Moduł 8 – PC | Program

Jest to kurs dla te­ra­peu­tów re­ali­zo­wa­ny w for­mie czterodniowego se­mi­na­rium (32 go­dzi­ny szko­le­nio­we).

Pro­gram se­mi­na­rium obej­mu­je po­wtór­kę pro­ce­dur z mo­du­łów 1-6, roz­sze­rzo­ną o dys­ku­sję te­ra­peu­tycz­ną: omó­wie­nie trud­nych przy­pad­ków, wska­zów­ki, roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów.

Sz­ko­le­nie prze­zna­czo­ne jest dla te­ra­peu­tów, któ­rzy:

  • Od­czu­wa­ją po­trze­bę po­wtór­ki
  • Ch­cą kon­ty­nu­ować na­ukę (mo­du­ły 9 – 12 i/lub kur­sy te­ma­tycz­ne)
  • Mu­szą od­być po­wtór­kę re­je­stro­wa­ną

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów