Moduł 9+10 – SPB1 | Program

Jest to tzw. kurs za­awan­so­wa­ny obej­mu­ją­cy 12 no­wych pro­ce­dur przy­dat­nych w scho­rze­niach prze­wle­kłych. Kurs skła­da się z dwóch dwu­dnio­wych se­mi­na­riów (SPB 1A i SPB 1B), każ­de po 16 go­dzin szko­le­nio­wych, re­ali­zo­wa­nych odręb­nie. Na za­koń­cze­nie stu­den­ci otrzy­mu­ją dy­plom Te­ra­peu­ty Za­awan­so­wa­ne­go.

 

Spe­cjal­ne Pro­ce­du­ry Bo­we­na (SPB) 1

MODUŁ 9

 • Nerw kul­szo­wy
 • Mię­sień smu­kły
 • Mię­sień bio­dro­wo­-lę­dź­wio­wy
 • Do­dat­ko­wa TMJ
 • Kość ogo­no­wa uko­śnie
 • W gó­rę no­gi
 • Odruch ko­la­no­wy
 • Pło­ną­ca pię­ta
 • Mo­stek
 • Rów­no­le­gło­bocz­ny
 • Zstę­pu­ją­cy czwo­ro­bocz­ny
 • Ogo­n-kark

MODUŁ 10

Pow­tór­ka po­wyż­szych pro­ce­dur

Eg­za­min dy­plo­mo­wy 

 

 

 

 

 

Aktualności Bowen

Moduł 3+4 w Gdyni
20/04/2021
Kurs pierwszej pomocy – zaawansowany – on-line
11/04/2021
Kursy PTC
06/04/2021
Moduł 8 w Lublinie
29/03/2021
Egzamin w Lublinie
24/03/2021

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów