Moduł 11+12 – SPB 2 | Program

Jest to tzw. kurs mi­strzow­ski za­wie­ra­ją­cy 37 spe­cja­li­stycz­nych pro­ce­dur. Kurs skła­da się z dwóch dwu­dnio­wych se­mi­na­riów (SPB 2A i SPB 2B), każ­de po 16 go­dzin szko­le­nio­wych, re­ali­zo­wa­nych odręb­nie. Na za­koń­cze­nie stu­den­ci otrzy­mu­ją dy­plom Te­ra­peu­ty Ma­ster.

 

Spe­cja­li­stycz­ne Pro­ce­du­ry Bo­we­na (SPB) 2

MODUŁ 11

Mied­ni­ca i koń­czy­na dol­na:

 • Ro­zluź­nie­nie po­ślad­ków
 • Ro­zluź­nie­nie bio­der
 • Ro­zluź­nie­nie lę­dź­wi
 • Kul­szo­wo­-go­le­nio­wa 2 i 3
 • Mię­sień czwo­ro­gło­wy
 • Ko­la­no – do­dat­ko­we ru­chy
 • Zim­ne sto­py
 • Ro­zluź­nie­nie przy­wo­dzi­cie­la wiel­kie­go

Tu­łów:

 • Prze­łyk
 • Od­de­cho­wa do­dat­ko­we ru­chy
 • Pę­pek
 • Spo­je­nie ło­no­we
 • Brzuch
 • Okręż­ni­ca
 • Wo­re­czek żół­cio­wy 2
 • Za­staw­ka kręt­ni­czo­-kąt­ni­cza
 • Nerw błęd­ny

Bark i koń­czy­na gór­na:

 • Ziarn­ko gro­chu
 • Ro­zluź­nie­nie bar­ku 1 i 2 
 • Ro­zluź­nie­nie obłe­go więk­sze­go
 • Ro­zluź­nie­nie pod­grze­bie­nio­we­go
 • Dwu­gło­wy
 • Trój­gło­wy
 • Kciuk

Gło­wa:

 • Oko
 • Do­dat­ko­we ru­chy na po­pra­wę wzro­ku
 • Za­to­ki
 • Za­to­ki – do­dat­ko­we ru­chy

Pro­to­kół pa­dacz­ko­wy

 

MODUŁ 12

Pow­tór­ka po­wyż­szych pro­ce­dur

Eg­za­min dy­plo­mo­wy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów