Najnowsze wieści ze świata Techniki Bowena

Aktualności

Dobiegł końca pierwszy, bardzo intensywny dzień kursu. Uczestnicy po raz pierwszy spotkali się ze specjalistycznymi procedurami, które są w programie kursu Master. Na pewno już dziś da się odczuć zmęczenie, a to jeszcze nie wszystko… Jutro czeka wszystkich równie ciekawy dzień!
Czytaj dalej
Nasi długo wyczekiwani goście – Ossie i Elaine Rentsch dzisiaj przyjechali do Polski! Celem ich podróży jest przeprowadzenie w Poznaniu dwóch kursów na poziomie Master. Pierwszy z nich zacznie się już w najbliższy czwartek. Dla studentów, terapeutów i instruktorów techniki Bowena jest to zawsze wyczekiwana chwila. Wszyscy się bardzo cieszymy na to spotkanie!
Czytaj dalej
Zapraszamy na kur­sy dla po­cząt­ku­ją­cych. Obec­nie pro­po­nu­je­my na­stę­pu­ją­ce lo­ka­li­za­cje: Poznań – 5-8 września 2019 Katowice – 20-23 września 2019 Warszawa – 19-22 października 2019 Bar­dzo pro­si­my o nie­zwle­ka­nie z za­pi­sa­mi, gdyż im dłu­żej nie ma­my wy­star­cza­ją­cej ilo­ści chęt­nych, po­trzeb­nej do utwo­rze­nia gru­py, tym więk­sze jest praw­do­po­do­bień­stwo, że da­ny kurs zo­sta­nie od­wo­ła­ny lub zre­ali­zo­wa­ny w in­nym mie­ście. Zda­rza się rów­nież, że za­in­te­re­so­wa­nie kur­sem jest na ty­le du­że, że oso­by któ­re zwle­ka­ją z za­pi­sem nie mo­gą być przy­ję­te z po­wo­du bra­ku miejsc. Je­śli kurs jest od­wo­ła­ny lub prze­nie­sio­ny do in­ne­go mia­sta, a no­wa lo­ka­li­za­cja...
Czytaj dalej
1 13 14 15

Aktualności Bowen

Zmiany w terminach kursów
15/01/2021
Kursy Techniki Bowena w promocyjnej cenie – wydłużona promocja!
12/01/2021
Rekomendacje Bowen Polska dotyczące pracy terapeutycznej
12/01/2021
Moduł 3+4 we Wrocławiu
21/12/2020
Moduł 10 w Poznaniu
14/12/2020

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów