Moduł 3+4 | Program

Cz­te­ro­dnio­we se­mi­na­rium, któ­re obej­mu­je 32 go­dzi­ny szko­le­nio­we.

MODUŁ 3

Pow­tór­ka po­przed­nich pro­ce­dur.

Omó­wie­nie opi­su  2 pa­cjen­tów.

No­we  pro­ce­du­ry:

 • Mied­ni­cy
 • Łok­cio­wo­-nad­garst­ko­wa
 • Krzy­ża
 • Ko­la­na

 

 

 

MODUŁ 4

No­we  pro­ce­du­ry:

 • Kost­ki + pla­stro­wa­nie
 • Gór­nych dróg od­de­cho­wych + TMJ
 • Prze­dra­mie­nia
 • Za­bie­gi w po­zy­cji  sie­dzą­cej
 • Nie­mow­lę­ta i dzie­ci
 • Zgię­te pal­ce stóp + pla­stro­wa­nie
 • Ha­luks

Spraw­dzian prak­tycz­ny 2

Spraw­dzian pi­sem­ny 2

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów