Moduł 5+6 | Program

Cz­te­ro­dnio­we se­mi­na­rium, któ­re obej­mu­je 32 go­dzi­ny szko­le­nio­we.

MODUŁ 5

Pow­tór­ka po­przed­nich pro­ce­dur.

Omó­wie­nie opi­su  3 pa­cjen­tów.

No­we  pro­ce­du­ry:

 • Ko­ści ogo­no­wej
 • Pół­noc­na
 • Wschod­nia
 • Po­łu­dnio­wa
 • Za­chod­nia
 • Wo­recz­ka żół­cio­we­go
 • Pier­si

 

MODUŁ 6

No­we  pro­ce­du­ry:

 • 5a lub 7a do­środ­ko­wo
 • Za­pa­le­nia ka­let­ki ma­zio­wej
 • Wspo­ma­ga­nie płod­no­ści
 • Kro­cza
 • Mo­cze­nie noc­ne­go
 • Klat­ki pier­sio­wej
 • Bó­lu po­ślad­ka

Spraw­dzian prak­tycz­ny 3

Spraw­dzian pi­sem­ny 3

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów