki czemu mogli udoskonalić swój warsztat i zweryfikować ewentualne błędy. Dziś również odbył się egzamin pisemny, a już jutro się okaże jakie są jego wyniki!
Czytaj dalej
Dobiegł końca kurs Master pierwszej grupy terapeutów. Teraz uczestnicy będą mieć czas na praktykę, a na kolejnym kursie, będzie można udoskonalić swoją technikę. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy na drugą część, która kończy się egzaminem!    
Czytaj dalej
Dobiegł końca pierwszy, bardzo intensywny dzień kursu. Uczestnicy po raz pierwszy spotkali się ze specjalistycznymi procedurami, które są w programie kursu Master. Na pewno już dziś da się odczuć zmęczenie, a to jeszcze nie wszystko… Jutro czeka wszystkich równie ciekawy dzień!
Czytaj dalej
Nasi długo wyczekiwani goście – Ossie i Elaine Rentsch dzisiaj przyjechali do Polski! Celem ich podróży jest przeprowadzenie w Poznaniu dwóch kursów na poziomie Master. Pierwszy z nich zacznie się już w najbliższy czwartek. Dla studentów, terapeutów i instruktorów techniki Bowena jest to zawsze wyczekiwana chwila. Wszyscy się bardzo cieszymy na to spotkanie!
Czytaj dalej
Zapraszamy na kur­sy dla po­cząt­ku­ją­cych. Obec­nie pro­po­nu­je­my na­stę­pu­ją­ce lo­ka­li­za­cje: Poznań – 5-8 września 2019 Katowice – 20-23 września 2019 Warszawa – 19-22 października 2019 Bar­dzo pro­si­my o nie­zwle­ka­nie z za­pi­sa­mi, gdyż im dłu­żej nie ma­my wy­star­cza­ją­cej ilo­ści chęt­nych, po­trzeb­nej do utwo­rze­nia gru­py, tym więk­sze jest praw­do­po­do­bień­stwo, że da­ny kurs zo­sta­nie od­wo­ła­ny lub zre­ali­zo­wa­ny w in­nym mie­ście. Zda­rza się rów­nież, że za­in­te­re­so­wa­nie kur­sem jest na ty­le du­że, że oso­by któ­re zwle­ka­ją z za­pi­sem nie mo­gą być przy­ję­te z po­wo­du bra­ku miejsc. Je­śli kurs jest od­wo­ła­ny lub prze­nie­sio­ny do in­ne­go mia­sta, a no­wa lo­ka­li­za­cja...
Czytaj dalej
1 15 16 17

Aktualności Bowen

Moduł 3+4 w Gdyni
20/04/2021
Kurs pierwszej pomocy – zaawansowany – on-line
11/04/2021
Kursy PTC
06/04/2021
Moduł 8 w Lublinie
29/03/2021
Egzamin w Lublinie
24/03/2021

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów