Moduł 1+2 | Program

Cz­te­ro­dnio­we se­mi­na­rium, któ­re obej­mu­je 32 go­dzi­ny szko­le­nio­we.

Moduł 1

Wpro­wa­dze­nie

Ruch Bo­we­na

Pro­ce­du­ry:

  • BRM1 – Lę­dź­wi
  • BRM2 – Ple­ców
  • BRM3 – Kar­ku
  • Ne­rek
  • Gło­wy

Po­stę­po­wa­nie z pa­cjen­tem.

MODUŁ 2

No­we  pro­ce­du­ry:

  • Od­de­cho­wa
  • Bar­ku (z asy­sten­tem)
  • Bar­ku (bez asy­sten­ta)
  • Kul­szo­wo­-go­le­nio­wa
  • Prze­ciw­skur­czo­wa

Wy­ma­ga­nia do opi­su  przy­pad­ków

 

Aktualności Bowen

Moduł 3+4 w Gdyni
20/04/2021
Kurs pierwszej pomocy – zaawansowany – on-line
11/04/2021
Kursy PTC
06/04/2021
Moduł 8 w Lublinie
29/03/2021
Egzamin w Lublinie
24/03/2021

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów